• Οκτ 19, 2020

Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4735/2020 με θέμα: "Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.", σύμφωνα με τον οποίο:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης αλλοδαπών ως Ελλήνων πολιτών και η ενίσχυση της δυνατότητας ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτογραφημένων πλέον Ελλήνων στην πολιτική ζωή της Χώρας.

 

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της εξέτασης των αιτήσεων πολιτογράφησης, καθώς και η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της ισονομίας στη διαδικασία πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών.

 

Άρθρο 3

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 5Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄ 217), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Α

Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης

και εξουσιοδοτική διάταξη

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 5:

α. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

β. Να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία, τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας.

γ. Να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της Χώρας, σεβόμενος τις θεμελιώδεις αρχές που τη διέπουν.

δ. Να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

Για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στη Χώρα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία. Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης του αιτούντος για την εξεταζόμενη, κατά περίπτωση, χρονική περίοδο.».

 

Άρθρο 4

Λόγοι ασφαλείας - Τροποποίηση του άρθρου 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 5Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5Β

Λόγοι ασφαλείας

Στο πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας. Σχετικά με τη συνδρομή τέτοιων λόγων στο πρόσωπο του αιτούντος παρέχουν γνώμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.».

 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης - Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 6 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3838/2010 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης

1. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών του τόπου διαμονής του ενδιαφερομένου και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο, αρκεί η άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις ατόμων ως στερούμενων αντικειμενικά διαβατηρίου.

β. Έναν από τους αναφερόμενους στην περ. ε΄ του άρθρου 5 τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ.

γ. Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7.

δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πρόσφυγας, ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησης, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

ε. Εκκαθαριστικά σημειώματα ή πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου των οικονομικών ετών που αντιστοιχούν στα έτη προηγούμενης νόμιμης παραμονής στη χώρα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, με βάση τα οποία να προκύπτει η φορολογική υποχρέωση του αιτούντος, ως κατοίκου της Ελλάδας.

στ. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

ζ. Ηλεκτρονικό παράβολο πεντακοσίων πενήντα (550) ευρώ. Για την επανυποβολή αίτησης πολιτογράφησης το οφειλόμενο παράβολο ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ. Ομογενείς, κάτοχοι ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και ανιθαγενείς καταβάλλουν για κάθε αίτηση πολιτογράφησης παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

2. Ο αιτών με την αίτηση του παρέχει εξουσιοδότηση στην αρμόδια υπηρεσία να συλλέξει, να επεξεργαστεί, καθώς και να διαβιβάσει τα προσωπικά του δεδομένα εντός του αρμόδιου φορέα αποκλειστικά για τους σκοπούς εξέτασης της αίτησής του».

 

Άρθρο 6

Διαδικασία πολιτογράφησης – Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3838/2010 και το άρθρο 34 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Διαδικασία πολιτογράφησης

1. Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας καλείται να συμμετάσχει σε γραπτή δοκιμασία, προκειμένου να πιστοποιηθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α. Προϋπόθεση συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία αποτελεί η καταβολή εξέταστρου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Για την πιστοποίηση αυτή, ο αλλοδαπός οφείλει να ανταποκριθεί επιτυχώς σε εξετάσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και του γραπτού λόγου, καθώς και σε εξέταση γνώσεων στοιχείων ελληνικής ιστορίας και γεωγραφίας, ελληνικού πολιτισμού και θεσμών του πολιτεύματος της Χώρας. Οι ανωτέρω θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τουλάχιστον εκατό (100) κειμένων με τις ασκήσεις τους ως προς την κατανόηση και παραγωγή λόγου και τριακοσίων (300) ερωτήσεων-θεμάτων για τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Η τράπεζα θεμάτων δημιουργείται και τηρείται με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικότερα για τη γλωσσική εξέταση, η τράπεζα θεμάτων δύναται να διαμορφωθεί με τη συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.

2. Η συμμετοχή στις εξετάσεις θεωρείται επιτυχής, όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας τόσο κατά την εξέταση της γλώσσας, όσο και κατά την εξέταση των λοιπών ενοτήτων της παρ. 1. Επιτυχημένο αποτέλεσμα στη γλωσσική εξέταση θεωρείται τουλάχιστον το ποσοστό 66% και στα λοιπά γνωστικά αντικείμενα το πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αλλοδαπός δύναται να συμμετάσχει εκ νέου στην εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας του σ΄ αυτήν. Στον αλλοδαπό που έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στην παραπάνω εξέταση χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.). Ως προς την εξέταση της νεοελληνικής γλώσσας η τράπεζα θεμάτων δύναται να διαμορφωθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πιστοποιηθεί με σωματική αναπηρία άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης, από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε μορφής μαθησιακής δυσκολίας, η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α πιστοποιείται με προφορική δοκιμασία ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

4. Από την υποχρέωση απόκτησης του Π.Ε.Γ.Π. απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε γυμνάσιο ή λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Επίσης απαλλάσσονται όσοι έχουν αποφοιτήσει από ελληνόγλωσσο πρόγραμμα ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο ελληνόγλωσσου προγράμματος ελληνικού ΑΕΙ ή έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή στα ελληνικά σε ελληνικό ΑΕΙ.

5. Η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης με τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, καθώς και τη συνδρομή ή μη των τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Στο πλαίσιο αυτό αναζητεί αυτεπάγγελτα μέσω των ειδικών εφαρμογών που χειρίζεται, το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και απευθύνει ερώτημα προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, περί του εάν συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος λόγοι δημόσιας τάξης για την απόρριψη του αιτήματος ή αν ο αιτών τελεί υπό απέλαση. Αν οι οριζόμενες τυπικές προϋποθέσεις δεν πληρούνται, ο προϊστάμενος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας απορρίπτει την αίτηση. Για τη συνδρομή ή μη των λόγων εθνικής ασφάλειας διενεργείται, εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις, εμπιστευτική αλληλογραφία με τις αρμόδιες αρχές ασφαλείας της Χώρας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή ή μη των ανωτέρω λόγων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας στο πλαίσιο διερεύνησης της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 5Α, καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη, προκειμένου να διαπιστωθούν η επαρκής ένταξή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας και η δυνατότητα συμμετοχής του ως πολίτη σε αυτήν. Η κλήση του αλλοδαπού γίνεται με επί αποδείξει αλληλογραφία. Μη εμφάνισή του δικαιολογείται μόνο για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας. Αν η κλήση του αλλοδαπού για τη συνέντευξη επιστρέψει ανεπίδοτη δύο φορές ή αν αδικαιολόγητα ο αλλοδαπός δεν εμφανισθεί σ΄ αυτήν, η αίτηση πολιτογράφησης απορρίπτεται από τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας.

7. Η συνέντευξη, πρακτικό της οποίας διατηρείται στον φάκελο του αιτούντος με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) διενεργείται από τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εισηγητές, μετά από την ολοκλήρωση της οποίας διενεργείται η συνολική αξιολόγηση του αιτούντος και συντάσσεται αιτιολογημένη εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος πολιτογράφησης. Η απόρριψη της αίτησης προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

8. Οι ομογενείς αλλοδαποί που είναι κάτοχοι τίτλου διαμονής ομογενούς και αιτούνται την πολιτογράφησή τους ως διαμένοντες στη Χώρα, απαλλάσσονται από τη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α. Εφαρμόζεται όμως και ως προς αυτούς η διαδικασία των παρ. 6 και 7 για τη διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 5Α.

9. Από τη διαδικασία του παρόντος εξαιρούνται οι ομογενείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

10. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται:

α) η διαμόρφωση και η τήρηση της τράπεζας θεμάτων, καθώς και οι όροι δημοσιότητάς της,

β) η διαδικασία, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.),

γ) ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας των εξετάσεων,

δ) η πιστοποίηση ειδικών εξεταστικών κέντρων για τη διενέργεια των εξετάσεων,

ε) οι προδιαγραφές εξέτασης για ειδικές κατηγορίες αιτούντων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την οργάνωση και το περιεχόμενο των εξετάσεων,

στ) τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των ατομικών και συλλογικών οργάνων για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ύστερα από εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 12.

11. Η διοργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π. πραγματοποιείται με την επικουρία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τα θέματα εξεύρεσης κατάλληλων κτιρίων, επιτηρητών και εξεταστών όπως επίσης και ως προς τη διάθεση και χρήση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

12. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας συστήνονται:

α) Η οργανωτική επιτροπή με αρμοδιότητα την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π, η οποία έχει τριετή θητεία και ενδεκαμελή σύνθεση. Αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, ως Πρόεδρο, πέντε (5) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, τρία (3) στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) εμπειρογνώμονες. Ένα (1) μέλος της επιτροπής ορίζεται ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. Ως γραμματέας ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

β) Η επιστημονική επιτροπή με αρμοδιότητα την ευθύνη συγκρότησης και λειτουργίας της τράπεζας θεμάτων, την ανανέωση και επιλογή των θεμάτων, την εποπτεία των εξετάσεων και την επίβλεψη της εξεταστικής διαδικασίας ως προς τα επιστημονικά της αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας των προφορικών εξετάσεων για τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του παρόντος. Η θητεία της είναι τριετής και η σύνθεσή της επταμελής. Ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αναλαμβάνουν ομότιμοι ή εν ενεργεία πρωτοβάθμιοι Καθηγητές ημεδαπού ΑΕΙ και τις υπόλοιπες θέσεις ειδικοί επιστήμονες για κάθε γνωστικό αντικείμενο, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.

