• Απρ 01, 2021

Δημοσιεύτηκε υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία δίνεται νέα παράταση στους οριστικούς τίτλους διαμονής και στις βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A` 80) και του π.δ. 106/2007 (A` 135). Συγκεκριμένα:

 

"Αριθμ. οικ.7396/2021 (ΦΕΚ Β 1223/30.3.2021)

Παράταση ισχύος οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α' 80), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4764/ 2020 (Α' 256),

β) της παρ. 2 του άρθρου 156 του Μέρους ΙΑ' του ν. 4764/2020 «Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4251/2014» (Α' 256),

γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 215),

δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 5),

ζ) του π.δ. 106/2020 “Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου” (A' 255).

2. Την αναγκαιότητα συνέχισης της διασφάλισης της νόμιμης διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, της απρόσκοπτης συναλλαγής τους με τις υπηρεσίες και της πρόσβασης τους στα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από τον προς ανανέωση τίτλο διαμονής που κατέχουν κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποφυγής του κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό για την παροχή υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης αφενός της ομαλής μετάβασης των πολιτών τρίτων χωρών στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής, με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου για τους διοικούμενους, αφετέρου την προσαρμογή των υπηρεσιών μίας στάσης στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία και την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών.

4. Την υπ' αρ. 4718/23/3/2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A` 80) και του π.δ. 106/2007 (A` 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α` 256) έως 31 Μαρτίου 2021, (β) από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε αυτοδικαίως, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α` 256) για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους, (γ) από 1η Απριλίου 2021 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 24 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ"

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top