• Απρ 01, 2021

Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. οικ.7393/2021 υπουργική απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης για την χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν. 4251/2014. Συγκεκριμένα, παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο της:

 

"Αριθμ. οικ.7393/2021 (ΦΕΚ Β' 1251/31.03.2021)

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),

β) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),

γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 215),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

η) της υπ’ αρ. 16393/2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β’ 2337).

θ) της υπ’ αρ. 14020/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β’ 1546).

2. Τον διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών που επιτελούν οι υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και η υπηρεσία μίας στάσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

3. Την σταδιακή ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες μίας στάσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των υπηρεσιών μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με γνώμονα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών, καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους με εξαίρεση την προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας διαμονής βιομετρικών στοιχείων.

4. Τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες και τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με σκοπό την διασφάλιση της ορθότητας της διακινούμενης πληροφορίας.

5. Την υπ’ αρ. 4719/23/3/2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη από την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ Μετανάστευσης» (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ75520000), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:Αρθρο :ΜΟΝΟ

Άρθρο μόνο

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η επαλήθευση και ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται με την καταχώρηση αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης που απαιτείται για την εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 27 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση, μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά.

3. Οι ανωτέρω αιτήσεις, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπου αυτό απαιτείται, το οποίο ο αιτών, μεταφορτώνει ηλεκτρονικά και καταχωρεί τον εικοσαψήφιο σχετικό κωδικό πληρωμής.

4. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, συμπληρώνει όλα τα πεδία που αφορούν στα ατομικά/ δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του ταξιδιωτικού του εγγράφου, καθώς και στα στοιχεία διαμονής.

5. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30825/2014 κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 1528), τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά.

6. Η ηλεκτρονική αίτηση από τον πολίτη τρίτης χώρας ή τον πληρεξούσιό του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των γενικών διατάξεων περί της υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενώπιον της διοίκησης. Εφόσον επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα τα καταχωρημένα στοιχεία, πραγματοποιείται η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μετά των συνημμένων δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης χορηγείται, ηλεκτρονικά, αποδεικτικό υποβολής αίτησης.

7. Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, εκδίδει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 απόδειξη παραλαβής αιτήματος.

8. Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο αιτών καλείται από την αρμόδια υπηρεσία να τα υποβάλει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εντός δύο μηνών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4251/2014.

9. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αποστολή των επιμέρους δικαιολογητικών και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε φυσική μορφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4251/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.

10. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 15η Απριλίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 24 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top