13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των επιτροπών των παρ. 3 και 12, τους εκπαιδευτικούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και το λοιπό προσωπικό που συμμετέχουν στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, διοικητικής υποστήριξης των εξετάσεων, βαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για τη λήψη του Π.Ε.Γ.Π..

14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του εξέταστρου της παρ. 1 του άρθρου 6.

15. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 6.

 

Άρθρο 7

Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας - Τροποποίηση του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Η παρ. 1 του άρθρου 7Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται, η αρίθμηση των λοιπών παρ. 2 και 3 παραμένει, η παρ. 3 τροποποιείται και το άρθρο 7Β διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7Β

Παραπομπή στον Υπουργό Εσωτερικών ή στο Συμβούλιο Ιθαγένειας

1. (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)

2. Σε περίπτωση αμφιβολιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ως προς τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5Β, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ιθαγένειας παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Εσωτερικών για έκδοση απόφασης. Ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να παραπέμπει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.

3. Αν ο Υπουργός Εσωτερικών αμφιβάλλει για την ορθότητα της αξιολόγησης που περιέχεται στην εισήγηση της Επιτροπής Πολιτογράφησης στις περιπτώσεις που έχει προβλεφθεί η σχετική αρμοδιότητα, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για διατύπωση γνώμης στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.».

 

Άρθρο 8

Παράβολο για πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας προστίθεται περ. ε΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η αίτηση πολιτογράφησης ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό υποβάλλεται στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους, ο οποίος τη διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, με έκθεση του, στην οποία περιλαμβάνονται απαραιτήτως στοιχεία που τεκμηριώνουν την ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα εξής:

α. Δήλωση πολιτογράφησης, η οποία γίνεται ενώπιον του Προξένου, παρουσία δύο (2) Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

β. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

γ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας πρώτης ιθαγένειας.

δ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αλλοδαπής αρχής νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.

ε. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.».

 

Άρθρο 9

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνο πολιτογραφημένου που διαμένει στη Χώρα

Το άρθρο 11 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου

Το τέκνο του αλλοδαπού ή της αλλοδαπής που πολιτογραφείται γίνεται Έλληνας, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας του γονέα του είναι ανήλικο, άγαμο και διαμένει μόνιμα στη Χώρα.».

 

Άρθρο 10

Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ιθαγένειας - Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 26 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26

Διαδικασία επί αιτήσεων διαπίστωσης ελληνικής ιθαγένειας

1. Αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γέννηση μετά από την έκδοση απόφασης για τη διαπίστωσή της, κάθε πρόσωπο που ανήκει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός γάμου από γονείς που δεν ήταν Έλληνες κατά τον χρόνο που γεννήθηκε αλλά η ελληνική τους ιθαγένεια αποκτήθηκε από γεννήσεως μετά τη γέννησή του.

β) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός υποστατού, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Έλληνα πατέρα με αλλοδαπή μητέρα πριν τις 18.7.1982, και

γ) Είναι τέκνο που έχει γεννηθεί εντός ανυπόστατου, κατά το ελληνικό δίκαιο, γάμου Ελληνίδας μητέρας με αλλοδαπό πατέρα πριν τις 8.5.1984.

2. Όποιος επιθυμεί τη διαπίστωσή της, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου διαμονής του στη Χώρα ή, αν δεν διαμένει σε αυτήν, στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου διαμονής του στην αλλοδαπή. Ο Πρόξενος, αφού διεξάγει έρευνα, ιδίως στα τηρούμενα στην αρχή του προξενικά μητρώα, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο Δήμος στον οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ο αιτών.

3. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επικαλούμενη νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

4. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας, μετά από έρευνα που διενεργεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων της Χώρας για καταχωρήσεις, για την εξακρίβωση των ληξιαρχικών γεγονότων και των δημοτολογικών εγγραφών που αποδεικνύουν τη συγγένεια με Έλληνα πολίτη, προβαίνει στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας. Στην απόφαση ορίζεται και ο Δήμος στο δημοτολόγιο του οποίου εγγράφεται ο ενδιαφερόμενος.

5. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, εκδίδεται απόφαση απόρριψης της αίτησης κατά της οποίας χωρεί το δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50).».

 

Άρθρο 11

Αμφισβήτηση ιθαγένειας - Τροποποίηση του άρθρου 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4604/2019, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 26Α

Αμφισβήτηση ιθαγένειας

1. Όταν δημόσια αρχή ή φυσικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, αιτιολογημένα αμφισβητεί την ιθαγένεια ενός προσώπου ή αμφιβάλλει ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας προσώπου, υποβάλλει αίτημα επίλυσης της αμφισβήτησης ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Με την επιφύλαξη του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας είναι αποκλειστικά αρμόδιος να αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ιθαγένειας με αιτιολογημένη απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας, δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Αμφισβήτηση ιθαγένειας υπάρχει όταν:

α) γεννάται αμφιβολία εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι Έλληνας πολίτης,

β) το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως ανιθαγενής αμφισβητείται αν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια,

γ) ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά γεννάται αμφιβολία ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης της.

2. Δεν εγείρεται θέμα αμφισβήτησης, όταν υφίσταται λόγος ανάκλησης απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

3. Πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, κοινοποιεί εγγράφως επί αποδείξει, σχετικό ενημερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας οφείλει να αποφανθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας.

4. Το πρόσωπο, του οποίου η ελληνική ιθαγένεια αμφισβητείται, εφόσον είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο πολιτών με κανονική ενεργό εγγραφή, θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας επί της αμφισβήτησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

 

Άρθρο 12

Διάθεση εσόδων από παράβολα – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 3838/2010

Το άρθρο 28 του ν. 3838/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 28

Διάθεση παραβόλων

1. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων από τα εξέταστρα που προβλέπονται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, διατίθενται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών της προετοιμασίας και διενέργειας των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης των αποτελεσμάτων και της κάλυψης του κόστους χορήγησης των Πιστοποιητικών της παρ. 2 του άρθρου 7.

2. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό λογαριασμό και διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού, την έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.».

 

Άρθρο 13

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας

1. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, με στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και τον συντονισμό, τη διαχείριση και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται των λειτουργιών των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας συνίσταται στην παροχή οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ιθαγένεια.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τις ακόλουθες υποκείμενες οργανικές μονάδες:

α) Την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας, και

β) Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας προΐσταται Γενικός Διευθυντής κατηγορίας ΠΕ. Ο Γενικός Διευθυντής Ιθαγένειας συντονίζει, κατευθύνει και παρακολουθεί τις εργασίες των υπηρεσιακών μονάδων που υπάγονται σε αυτόν, παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, ασκεί την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής σε κάθε ατομική διοικητική πράξη για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας και διατηρεί το δικαίωμα για μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής αποφάσεων στους προϊστάμενους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

 

Άρθρο 14

Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Το άρθρο 20 του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 20

Διάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

1. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας υπάγεται η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, η οποία συγκροτείται από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας.

2.α. Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

αα. Τον έλεγχο της τήρησης των νόμιμων διαδικασιών από τις ανωτέρω οργανικές μονάδες, διενεργώντας σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο, κατ’ εντολή του Γενικού Γραμματέα.

αβ. Την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών των ανωτέρω οργανικών μονάδων, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.

αγ. Την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των ανωτέρω οργανικών μονάδων και την υποβολή σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.

αδ. Τον ανασχεδιασμό, την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών, σε συνεργασία με τις ανωτέρω οργανικές μονάδες και άλλους φορείς.

β. Στο Αυτοτελές Τμήμα Εποπτείας και Αξιολόγησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.».

 

Άρθρο 15

Σύσταση νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας

1. Συστήνεται Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Τα εκκρεμή αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, των Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Περιφέρειας Αττικής εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.

2. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων

β) Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων

γ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.

3. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων είναι οι εξής:

α) Το Τμήμα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι. - ν. 3284/2004), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..

β) Το Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015, και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι..

γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρμόδιο ιδίως για:

γα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.

γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.

γγ) Τη διακίνηση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας οποιασδήποτε διαβάθμισης.

