Σύμφωνα με την από 15/07/2020 ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η ΔΑΜΘ θα δέχεται αιτήματα ανανεώσεων αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, μόνο για όσες άδειες διαμονής λήγουν από τις 01/07/2020 έως την 31/07/2020, και ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4735/2020 με θέμα: "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.", σύμφωνα με τον οποίο:

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51244/13.8.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 50676/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (B΄ 3346)
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51244/2020

Εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 23674/2020 έγγραφο του τμήματος Νομικού Συντονισμού και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο,

Δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340 (ΦΕΚ B’ 1857/15.05.2020) Κ.Υ.Α. με θέμα: "Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020 και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας της Εθνική Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 1.6.2020 και τρόπος επαναλειτουργίας της από τις 2.6.2020." σύμφωνα με την οποία:

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ B' 1654/04.05.2020, ο νόμος 4686/2020 με τίτλο "Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A' 169), 4375/2016 (A' 51), 4251/2014 (Α' 80) και άλλες διατάξεις." Σύμφωνα με αυτόν:

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top