• Απρ 22, 2020

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

ΚΑΤΑ

 

  1. Της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** από **** απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ****, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** από ****αίτημά μου για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους/Εξαρτημένη Εργασία/Επί Μακρόν Διαμένοντος/****, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1).
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, ****

 

Ιστορικό μέρος:

 

Είμαι υπήκοος ****. Σε βάρος μου εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** από **** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το αριθμόν πρωτοκόλλου **** από **** αίτημά μου για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους/Εξαρτημένη Εργασία/Επί Μακρόν Διαμένοντος/**** με την αιτιολογία ότι: «*. Τις ανωτέρω πράξεις σε συνδυασμό με το είδος, τον τρόπο κι τις συνθήκες τέλεσης των αδικημάτων, είναι τέτοιας βαρύτητα, ώστε η εξαιτίας αυτού διατάραξη της έννομης τάξης να θεωρείται σημαντική και να δικαιολογεί το χαρακτηρισμό τα@ αλλοδαπ@ ως ατόμου επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια το οποίο ρέπει σε παράνομες πράξεις, για τις οποίες θα απασχολήσει και στο μέλλον δεδομένου ότι τα αδικήματα που τέλεσε καταδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά και ως εκ τούτου ο σκοπός της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος (σεβασμός και τήρηση νομιμότητας) εμφανίζεται ισχυρότερος από αυτόν της βλάβης που θα υποστεί με την αναχώρησή  την από την χώρα.»

 

Νομικό Μέρος:

Α. Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων :

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης του νόμου - παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ν. 4251/2014 (πρώτος λόγος ακύρωσης) :

Η απόρριψη της αίτησής μου για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ν. 4251/2014, καθώς η προσβαλλομένη δεν προβαίνει σε αληθή εκτίμηση της τυχόν επικινδυνότητάς μου για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια παρά μόνο επαφίεται σε μια απλή αναφορά των ποινικών μου αποφάσεων, ενώ στη συνέχεια γίνεται μια αυθαίρετη, μελλοντική και υποθετική κρίση του Διοικητικού οργάνου, σύμφωνα με την οποία «ρέπω σε παράνομες πράξεις, για τις οποίες θα απασχολήσω (εννοείται τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας) και στο μέλλον»

 

Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας - Παράβαση του άρθρου 17 ΚΔΔ/σίας- Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία (δεύτερος λόγος ακύρωσης) :

H προσβαλλομένη αιτιολογείται πλημμελώς με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η γενική υποχρέωση της Διοίκησης να αιτιολογεί πλήρως και ειδικώς τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει.

 

Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης - Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (τρίτος λόγος ακύρωσης):

Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ δεδομένου ότι το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου  είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011.

 

Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου (τέταρτος λόγος ακύρωσης) :

Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα για να εκθέσω τις απόψεις μου και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πριν την απόρριψη του αιτήματός μου για χορήγηση άδειας διαμονής.

 

Β. Λόγοι ακύρωσης αναλυτικά :

 

1ος λόγος: Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης του νόμου - παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ν. 4251/2014