γδ) Την ενημέρωση και την εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

γε) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.

γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. α. Συστήνεται Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. Η Περιφερειακή Διεύθυνση διατηρεί τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτός των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παρ. 4β΄.

β. Συστήνεται Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, η οποία είναι αρμόδια για τον χειρισμό των θεμάτων ιθαγένειας των αιτούντων αυτής λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. Τα εκκρεμή αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης στην Ελλάδα ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο των Διευθύνσεων Ιθαγένειας των προαναφερόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων εξετάζονται από την ανωτέρω Διεύθυνση.

5. Η Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων

β) Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων

γ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων.

6. Οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων είναι οι εξής:

α) Το Τμήμα Γέννησης - Φοίτησης ανηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση την παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4332/2015 και την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Α του Κ.Ε.Ι..

β) Το Τμήμα Φοίτησης ανηλίκων - ενηλίκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5α και 5β του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1Α του ν. 4332/2015 και την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015, καθώς και για την εξέταση των εκκρεμών αιτήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1Β του Κ.Ε.Ι. όπως ισχύει.

γ) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων είναι αρμόδιο για:

γα) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης, καθώς και την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου.

γβ) Την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας.

γγ) Τη διακίνηση της εμπιστευτικής αλληλογραφίας.

γδ) Την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση, καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

γε) Τη μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης.

γστ) Την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων, καθώς και την αποστολή τους στο Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Στις Διευθύνσεις του παρόντος προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων. Στα τμήματα αυτών προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. Ειδικότερα, στα Τμήματα Γραμματειακής Υποστήριξης, Αρχείου και Στατιστικών Στοιχείων, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή του κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος συγχωνεύονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις που αναφέρονται στις υποπερ. αα΄ και ββ΄ της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) στην Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι Επιτροπές Πολιτογράφησης των συγχωνευμένων διευθύνσεων διατηρούν τη χωρική τους αρμοδιότητα όπως αυτή προβλεπόταν από την κείμενη νομοθεσία.

9. Το προσωπικό των διευθύνσεων της παρ. 8 μεταφέρεται στις Α΄ και Β΄ Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατανέμεται σε αυτές με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών.

10. Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, όπως προβλέπονται στους οικείους Οργανισμούς και στο άρθρο 248 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), διατηρούν τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανισμούς της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκτός των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στις παρ. 1 και 4β΄ του παρόντος.

 

Άρθρο 16

Δαπάνες οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών

Η παρ. 8 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

«8.α. Οι δαπάνες των οργανικών μονάδων της παρ. 2 που αποτελούν Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα οι δαπάνες πάγιου χαρακτήρα και οι λειτουργικές δαπάνες που προκαλούνται από τη χρήση των κτιρίων και των υποδομών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στα οποία στεγάζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας, βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις προϋπολογισμού εξόδων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με μεταφορά ποσοστού επί των ανωτέρω δαπανών, υπολογιζόμενου αναλογικά με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων και τις παραμέτρους κατάρτισης των κτιριολογικών προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, δύο (2) φορές ετησίως, από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

β. Οι δαπάνες προμηθειών και υπηρεσιών των οργανικών μονάδων της περ. α΄, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους, βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών), πλην των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ιθαγένειας χωρικής αρμοδιότητας του τομέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών που βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του, με μεταφορά πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Εσωτερικών).».

 

Άρθρο 17

Σύσταση οργανικών θέσεων στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας

Στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας συστήνονται σαράντα δύο (42) νέες οργανικές θέσεις προσωπικού ως εξής:

α. Για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών Ιθαγένειας: επτά (7) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής και πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

β. Για τις ανάγκες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Αττικής: οκτώ (8) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. Για τις ανάγκες της Β΄ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας: τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

δ. Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας Αθηνών, Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων: επτά (7) θέσεις ΠΕ κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων και μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού. Οι ως άνω οργανικές θέσεις συστήνονται στην Περιφέρεια Αττικής.

ε. Το σύνολο των νέων οργανικών θέσεων καλύπτεται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

 

Άρθρο 18

Μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς των άρθρων 5Α, 6 και 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 3, 5 και 6 του παρόντος, αρχίζει από την 1η.4.2021. Έως την 31η.3.2021, οι επιτροπές πολιτογράφησης του άρθρου 12 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καλούν σε εξέταση τους αλλογενείς αλλοδαπούς των οποίων οι σχετικές αιτήσεις εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων, αιτήσεις πολιτογράφησης για τις οποίες δεν έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες Επιτροπές Πολιτογράφησης εξετάζονται σύμφωνα με τη νέα διαδικασία χωρίς την υποχρέωση καταβολής εξέταστρου από τους αιτούντες αποκλειστικά για την πρώτη φορά συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Στη περίπτωση αυτή, η εξέταση της αίτησης συνεχίζεται μετά από την προσκόμιση Π.Ε.Γ.Π. και ακολουθείται ως προς τη συνδρομή των λοιπών προϋποθέσεων η διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

 

Άρθρο 19

Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 7Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας καταργείται.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

 

Άρθρο 20

Πεδίο εφαρμογής, προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

1. Οι Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Διευθύνοντες ή Εντεταλμένοι Σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.

2. Στη διαδικασία του παρόντος δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

3. Τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία του παρόντος είναι:

(α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

(β) Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους-μέλους της Ε.Ε. και

(γ) Πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Περαιτέρω απαιτούμενα προσόντα αναφορικά με τις προς πλήρωση θέσεις είναι δυνατόν να προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

 

Άρθρο 21

Διαδικασία επιλογής

1. Η προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου, τα μέλη της οποίας ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και με τριετή θητεία. Η Επιτροπή αποτελείται από: (α) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, (β) έναν (1) νομικό σύμβουλο του Κράτους, (γ) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), (δ) τον Γενικό Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης και (ε) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το μέλος της περ. (β), μαζί με τον αναπληρωτή του, υποδεικνύονται με πράξη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τα μέλη των περ. (γ), (δ) και (ε) αναπληρώνονται αντιστοίχως από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών της Προεδρίας της Κυβέρνησης και τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται ο κατά την κρίση του αναγκαίος αριθμός γραμματέων της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε θέμα διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης. Τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν λαμβάνουν καμία αμοιβή ή αποζημίωση.

2. Για την προεπιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20 λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: τριακόσια πενήντα (350) μόρια, (αβ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ): διακόσια πενήντα (250) μόρια, (αγ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας ή πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει από την ΕΣΔΔΑ: εκατό (100) μόρια, (αδ) δεύτερο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: εκατόν πενήντα (150) μόρια, (αε) άριστη γνώση ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45) μόρια και (αστ) πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: σαράντα πέντε (45) μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με δύο (2) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται με δύο και μισό (2,5) έως έξι (6) μόρια για κάθε μήνα πραγματικής εμπειρίας, αναλόγως της συνάφειας αυτής προς την προς πλήρωση θέση. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το ένα τριακοστό (1/30) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια (800) μόρια.

(γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο όριο με οκτακόσια (800) μόρια. Η προσωπικότητα λαμβάνει (300) μόρια και η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης πεντακόσια (500) μόρια.

3. Για την επιλογή των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 20, εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Α.Σ.Ε.Π. η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και στην ιστοσελίδα του εποπτεύοντος Υπουργείου, δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προσώπων. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων αρχίζει από την ημέρα που αναγράφεται στην πρόσκληση.

4. Η αίτηση υποψηφιότητας υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και συνοδεύεται: (α) από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και (β) από κάθε άλλο έγγραφο που αναφέρεται στην πρόσκληση. Τα έγγραφα της περ. (β) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.

5. Η διαδικασία προεπιλογής διεξάγεται, ανά θέση, ως εξής: (α) Επιλογή των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα. (β) Μοριοδότηση των επιλέξιμων υποψηφίων με βάση τα κριτήρια των περ. (α) και (β) της παρ. 2. (γ) Σύνταξη και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. προσωρινών πινάκων: (γα) αποκλειομένων λόγω έλλειψης των ελάχιστων προσόντων και του αντίστοιχου λόγου ή λόγων αποκλεισμού και (γβ) των επιλέξιμων υποψηφίων και της αντίστοιχης βαθμολογίας τους. (δ) Οι υποψήφιοι έχουν αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, προκειμένου να υποβάλουν ενστάσεις. (ε) Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή εντός προθεσμίας οκτώ (8) ημερών και στη συνέχεια αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων με τη βαθμολογία τους. (στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους επτά (7) πρώτους σε βαθμολογία υποψηφίους. Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του, ενώ η Επιτροπή μπορεί επιπρόσθετα να αποφασίσει τη χρήση και άλλων μέσων. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης. (ζ) Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η Επιτροπή καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους. Στο τέλος της διαδικασίας της παρούσας η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 2, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό.

