Το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πολιτογραφήσης:

Περί μεταγωγής κρατουμένων από αγροτικό κατάστημα κράτησης σε άλλο κατάστημα κράτησης, λόγω έλλειψης των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη του άρθρου 3 του νόμου 4760/2020: Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 

Το παρακάτω άρθρο διαπραγματεύεται την δυνατότητα του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να αποφασίζει την μεταγωγή κρατουμένου από αγροτικές φυλακές σε κατάστημα άλλο από αυτό που κρατούνταν πριν την μεταγωγή του στην αγροτική φυλακή καθώς και τα  σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

Σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4251/2014 ορίζεται: "Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του
άρθρου 136 του ν. 4251/2014

Σύμφωνα με την από 15/07/2020 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η ΔΑΜΘ θα δέχεται αιτήματα ανανεώσεων αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μόνο για όσες άδειες διαμονής λήγουν από τις 01/07/2020 έως την 31/07/2020, και ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ.7393/2021 υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 4251/2014. Συγκεκριμένα, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της:

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία δίνεται νέα παράταση στους οριστικούς τίτλους διαμονής και στις βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A` 80) και του π.δ. 106/2007 (A` 135). Συγκεκριμένα:

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4735/2020 με θέμα: "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.", σύμφωνα με τον οποίο:

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top