5. Επειδή, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων του ν. 4251/2014, προκύπτει ότι η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για παροχή εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζεται με γνώμονα τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια και μάλιστα ανά Περιφέρεια και ανά ειδικότητα απασχόλησης.

 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα, πολίτης Κίνας, γεννηθείσα την 3-10-2001, ήταν κάτοχος αδειών διαμονής για μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας, ισχύος συνολικά από 10-7-2013 έως 3-10-2019. Ειδικώς δε η τελευταία άδεια ήταν ισχύος από 13-12-2014 έως 3-10-2019. Για την ανανέωσή της, ως αυτοτελούς άδειας αυτού του τύπου, υπέβαλε προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης το (...) αίτημα.

Δεκτό έγινε αίτημα διαγραφής Αλβανού υπηκόου, παρά την ύπαρξη δώδεκα καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του καθώς και την έκδοση πλείστων αποφάσεων επιστροφής από την χώρα για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή αίτησης θεραπείας του (...)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Έχοντας υπόψη:

(...)

Την υπ' αριθμ. (...) απόφασή μας περί απόρριψης της υπ' αριθμ. (...) αίτησης για Χορήγηση άδειας διαμονής  "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (Ν4251/214)" του αναφερόμενου στο θέμα υπηκόου τρίτης χώρας

5. (...) Η Επιτροπή Πολιτογράφησης με το υπ’ αριθμ. (...................) πρακτικό της, εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας με την αιτιολογία ότι

[...] Μετά την συνεκτίμηση και την αξιολόγηση των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει Ελληνική Εθνική Συνείδηση στο πρόσωπό του.

5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτά κατατεθέν την 28-3-2019 υπόμνημά του, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων ότι αυτή δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.4251/2014 καθότι η Διοίκηση δεν εκθέτει με σαφήνεια στο σώμα της προσβαλλόμενης και δεν εξειδικεύει

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top