6. Με απόφαση του οικείου Υπουργού ή με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών ή με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγεται και διορίζεται ένας εκ των τριών υποψηφίων της παρ. 5.

 

Άρθρο 22

Θητεία

1. Η θητεία των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία. Η θητεία λήγει πρόωρα σε περίπτωση παραίτησής τους, καθώς και στέρησης της προσωπικής ελευθερίας τους, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστικής απόφασης, έστω και σε περίπτωση απόλυσης με εγγύηση. Η θητεία μπορεί επίσης να λήξει, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 20, σε περίπτωση μόνιμης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, όπως επίσης σε περιπτώσεις: (α) άσκησης ποινικής δίωξης για αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία εκτός από το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, για το οποίο ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία, εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό, ή (β) αποχρωσών ενδείξεων για μη σύννομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή.

2. Εάν η θητεία του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 20 λήξει πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, η θέση καλύπτεται μεταβατικά, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά προσόντα διορισμού και εκκινεί άμεσα η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου.

 

Άρθρο 23

Τελικές διατάξεις

1. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής, που δεν ρυθμίζεται στο παρόν Κεφάλαιο, καθορίζεται στην πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π..

2. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται για τις θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 που κενώνονται από τη δημοσίευση του παρόντος. Κατά την πρώτη εφαρμογή και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2 του άρθρου 22.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο 24

Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

Ειδικώς στην περίπτωση του προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επιτρέπεται να είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης.

 

Άρθρο 25

Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 1069/1980

Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) προστίθενται περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄, με αντίστοιχη αναρίθμηση της περ. γ΄ σε ζ΄, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 της παρ. 15 του ν. 2307/1995 (Α΄ 113), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.

β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης υποδοχής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης προέλευσης. Η διάρκεια απόσπασης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόμα έτος.

γ. Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων Δ.Ε.Υ.Α., μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων, σε κενή θέση και, εφόσον δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων.

δ. Επιτρέπεται, μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α., για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή προσώπου με α΄ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής. Αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση και των λόγων υγείας. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.

ε. Επιτρέπεται μετά από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου Δ.Ε.Υ.Α. σε άλλη Δ.Ε.Υ.Α. για συνυπηρέτηση στην περιοχή όπου υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή ο ή η συμβιών/ούσα υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., με απόφαση των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η επανεξέταση του αιτήματος του υπαλλήλου για εκ νέου απόσπαση έως δύο (2) έτη κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

στ. Οι αποσπάσεις για λόγους υγείας και συνυπηρέτησης, καθώς και οι αμοιβαίες μετατάξεις εξαιρούνται από τους περιορισμούς του άρθρου 74 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

ζ. Οι ανωτέρω μετατάξεις και αποσπάσεις διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).».

 

Άρθρο 26

Ρύθμιση θεμάτων έκτακτου προσωπικού των ΟΤΑ - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020

1. Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στις κατ’ εξαίρεση της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) προβλεπόμενες περιπτώσεις πρόσληψης, συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου διάρκειας σύμβασης που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.».

 

Άρθρο 27

Διαλειτουργικότητα Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), προστίθεται περ. ζ΄, ως εξής:

«ζ. Το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να διαλειτουργεί με το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου να λαμβάνει δεδομένα για την απασχόληση των απογεγραμμένων, με σκοπό την πληρότητα των καταχωρηθέντων σε αυτό στοιχείων απασχόλησης, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα του Δημοσίου κρίνεται απαραίτητο.».

 

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις κινητικότητας για το προσωπικό των Επιμελητηρίων της Χώρας

Στην παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) υπάγεται το σύνολο των Επιμελητηρίων της Χώρας.

 

Άρθρο 29

Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η υποπερ. ββ) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280) που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό της περ. α) από τον προυπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018 (Α΄ 50) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το προσωπικό καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. προσλαμβάνεται με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των οικείων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 50175/7.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 3324).».

 

Άρθρο 30

Βλάβη υγείας υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του – Τροποποίηση του άρθρου 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Στο άρθρο 57 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), προστίθενται παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης ή του επικεφαλής της Αρχής, αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του υπαλλήλου από τον φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου υπαλλήλου που εμπίπτει στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον λόγο της περ. α) αποτελεί δικαιολογημένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η ως άνω αναρρωτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις του παρόντος.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των υπαλλήλων στις διατάξεις της παρ. 5α, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».

 

Άρθρο 31

Άδεια ανατροφής τέκνου υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση Ι.Δ.Α.Χ.

Οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Στις περιπτώσεις των υπαλλήλων του προηγούμενου εδαφίου η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας που αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλεται από τον φορέα στον οποίον ανήκει οργανικά η υπάλληλος ή από τον φορέα, στον οποίο υπηρετεί και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία της, ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται εφόσον για την υπάλληλο δεν ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τον ίδιο λόγο.

 

Άρθρο 32

Ρυθμίσεις αναφορικά με τις Επιτροπές

Αξιολόγησης του ν. 4369/2016 - Τροποποίηση των άρθρων 16, 19 και 21 του ν. 4369/2016

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίστανται οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 2, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. Α΄ της παρ. 3 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

β) Η προθεσμία της περ. α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που αποβάλλουν την ιδιότητά τους αυτή πριν την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

γ) Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

δ) Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως μοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

ε) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 2, σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών.

στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.

3. α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης από τους αξιολογητές, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων.

β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.

γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης με σήμανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού.

2. Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, και η υπηρεσία.

3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

4. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοσή του. Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.».

3. Στο άρθρο 21 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 αντικαθίστανται, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 4 καταργούνται και προστίθενται παρ. 5 και 6 και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε κάθε Υπουργείο, Γενική ή Ειδική Γραμματεία Υπουργείου με απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με απόφαση του προϊσταμένου της, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε κάθε Περιφέρεια με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από: τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου φορέα και έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο Υπουργείο ή άλλον φορέα με ισάριθμους αναπληρωτές τους, προϊστάμενους Γενικής Διεύθυνσης, από τον οικείο ή από άλλους φορείς.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού. Η επιλογή του μέλους της Επιτροπής από τον οικείο φορέα εκτός του Προέδρου γίνεται με δημόσια κλήρωση. Για την επιλογή του μέλους που προέρχεται από άλλον φορέα διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια κλήρωση μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης στον ίδιο φορέα, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης αρμοδιότητας θεμάτων προσωπικού του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μόνιμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του οικείου φορέα. Στην Επιτροπή μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.

Οι φορείς που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.

Για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνιστάται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε νομό για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊστάμενου Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλον φορέα κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος νόμου εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του.

Για τις Ανεξάρτητες Αρχές και το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η βαθμολόγηση των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16, η εξέταση των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 17 και στην παρ. 5 του άρθρου 18, καθώς και η εξέταση των ενστάσεων των άρθρων 17 παρ. 12, 18 παρ. 12 και 20.

3. Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, προϊστάμενοι Διευθύνσεων, από τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλλον φορέα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παρ. 1. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει. Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ακόμη δεν έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει.

4. Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

5. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τους παρατείνεται η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που λήγει εντός του ως άνω εξαμήνου.

6. Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας.».

4. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης των ετών 2016, 2017 και 2018 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν το έργο τους σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα: α) Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. β) Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 31 Μαρτίου 2021. Η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που δεν έχουν ολοκληρώσει το ως άνω έργο παρατείνεται μέχρι της ολοκλήρωσης αυτού. Φορείς που δεν έχουν συγκροτήσει Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποχρεούνται να προβούν στη συγκρότηση αυτής εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος και στην άμεση διαβίβαση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των προς οριστικοποίηση εκθέσεων. Τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα ισχύουν και στην τελευταία αυτή περίπτωση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου 2019 θα εξεταστούν από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Άρθρο 33

Ρυθμίσεις αναφορικά με αιτήματα φορέων για αντικατάσταση - αναπλήρωση στο ΑΣΕΠ - Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 2190/1994

1. Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) επέρχονται τροποποιήσεις, ως εξής:

α) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, που προστέθηκε με την παρ. 1α) του άρθρου 62 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), καταργείται.

β) Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

“12. Oι επιτυχόντες υποψήφιοι διατίθενται με απόφαση του ΑΣΕΠ κατά τη σειρά που έχουν στον οικείο πίνακα κατάταξης, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους, στις οικείες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα για διορισμό. Οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα στις οποίες διατίθενται από το ΑΣΕΠ υποψήφιοι για διορισμό, σε περίπτωση διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης / θανάτου υποψηφίου, υποχρεούνται να γνωστοποιούν τούτο αμελλητί στο ΑΣΕΠ, προκειμένου το τελευταίο να προβεί στην αντικατάστασή του. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση - αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (χρόνος ισχύος των πινάκων διοριστέων, σύμφωνα με την παρ. ζ΄, υποπαρ. ζ5, περ. 4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, Α΄ 222).»