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ν. 4251/2014 όπως αυτό ισχύει σήμερα:   (****)Η ίδια η Διοίκηση με την υπ΄ αριθμόν _ εγκύκλιο, η οποία εξεδόθη προς εφαρμογή του ν. 3536/2007 ο οποίος τροποποίησε το Ν. 3386/2005 (νυν Ν. 4251/2014) διευκρινίζει με σαφήνεια σε ποιες περιπτώσεις η διοίκηση δύναται να στηρίξει απόφαση απέλασης σε ποινικό αδίκημα. (****)Ειδικότερα στην ανάλυση που γίνεται σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 3536/2007 αναφέρεται αυτολεξεί: « (****)ότι η αδυναμία σχετικής οριοθέτησης των λόγων  που καθιστούν κάποιον επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και προκαλεί αυθαίρετες ερμηνείες, (****)». Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι μόνο η αιτιολογημένη επίκληση ύπαρξης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας συνιστά λόγο μη χορήγησης άδειας διαμονής, λεκτέα τα εξής:Α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. _ Γνωμοδότηση του _’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, «(****) Απαιτείται η συνδρομή και η επίκληση σε βάρος των υπηκόων τρίτων (****) και τις αρνητικές επιπτώσεις τους στους τομείς της δημοσιάς τάξης και ασφαλείας της Χώρας.».Β. Εάν υφίσταται σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα (****) η αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία/Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής ή να προβεί σε ανάκληση ήδη χορηγηθείσης (****) η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια (****) να ζητείται ειδική αιτιολογία και να σταθμίζονται επί μέρους παράμετροι, (****) καθώς και να συνεκτιμώνται και στοιχεία του Φακέλου του υπηκόου τρίτης χώρας.  (****) Γ. Σε περιπτώσεις που υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων η Διοικητική Υπηρεσία/Αποκεντρωμένη Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε έκδοση απόφασης  (****). Η ειδική αιτιολόγηση θα πρέπει να μνημονεύεται και στην απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Υπηρεσίας – Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Δ. Σε περιπτώσεις που ως λόγος Δημόσιας Τάξης αναφέρεται υφιστάμενη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή που έχει επιβληθεί με αναστολή και διαπιστώνεται (****).Αλλά και η ίδια η εισηγητική έκθεση του ισχύοντος ν. 3386/2005 (νυν Ν. 4251/2014) μας οδηγεί σε ανάλογα συμπεράσματα (****) θα πρέπει να εκτιμάται το χρονικό διάστημα που διήλθε από την αξιόποινη συμπεριφορά και την καταδίκη και κατά πόσο ο αλλοδαπός υπέπεσε σε νέα αδικήματα (ΤρΔΠρΑθ _). Εξάλλου η ύπαρξη οικογένειας και η δημιουργία σταθερών βιοτικών δεσμών στη χώρα γίνεται δεκτό (ΤρΔΠρΑθ _) ότι πρέπει να εκτιμώνται κατά την λήψη απόφασης για την επιβολή αναγκαστικών διοικητικών μέτρων. Έτσι έχει κριθεί, π.χ. ΣτΕ _ (****)Όσον αφορά την ύπαρξη λόγων στο πρόσωπό μου που με καθιστούν επικίνδυν@ για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια :Α) Σχετικά με την με αριθμό (****) Απόφαση Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκα σε ποινή (****) χρήζει αναφοράς το εξής: (****)Β) Σχετικά με την με αριθμό 12443/2017 απόφαση του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, βάσει της οποίας καταδικάστηκα σε ποινή φυλάκισης (****) αξίζει να επισημανθούν τρία (3) στοιχεία: α)  Κατ’ αρχήν όπως αναφέρει και η προσβαλλομένη στην παράγραφο 12 του σώματος αυτής, (****). Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου κατ’ εκείνο το χρονικό διάστημα (****) β)  Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιβληθείσα ποινή ανεστάλη (****)  γ) Η παράβαση του νόμου (****), δεν εμπεριέχει στοιχεία βίας και δεν προκαλεί βλάβη σε σημαντικά έννομα (****) με αποτέλεσμα να μην δύναται να αποτελέσει επαρκές έρεισμα (****).Γ) Όσον αφορά την υπ’ αριθμόν (****) Απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αναφερθεί ξέχωρα το γεγονός ότι πλέον  το ποινικό ενδιαφέρον της Πολιτείας (****) και εν τέλει αδύνατο να κριθούν τόσο από τα Ποινικά Δικαστήρια όσο και από οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή. Οποιαδήποτε κρίση επί πράξεων οι οποίες έχουν ήδη κριθεί (****) θα ήταν άμεση επέμβαση και καταστρατήγηση συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων και αρχών και πιο συγκεκριμένα των άρθρων 8 και 26 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. (****). Άλλωστε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος (Διάκριση Εξουσιών)  (****) δεν δύναται οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή να επεμβαίνει επ’ αυτής της κρίσης και να επανακρίνει τα ίδια βιοτικά πραγματικά περιστατικά καταλήγοντας σε διαφορετικό αποτέλεσμα. (****) Η έννοια του τεκμηρίου αθωότητας έγκειται ακριβώς σε τούτο, ότι καμία ποινή ή άλλη ανάλογη κύρωση δε μπορεί να επιβληθεί σε βάρος προσώπου, εφόσον η ενοχή του δεν έχει απαγγελθεί σύμφωνα με τους τύπους που προβλέπει ο νόμος (αρχή της ενοχής-αρχή της νομιμότητας). Άλλωστε κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ, η απαγόρευση που απορρέει από το τεκμήριο αθωότητας δύναται να επεκτείνει την ισχύ του (****) (βλ. ενδεικτικά _ κατά Ελλάδας _, _ κατά Ρωσίας +). Τέλος, η εν λόγω προσβαλλόμενη απόφαση δύναται να κριθεί και ως αντίθετη στο άρθρο 4 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ, (****) (βλ. και απόφαση ΕΔΔΑ _ κατά Ελλάδος).  

