[...] Μετά την συνεκτίμηση και την αξιολόγηση των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει Ελληνική Εθνική Συνείδηση στο πρόσωπό του.

12. Επειδή, από τα αναφερόμενα στη σκέψη 2 στοιχεία που προσκομίζουν οι προσφεύγοντες, αποδεικνύεται ότι αυτοί έχουν πράγματι ισχυρούς κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς στην Ελλάδα, καθόσον διέμεναν στη χώρα επί μακρόν, η ανήλικη μάλιστα κόρη τους έχει ξεκινήσει την σχολική εκπαίδευσή της από μικρή ηλικία εδώ και τώρα παρακολουθεί της τελευταίες τάξεις του σχολείου.

5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτά κατατεθέν την 28-3-2019 υπόμνημά του, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων ότι αυτή δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.4251/2014 καθότι η Διοίκηση δεν εκθέτει με σαφήνεια στο σώμα της προσβαλλόμενης και δεν εξειδικεύει

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top