γ) Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία διαπίστωσης κωλύματος διορισμού υποψηφίου ή διαπίστωσης μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού ή μη αποδοχής του διορισμού από μέρους του διατεθέντος υποψηφίου ή παραίτησης /θανάτου υποψηφίου, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τον πίνακα κατάταξης - επιτυχίας υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Για την κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων.».

2. Αιτήματα φορέων για αντικατάσταση - αναπλήρωση που αφορούν σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010 και θα υποβληθούν στο ΑΣΕΠ μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τελευταίας απόφασης κατανομής του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), με την οποία ολοκληρώνεται η κατανομή του συνόλου των διατιθεμένων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων. Για τους διορισμούς, για τους οποίους δεν απαιτείται η ως άνω απόφαση κατανομής, η προθεσμία υποβολής αιτήματος ορίζεται σε τρία (3) έτη από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή, άλλως, σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος των διατάξεων με τις οποίες οι διορισμοί αυτοί εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης κατανομής.

3. Η εξέταση αιτημάτων φορέων για αντικατάσταση-αναπλήρωση που αφορούν:

α) Σε προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί μετά την 1η.1.2011 και έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται με βάση τις παρούσες διατάξεις.

β) Σε παλαιές προκηρύξεις, που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2010 και έχουν υποβληθεί στο ΑΣΕΠ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνεται με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτημάτων αυτών. Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4674/2020, καθώς και κάθε άλλη διάταξη, αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούνται.

 

Άρθρο 34

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΑΣΕΠ και προσωπικού γραμματειακής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης Επιτροπής Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και ΕΙ.Σ.Ε.Π. - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4590/2019

1. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) εξακολουθούν να ισχύουν για τα έτη 2021 και 2022.

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4590/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Το προσωπικό που υποστηρίζει γραμματειακά, διοικητικά και τεχνικά την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών ή του ΑΣΕΠ.».

 

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις για την κινητικότητα

1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Δήμων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Βόρειας Κέρκυρας, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Νότιας Κέρκυρας, Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης, Σερβίων και Βελβεντού εξαιρείται από τη διαδικασία συμμετοχής του στους κύκλους κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, όλων ανεξαιρέτως των κλάδων εκάστου των ως άνω Δήμων, σε ποσοστό 90%.

2. Εξαιρείται επίσης το πάσης φύσεως προσωπικό που ανήκει οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Xώρας από τις διαδικασίες συμμετοχής του στον κύκλο κινητικότητας έτους 2020 που θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016).

 

Άρθρο 36

Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.3.2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσης της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των περ. α ΄ και β΄ του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.».

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 37

Ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Υπουργείου Υγείας - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007

Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3α του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αντικαθίστανται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Σε κάθε Υπουργείο, με απόφαση του οικείου Υπουργού, σε κάθε αυτοτελή Γενική ή Ειδική Γραμματεία, με απόφαση του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με απόφαση του Συντονιστή της, και σε κάθε Ν.Π.Δ.Δ. που έχει δικό του Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού συνιστάται Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Τα Σ.Ε.Π. είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου,

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχης οργανικής μονάδας των ως άνω φορέων, και εφόσον δεν προβλέπεται θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στον φορέα, έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που υποδεικνύεται από τον αρμόδιο Υπουργό,

γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και

δ) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου Υπουργού μπορεί να συσταθούν περισσότερα Σ.Ε.Π. για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής στους εποπτευόμενους φορείς των Υπουργείων. Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό.

Για τις υπηρεσίες που έχουν κοινό υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο είναι το Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής. Σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας σύστασης και συγκρότησης Σ.Ε.Π. που αιτιολογείται ειδικά από τον οικείο φορέα, οι επιλογές διενεργούνται από τα Σ.Ε.Π. της εποπτεύουσας αρχής του φορέα αυτού. Τα Σ.Ε.Π. των ανεξάρτητων αρχών συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου ή Επικεφαλής της οικείας ανεξάρτητης αρχής και αποτελούνται από έναν (1) Αντιπρόεδρο ή έναν (1) εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ή μέλος της οικείας αρχής ως Πρόεδρο, ένα (1) μέλος της οικείας αρχής ή έναν (1) εκ των Βοηθών Συνηγόρων του Πολίτη ως μέλος, έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π..

Ειδικά για τα νοσηλευτικά ιδρύματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που έχουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή συμμετέχουν σε Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συστήνεται, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο: για α) την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και β) τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 για την επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και αποτελείται από:

αα) δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους,

αβ) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή του,

αγ) έναν (1) Διοικητή Υ.Πε., με αναπληρωτή έναν Υποδιοικητή Υ.Πε.,

αδ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας ή έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλων Υπουργείων σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορίζεται, με την ανωτέρω απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ένα από τα δύο μέλη του Α.Σ.Ε.Π.. Ως Γραμματείς των Σ.Ε.Π. και αναπληρωτές τους ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α΄ βαθμό που υπηρετούν σε Υγειονομική Περιφέρεια, μετά από πρόταση του Διοικητή της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας.

Το Σ.Ε.Π. του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από:

α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,

γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και

δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η επιλογή των προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π..».

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

 

Άρθρο 38

Παράταση της διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

1. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 στις αντίστοιχες θέσεις. Ειδικά για την προκήρυξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις για την πρόσληψη επιτυχόντων με προσωρινούς πίνακες. Με τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και αζημίως για τους οικείους ΟΤΑ ή τα νομικά πρόσωπα αυτών.

2. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., άρθρο 16 του ν. 1518/1985, (Α΄ 30)).

3. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από την 1.10.2020.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Άρθρο 39

Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Η παρ. 7 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου.».

 

Άρθρο 40

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού

1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 72

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

ε) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Αποφασίζει για:

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

θ) Αποφασίζει για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο.

ια) Αποφασίζει για:

i. Τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

ii. Την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον δήμαρχο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

ιβ) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.

ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.

ιδ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στον δήμο δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

ιε) Αποφασίζει για:

i. Τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

ii. Τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

iii. Τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά την παρ. 1 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.

iν. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, κατά την παρ. 4 του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

ιστ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο.

ιζ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου.

ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή.

3. Η Οικονομική Επιτροπή, δια μέσου του Προέδρου της, υποβάλλει ανά εξάμηνο στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων, η οποία συζητείται σε ειδική συνεδρίαση.».

2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 176

Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών

1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει και δημοσιεύει με πράξη του Προέδρου της, τον κανονισμό λειτουργίας της.

β) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησής του. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

γ) Εγκρίνει τον απολογισμό της Περιφέρειας και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

δ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής.

ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.

ζ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

η) Αποφασίζει για τη σύναψη την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016.

θ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και της Περιφέρειας. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το περιφερειακό συμβούλιο.

ι) Αποφασίζει για:

i. τη μετακίνηση και την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός της έδρας της Περιφέρειας για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο Περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης ή μέλος του περιφερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι,

ii. την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Περιφερειάρχη, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),

iii. για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της,

iv. για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

ια) Αξιολογεί και μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαπραγματεύεται με αυτά τον καθορισμό των όρων δανειοδότησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο.

ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί στην Περιφέρεια δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114).

ιγ) Αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς την Περιφέρεια.

ιδ) Αποφασίζει για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων της Περιφέρειας.

ιε) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς την Περιφέρεια και αποφάσεων ένταξης πράξεών της σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

2. Οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι αποκλειστικές. Με ειδική απόφαση που λαμβάνεται ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Με απόφασή του, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει περαιτέρω αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή.

3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερειακό συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα:

α. Αποφασίζει, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για:

αα. τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου,

αβ. την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,

αγ. τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία,

αδ. τη χορήγηση, ύστερα από γνώμη του προέδρου της οικείας δημοτικής κοινότητας, θέσεων στάθμευσης στους δικαιούχους κατοίκους, με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου ή με βάση ισχύον σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και την ανάκληση ή την τροποποίηση της χορήγησης αυτών,

αε. τον καθορισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225),

αστ. την παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, την παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και την παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.

β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης,

ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,

βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

βδ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και όλων των σχετικών με το αντικείμενο αρμοδιοτήτων,

βε. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,

βστ. τη διατύπωση γνώμης κατά την υποπερ. 2.3 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94),

βζ. την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και

βη. περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλη μορφή ρύθμισης του χώρου,

βθ. ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.».

 

Άρθρο 41

Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων και την απορρόφηση αναπτυξιακών πόρων από τους ΟΤΑ

1. α. Στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου.»

β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προσωπικό της παρούσας μπορεί να συντάσσει μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), καταργείται.

3. α. Για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, μετά από τη σχετική απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής.

β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργείται.

4. Προτάσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση πράξεων από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίες υπεβλήθησαν έως τη δημοσίευση του άρθρου αυτού με αποφάσεις των οικείων δημοτικών συμβουλίων, λογίζονται ως υποβληθείσες νομίμως και εξετάζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν.

 

Άρθρο 42

Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών είναι, ιδίως: α) η από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, β) η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, γ) η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής, δ) η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, ε) η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης, στ) η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και ζ) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών. Η περιοχή παρέμβασης των Αναπτυξιακών Οργανισμών καθορίζεται με το οικείο καταστατικό.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο μετοχικό κεφάλαιο των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι του ενός Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και των δικτύων και των συνδέσμων Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών. Στο μετοχικό κεφάλαιο μπορούν να συμμετέχουν και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιστημονικοί φορείς, επιμελητήρια, φορείς συλλογικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%). Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες και οι δήμοι με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων με βάση τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής, μπορούν να συστήσουν μονομετοχικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εισφέροντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:

«4. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τις διατάξεις του ν. 4548/2018. Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ. Πλην των μελών του προηγούμενου εδαφίου, τα λοιπά μέλη του συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων παροχών. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζονται στο οικείο καταστατικό, και ο γενικός διευθυντής κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό, την εκτέλεση / εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Έως 30.4.2021, οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, για την προσαρμογή των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών και των δικτύων δήμων ή περιφερειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του οικείου συμβουλίου. Λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ και δίκτυα δήμων ή περιφερειών που μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς οφείλουν να προσαρμόζουν τη μετοχική τους σύνθεση κατά την παρ. 2. Μετά τη μετατροπή αναπτυξιακής εταιρείας ή δικτύου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό, οι τελευταίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοι. Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, και δίκτυα που λειτουργούν και δεν μετατρέπονται σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, συνεχίζουν να λειτουργούν και να διέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 και της παρ. 8 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114). Για τις εταιρείες αυτές, δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 3 και 4.».

5. Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Αναπτυξιακών Οργανισμών και να ορίζονται τα αποφαινόμενα όργανα για τις δημόσιες συμβάσεις, κατά τον ν. 4412/2016.».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. α. Για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό των επιχειρήσεων ΟΤΑ που λειτουργούν με τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ κατά την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) και των δικτύων δήμων και περιφερειών του άρθρου 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), έχουν εφαρμογή οι περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).».

7. α. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4674/2020 καταργείται.

β. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 83), καθώς και συμβάσεων οριζόντιας συνεργασίας του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με τον Δήμο Αθηναίων και με άλλες αναθέτουσες αρχές για την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής.».

γ. Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Οι αμοιβές που λαμβάνει από την παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Αθηναίων και σε άλλους φορείς.».

δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000,00) ευρώ η καθεμία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Δήμου Αθηναίων.».

ε. Η παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4674/2020 αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού των Αναπτυξιακών Οργανισμών εφαρμόζονται και στον φορέα «Εθνικός Κήπος Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.».

 

Άρθρο 43

Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 376 του ν. 4700/2020 (Α΄ 127), αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 97Α

Λειτουργία Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ)

1. Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο συστήνεται και λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Στους Δήμους όπου δεν υφίστανται ΥΔΟΜ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος. Η δομή και οι οργανικές θέσεις της ΥΔΟΜ ορίζονται, αφού ληφθεί υπόψη η ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2, κατά την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 134).

2. α. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη - πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης - πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία και ο αγρονόμος τοπογράφος από πολιτικό μηχανικό. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, συμπεριλαμβανόμενων υποχρεωτικά των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

β. Στην κατά την περ. α΄ στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

3. α. Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται με συμβάσεις διαδημοτικής και διαβαθμιδικής συνεργασίας με δήμους και περιφέρειες, κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

4. Η εφαρμογή των εγκυκλίων και των οδηγιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για θέματα εφαρμογής της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας από τις ΥΔΟΜ είναι υποχρεωτική.

5. Οι ΥΔΟΜ οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν, στην αρμόδια για τη πολεοδομία/χωροταξία Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 επ. του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

6. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 δεν κωλύουν τη λειτουργία των ΥΔΟΜ σε όλους τους δήμους της χώρας από 1ης.11.2020. Εφόσον έως την 1η.11.2010 δεν έχουν τροποποιηθεί οι ΟΕΥ, οι ΥΔΟΜ λειτουργούν με την ελάχιστη στελέχωση της παρ. 2 ή, εφόσον δεν την πληρούν, κατά την περ. β΄της παρ. 3.

7. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) καταργείται.».

 

Άρθρο 44

Ρυθμίσεις για τα μισθώματα ακινήτων σε κοινοχρήστους χώρους και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. Για τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών.

2. α. Τυχόν οφειλές από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 μπορούν να καταβληθούν σε έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία ορίζονται το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης, ο χρόνος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα. Ομοίως, για το σχολικό έτος 2020-2021, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η μείωση του ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων έως σαράντα τοις εκατό (40%).

β. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 132 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνονται για ένα (1) έτος, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2020.

β. Έως τις 30.6.2021 είναι δυνατή η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ του εκμισθωτή.».

 

Άρθρο 45

Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών δημοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4674/2020

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 123 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».

 

Άρθρο 46

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των Δήμων που συστάθηκαν με το άρθρο 157 του ν. 4600/2019

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των τριών (3) πρώτων οικονομικών ετών από τη σύσταση των νέων Δήμων, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους.».

2. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα έχει εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους των συνιστώμενων δήμων, καθώς και στα δημοτικά ιδρύματα.».

3. Σε περίπτωση μη απόδοσης των χρηματικών διαθεσίμων ή οφειλόμενων ποσών από υπόχρεο Δήμο, κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 156 και 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αυτά μπορούν να παρακρατούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από διαπιστωτική πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να αποδίδονται στον δικαιούχο Δήμο.

 

Άρθρο 47

Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 233 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται με νέα εδάφια, ως εξής:

«Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες καθίστανται τελεσίδικες έως 31.10.2020, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις κατά το άρθρο 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισμού προστίμων, οι δήμοι μπορούν να επιχορηγούνται από χρηματικά διαθέσιμα έως ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ», τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος.».

 

Άρθρο 48

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ)

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α. Εφόσον στις περ. 1 και 2 ο δήμαρχος ορίσει άλλον δημοτικό σύμβουλο ως Πρόεδρο της επιχείρησης, δεν κωλύεται να συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο ως αιρετός εκπρόσωπος της παράταξής του. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο τρεις (3) μήνες από τη συγκρότηση του νέου δημοτικού συμβουλίου.

β. Συγκροτήσεις διοικητικών συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης της δημοτικής περιόδου 2019-2023, οι οποίες έλαβαν χώρα τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, θεωρούνται νόμιμες.».

 

Άρθρο 49

Ρυθμίσεις για την κίνηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων

Η παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από τους Συντονιστές, των οχημάτων των ΟΤΑ β΄ βαθμού από τους Περιφερειάρχες και των οχημάτων των ΟΤΑ α΄ βαθμού από τους Δημάρχους, αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης.

β. Επιτρέπεται η οδήγηση των οχημάτων Υπηρεσιών τους από τους Αντιπεριφερειάρχες, τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου και τους Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους Αντιδημάρχους, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους Γενικούς Γραμματείς Δήμων, ύστερα από έγκριση του οικείου περιφερειάρχη ή δημάρχου, αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους, εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας.

γ. Η οδήγηση των οχημάτων των νομικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από το προσωπικό τους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, όπως ορίζεται στο οικείο καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για υπηρεσιακούς λόγους.».

 

Άρθρο 50

Διοικητική τακτοποίηση αρχείου οχημάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 251/1976 (Α΄ 19), για επιβατικά και φορτηγά οχήματα, μηχανήματα έργου και λοιπά τροχοφόρα ιδιοκτησίας ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 1η.1.2010, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή τους, οι τελευταίοι μπορούν έως την 31η.12.2020, να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το οικείο Μητρώο Αδειών, με την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος ή εισήγηση της υπηρεσίας η οποία θα επικυρωθεί με την απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως την ημερομηνία ισχύος του παρόντος, γεγονός που βεβαιώνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

2. Δαπάνες πάσης φύσεως σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων για τη συντήρηση, κίνηση και εν γένει λειτουργία των οχημάτων της παρ. 1, οι οποίες διενεργήθηκαν έως 30.6.2020, θεωρούνται νόμιμες και κανονικές.

 

Άρθρο 51

Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα προσθήκης βοηθητικών χώρων επί δημοσίου κτήματος - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4415/2016

Η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων εντός του ως άνω τμήματος δημόσιου κτήματος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται επί των υφιστάμενων κτιρίων του κτήματος, η προσθήκη βοηθητικών χώρων, εντός και εκτός του περιγράμματός τους, σε ποσοστό έως πέντε τοις εκατό (5%) της καλυπτόμενης επιφάνειάς τους κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ), με δαπάνη του δήμου Καισαριανής.».

 

Άρθρο 52

Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης – Αντικατάσταση του άρθρου 52 του ν. 4674/2020

Το άρθρο 52 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Άρθρο 52

Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα και αιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Τα υπουργεία, οι ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανεξάρτητης διοικητικής αρχής. Η νομική υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου της επιλογής του υπαλλήλου.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων παρέχεται μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού, θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ειδικά για τους ΟΤΑ, απαιτείται απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

4. Οι παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νομική υποστήριξη των αιρετών παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, θετική εισήγηση του δικηγόρου ή νομικού συμβούλου που υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η θετική εισήγηση γίνεται με ανάθεση σε δικηγόρο από την οικεία Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι η προκαλούμενη δαπάνη έχει προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων.».

 

Άρθρο 53

Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου Δήμου υποχρεούνται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.

2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α΄ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.

 

Άρθρο 54

Ρυθμίσεις για την υπαίθρια διαφήμιση

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) προστίθεται περ. η΄ ως εξής:

«η. Σε πεζοδρόμια.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εντός των διοικητικών τους ορίων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού μπορούν να καθορίζουν κατάλληλους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων που αναφέρονται στην περ. αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κατά τους τρεις τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία (3) έτη. Με ίδια απόφαση, μπορεί να αποφασίζεται ο μη καθορισμός χώρων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την προβολή της υπαίθριας διαφήμισης στους καθορισμένους χώρους απαιτείται ενιαία άδεια προβολής υπαίθριας διαφήμισης και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια χορηγείται με απόφαση δημάρχου, ύστερα από αίτηση του διαφημιστή ή του διαφημιζόμενου που συνοδεύεται από: α) τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 15 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄ 171) και β) βεβαίωση μηχανικού για τις προδιαγραφές των υπό εγκατάσταση διαφημιστικών πλαισίων. Η άδεια εκδίδεται ύστερα από θετική εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του δήμου, οι οποίες εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 46526/21.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 3049). Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το οφειλόμενο τέλος διαφήμισης από τον δικαιούχο αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, η άδεια θεωρείται αυτοδίκαια ως μηδέποτε εκδοθείσα.».

4. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. α. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 5 ή στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και σε κολώνες φωτισμού ή στύλους κατά μήκος οδών, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται εντός πέντε (5) ημερών από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του οικείου δήμου και με ευθύνη αυτού, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα του φορέα που ανήκει η οδός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της παρ. 1.

β. Σε διαφημιστές και διαφημιζόμενους των οποίων τα διαφημιστικά πλαίσια και οι διαφημίσεις θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, επιβάλλονται με απόφαση δημάρχου τα τέλη που προβλέπονται στον οικείο κανονισμό καθαριότητας.

γ. Έως τις 31.12.2020, στην ιστοσελίδα κάθε Δήμου δημιουργείται ειδική φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

δ. Από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται τα παραχωρημένα εθνικά δίκτυα, για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης.».

 

Άρθρο 55

Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4483/2017

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι ΟΤΑ β΄ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.».

 

Άρθρο 56

Διοίκηση και διαχείριση ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων και ρύθμιση θεμάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

1. Η διοίκηση και η διαχείριση των μη ενοριακών ορθοδόξων ιερών ναών εντός των κοιμητηρίων, ασχέτως της νομικής τους μορφής, ασκείται είτε από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικείας Ενορίας, είτε από Συμβούλιο που ορίζει ο επιχώριος Μητροπολίτης. Τα έσοδα των ναών διατίθενται πρωτίστως για τη συντήρηση και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς της τοπικής Μητρόπολης. Από 1.12.2020 το πάσης φύσης προσωπικό των ανωτέρω ναών καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικείας Μητρόπολης, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρεσία του για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου Μητροπολίτη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων του προσωπικού που μεταφέρεται κατά τις διατάξεις της παρούσας, καταργούνται. H οικεία Μητρόπολη είναι καθολική διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των ανωτέρω ναών, και υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του παρόντος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα για τις ιεροτελεστίες που τελούνται από θρησκευτικούς λειτουργούς εντός των νεκροταφείων.

2. Ο ν. 547/1977 (Α΄ 56) καταργείται.

3. Τα οχήματα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών που διατίθενται για την κίνηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και τα οχήματα που διατίθενται για την κίνηση των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεών της και των Μητροπολιτών των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117).

 

Άρθρο 57

Ορισμός διοίκησης δημοτικού νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση, το διοικητικό συμβούλιο του δημοτικού νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ», το οποίο υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), αποτελείται από επτά (7) μέλη, ως εξής: α) τον δήμαρχο Αθηναίων ή άλλο πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που ορίζεται απ’ αυτόν, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) έναν (1) εκπρόσωπο των ιατρών και των άλλων επιστημόνων της ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου που εκλέγεται από αυτούς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων εργαζομένων στο Νοσοκομείο που εκλέγεται από αυτούς, δ) τρία (3) πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.».

 

Άρθρο 58

Ζητήματα υποψηφίων βουλευτών - Τροποποίηση του π.δ. 26/2012

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται, ως εξής:

«8. Κάθε υποψήφιος μπορεί να είναι υποψήφιος σε μία μόνο εκλογική περιφέρεια και να μετέχει μόνο σε έναν συνδυασμό κόμματος ή συνασπισμό κομμάτων ή να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος.».

 

Άρθρο 59

Ρύθμιση θεμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων

1. Τακτικοί υπάλληλοι δήμων και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και των οποίων η απόσπαση δεν είχε λήξει μέχρι και τις 31.8.2020, μπορούν να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου της υπηρεσίας υποδοχής. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος ή σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, καταργούμενη με την αποχώρηση του υπαλλήλου, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων.

Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους.

2. Το άρθρο 7 του π.δ. 75/2011 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Η θητεία του λήγει με την εγκατάσταση του νέου Προέδρου. Στους Προέδρους Π.Ε.Δ. καταβάλλονται έξοδα παράστασης χιλίων (1.000) ευρώ μηνιαίως, τα οποία βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Ένωσης.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου τέταρτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

«1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων και την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρμόζεται αναλόγως.».

 

Άρθρο 60

Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) καταργείται.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου».

 

Άρθρο 61

Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων

Η παρ. 4 του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται με παρ. 4 και προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«4. Μέσω του Προγράμματος είναι επίσης δυνατή:

α. Η επιχορήγηση των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει το Υπουργείο Εσωτερικών με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53).

β. Η επιχορήγηση δήμων για την κάλυψη της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των νεοσύστατων νομικών προσώπων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 και η ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας τους. Με την πρόσκληση εξειδικεύονται οι δυνητικοί δικαιούχοι και οι δαπάνες που ενισχύονται ή καλύπτονται, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

5. Οι επιχορηγήσεις, οι υπηρεσίες, οι προμήθειες, οι μελέτες και τα έργα εντάσσονται στο Πρόγραμμα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.».

 

Άρθρο 62

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) μετά τις περ. Α΄, β΄, γ΄ και δ΄ αντικαθίσταται και η παρ. 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Σε κάθε περιφέρεια μπορεί να λειτουργούν ένας (1) έως και τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Έχει ληφθεί απόφαση των δημοτικών συμβουλίων των δήμων μελών του ΦΟΔΣΑ, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τη νομική μορφή, τη χρονική διάρκεια, την έδρα και τον αριθμό των εκπροσώπων του κάθε Δήμου στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ.

β) Σε κάθε ΦΟΔΣΑ συμμετέχουν, πλέον του ενός Δήμοι, όμοροι και ανήκοντες είτε στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα είτε σε διαφορετικές αλλά όμορες, Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας περιφέρειας.

γ) Κάθε Δήμος συμμετέχει σε έναν μόνο ΦΟΔΣΑ ή έχει πάρει απόφαση για τη συμμετοχή του σε έναν μόνο ΦΟΔΣΑ.

δ) Εντός των διοικητικών ορίων ενός από τους Δήμους μέλη του οικείου ΦΟΔΣΑ έχει προβλεφθεί τουλάχιστον ένας χώρος υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) αποβλήτων και τουλάχιστον μία μονάδα μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων ή άλλο έργο ή υποδομή, ώστε να ολοκληρώνεται εντός των ορίων του ΦΟΔΣΑ η διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με το οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) (ΠΕΣΔΑ).

Στις περιφέρειες που κατά την 1η.7.2019 υφίστανται μέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούσαν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περ. α΄ έως δ΄, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 245. Η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων γίνεται με πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες. Κατ’ εξαίρεση των αριθμητικών περιορισμών του πρώτου εδαφίου, είναι δυνατή η λειτουργία ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχουν πλέον του ενός Δήμοι, οι οποίοι ανήκουν σε Περιφερειακές Ενότητες όμορων περιφερειών, τηρουμένων των προϋποθέσεων των στοιχείων α΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις για τη λειτουργία των Φορέων της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που υπάγεται η έδρα του Φορέα.».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 230 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 230 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 230

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ με τη νομική μορφή του Συνδέσμου των ΟΤΑ

Το διοικητικό συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 246 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχει ισότιμα και εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ορίζεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον οικείο ΦΟΔΣΑ ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 1767/1988 (Α΄ 63). Μη ορισμός του μέλους του προηγουμένου εδαφίου δεν κωλύει τη συγκρότηση και νόμιμη λειτουργία του οικείου Δ.Σ.. Οι αντιπρόσωποι των Δήμων στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.».

 

Άρθρο 63

Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Οι αποφάσεις για τον καθορισμό μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων ή των δημοτικών συμβουλίων, εφόσον πρόκειται για δημοτικό παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό εντός υπηρεσίας του Δήμου, ισχύουν έως την αντικατάστασή τους, ανεξάρτητα εάν είχε προβλεφθεί μικρότερη διάρκεια ισχύος.

2. Πρόεδροι και αντιπρόεδροι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν αποδοχές από την οργανική τους θέση ή λαμβάνουν σύνταξη, δεν δικαιούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) έξοδα παράστασης. Έξοδα παράστασης που τυχόν έχουν καταβληθεί στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) αντικαθίσταται και η παρ. 2 του άρθρου 51 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.8.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 30.11.2020. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης έχουν εφαρμογή τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).».

4. Το κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 (Α΄ 83) ασυμβίβαστο δεν καταλαμβάνει όσους εκ του ένστολου προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας προάγονται σε αξιωματικούς, με τη συμπλήρωση ετών πραγματικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της αιρετής θητείας τους.

 

Άρθρο 64

Προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι Δήμοι μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων, με τους όρους σύναψης που ίσχυαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020, χωρίς της έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, σε αριθμό έως είκοσι τοις εκατό (20%) των εγκεκριμένων θέσεων με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔΦ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 απόφαση έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των Δήμων.

 

Άρθρο 65

Ρυθμίσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας

Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976 (Α΄ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας, εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται οι λόγοι του προηγούμενου εδαφίου.».

 

Άρθρο 66

Ρυθμίσεις για τα αθλητικά σωματεία

1. Στην περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) αντικαθίσταται η υποπερ. i) και προστίθεται υποπερ. vi), ως εξής:

«i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

(…)

vi. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 30.6.2021.».

2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Η ρύθμιση της παρούσας τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) έχει εφαρμογή σε όλα τα αθλητικά σωματεία που κατέχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020.

4. Η υποπερ. vi) της περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) εφαρμόζεται και στους ΟΤΑ β΄ βαθμού, εφόσον έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους προϋπολογισμούς τους και εφόσον το συνολικό ποσοστό των εν λόγω επιχορηγήσεων δεν υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) των ετησίων τακτικών εσόδων τους, αποκλειομένης της χρήσης πόρων από πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

 

Άρθρο 67

Δαπάνες ενταλμάτων γενομένων επί τη βάση ελέγχων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

1. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους.

 

Άρθρο 68

Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων

1. Η περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. μπορούν να προτείνουν προς τους αρμόδιους φορείς και να υλοποιούν για λογαριασμό των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε προγράμματος, καθώς και να υλοποιούν από κοινού με τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).».

2. Τα Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών που έχουν συσταθεί με το άρθρο 101 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και τα οποία είναι νομίμως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών του άρθρου 26 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93):

α. συνιστούν αναθέτουσες αρχές, κατά το άρθρο 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),

β. εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και μπορεί να διαχειρίζονται, να υλοποιούν και να εκτελούν προγράμματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κρατικών ενισχύσεων, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

γ. μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων (Οργανισμοί Λιμένων και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), για τη μελέτη και την εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 69

Ρυθμίσεις θεμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης

Στον ν. 4622/2019 (Α΄133) επέρχονται οι εξής αλλαγές:

1. Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των υπηρεσιών που υπάγονται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επιλέγονται μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αποσπασμένων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. Τα προσόντα και οι κλάδοι για την κατάληψη των θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζονται με τον Οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

2. Στα Γραφεία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και στα Τμήματα που υπάγονται σε αυτά, δύνανται να προΐστανται και μετακλητοί υπάλληλοι ως Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Τμήματος, οι οποίοι διορίζονται και παύονται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικώς ως προς το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, η θέση Προϊσταμένου δύναται να καλύπτεται και με μετακλητό υπάλληλο ο οποίος διαθέτει πτυχίο νομικής και συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας, τουλάχιστον, διάρκειας.».

2. Το άρθρο 34 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 34

Δαπάνες της Προεδρίας της Κυβέρνησης

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Προεδρίας της Κυβέρνησης βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κατ’ έτος σε διακριτό Φορέα.

2. Η διάθεση των πιστώσεων της προηγούμενης παραγράφου και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνονται από τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού ως διατάκτη.

3. Με την επιφύλαξη των σχετικών αρμοδιοτήτων της Βουλής, στην Προεδρία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτών χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτήν επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

4. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την παρ. 3 διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας, όπως και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Επιτροπή αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, καθώς και δώδεκα (12) τακτικά μέλη, τα οποία είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και απολαμβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα. Η Επιτροπή δύναται να λειτουργεί και σε δύο (2) Τμήματα.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ως εξής: (α) τρεις (3) νομικοί επιστήμονες και δύο (2) οικονομολόγοι επιλέγονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αντιστοίχως, (β) δύο (2) νομικούς επιστήμονες και έναν (1) οικονομολόγο, ορίζει ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, (γ) έναν (1) νομικό επιστήμονα και έναν (1) οικονομολόγο ορίζουν οι Γενικοί Γραμματείς Συντονισμού από κοινού και (δ) ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και στέλεχος της ίδιας Γενικής Γραμματείας, το οποίο ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα.».

5. Η παρ. 2 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της τυχόν προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας για την έκδοση της πράξης της παραγράφου 1 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη πρόβλεψης ειδικής προθεσμίας, με την πάροδο της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) η αρμοδιότητα της παρ. 1 του παρόντος μπορεί να ασκείται και από τον αρμόδιο Υπουργό.».

6. Στο άρθρο 116 προστίθεται παρ. 19, ως εξής:

«19. Για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2020, τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και την οικονομική διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης έως τις 31.12.2020 εφαρμόζεται το άρθρο 34, όπως ισχύει προ της δημοσίευσης του παρόντος.».

 

Άρθρο 70

Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1η.9.2020, για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των κτιρίων των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των κτιρίων των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρατείνονται για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και συμβάσεις που ήταν ενεργές την 1η.9.2020 και έληξαν από την ημερομηνία αυτήν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 διέπεται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

3. Το χρονικό διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

 

Άρθρο 71

Ζητήματα Εθνικού Τυπογραφείου - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3469/2006

Στο άρθρο 1 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Για την υποβοήθηση του έργου του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου συστήνονται τρεις (3) θέσεις συνεργατών που καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).».

 

Άρθρο 72

Διαδικασία πλήρωσης θέσεων προς κάλυψη αναγκών για εργασίες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού

Το άρθρο 65 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67) καταργείται.

 

Άρθρο 73

Σύντμηση προθεσμιών για την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση

Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, λόγω του άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, για τις ανάγκες της προκήρυξης θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/ΓΠ 54849/21.9.2020 υπουργική απόφαση περιορίζονται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες η προθεσμία για την υποβολή ένστασης κατά της μοριοδότησης και του πίνακα κατάταξης, η προθεσμία δήλωσης από υποψήφιο της θέσης που επιθυμεί, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πρώτος σε περισσότερες από μία θέσεις και η προθεσμία για την αποδοχή από τον υποψήφιο της θέσης, στην οποία έχει επιλεγεί πρώτος.

 

Άρθρο 74

Συμμετοχή ιατρών στις εξετάσεις απονομής τίτλου ειδικότητας

Η παρ. 1α του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη Χώρα μας και έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου έως και την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτησή του, δύνανται, με απλή υπεύθυνη δήλωση, να συμμετέχουν σε αυτές, ανεξαρτήτως του εάν τους έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Οι επιτυχόντες που συμμετείχαν στις εν λόγω εξετάσεις ως ανωτέρω υποχρεούνται, προκειμένου να τους απονεμηθεί ο τίτλος ειδικότητας, να προσκομίσουν την εν λόγω βεβαίωση.».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 75

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020

 

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί"

 

 

Δείτε το κείμενο του νόμου εδώ.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top