2ος λόγος: Παράβαση  ουσιώδους τύπου της διαδικασίας - Παράβαση του άρθρου 17 ΚΔΔ και 20 του Συντάγματος -  Μη νόμιμη και μη επαρκής αιτιολογία

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. (****)  που προέρχονται από τον νόμο που διέπει την υπόθεση (ΣτΕ _), ούτε να στηρίζεται σε αντιφατικά στοιχεία (ΣτΕ _, Ολ _). Η  αιτιολογία είναι ειδική (****) χωρίς να αναδεικνύεται ο αναγκαίος σύνδεσμος με τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην περίπτωσή μου η προσβαλλόμενη απόφαση της Διοίκησης στερείται προφανώς νόμιμης αιτιολογίας και συνεπακόλουθα νομίμου ερείσματος (****), παρά μόνο γίνεται  μια αυθαίρετη κρίση περί «ροπής μου σε παράνομες πράξεις, για τις οποίες θα απασχολήσω στο μέλλον» (βλ. παράγραφος 14 της προσβαλλομένης). Ειδικότερα, η Διοίκηση δεν παραθέτει επαρκή και ειδική αιτιολογία σε ότι αφορά την κατάφαση των λόγων δημοσίας τάξης και ασφάλειας, αφού δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαίτερες περιστάσεις τέλεσης των αποδιδόμενων σε μένα πράξεων (****) περιορίστηκε σε αοριστολογίες και γενικότητες στην αιτιολογία της, κάτι το οποίο οδήγησε αμέσως και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις στην απόρριψη του αιτήματός μου περί χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Η έλλειψη ουσιαστικής κρίσης της Διοίκησης επί των λοιπών στοιχείων του Φακέλου μου, αποτελεί εμφανώς το κύριο στοιχείο που συνηγορεί στην κρίση περί ελλιπούς αιτιολογίας της προσβαλλομένης, καθώς (****) ελέγχεται η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του Διοικουμένου (άρθρο 20 του Συντάγματος), αφού η λήψη υπ’ όψιν των ουσιωδών ισχυρισμών του (εν θέματι αλλοδαπού) και ο σχολιασμός τους από τη Διοίκηση θα πρέπει να αποτυπώνεται στην αιτιολογία της εκάστοτε Διοικητικής Πράξης, (****) Αντίστοιχης επιχειρηματολογίας είναι και η υπ’ αριθμόν _ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα _ο), η οποία κρίνοντας άλλο μεν θέμα και προβληματική (****) Επιπλέον στην Οδηγία αντιβαίνει εν γένει κάθε εθνική νομοθεσία που επιτρέπει την απόρριψη της αίτησης επανένωσης βάσει σειράς προκαθορισμένων όρων (****) Έχει δε κριθεί νομολογιακά ότι: (****)  (Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ _, ΣτΕ _, ΣτΕ _, ΣτΕ _.

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό η υπ’ αριθμ. _ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (****)

Άξια προσοχής αναφορικά με το πότε η Διοίκηση ορθώς και επαρκώς αιτιολογημένα προβαίνει στον χαρακτηρισμό του υπηκόου τρίτης χώρας ως επικίνδυνου για τη Δημόσια Τάξη είναι και η στάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει κρίνει κατ΄ επανάληψη (βλ. ενδ. _ κατά Γαλλίας _ παρ. _, _ κατά Δανίας, _, _ κατά Βελγίου, _, _ κατά Γαλλίας, _) ότι η απέλαση που επιβλήθηκε σε αλλοδαπό (ακόμα και ως συνέπεια της ποινικής του καταδίκης για κακούργημα) πρέπει να αποτελεί αναγκαίο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία, (****) Ακόμα μάλιστα και η καταδίκη για πλειάδα αδικημάτων (**.χ. στην υπόθεση _ v. Belgium, ­) ή για αδίκημα με ιδιαίτερη απαξία (σχετικά π.χ. με ναρκωτικά: (****), ή όπλα: (****) μπορεί να μη φτάνει για να δικαιολογήσει (****). Για τη στάθμιση της βαρύτητας του μέτρου, και άρα   της «αναλογικότητας» του, το ΕΔΔΑ χρησιμοποιεί ορισμένα κριτήρια, όπως τα ακόλουθα: (****)

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η προσβαλλομένη στερείται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας και συνεπακόλουθα νομίμου ερείσματος και είναι επομένως, ακυρωτέα λόγω παράβασης των άρθρων (****), καθώς εκδόθηκε χωρίς να συνεκτιμηθεί (από τη Διοίκηση) κανένα άλλο στοιχείο του Φακέλου (****).

 

3ος λόγος: Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης - Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (τρίτος λόγος ακύρωσης)

 

(****)

Η ως άνω προσβαλλομένη είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα λόγω παράβασης ουσιαστικών διατάξεων των νόμων, που αναφέρονται ανωτέρω, και λόγω του ότι εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1 δ΄ Συντ.), η οποία απορρέει από την έννοια του Κράτους Δικαίου και δεσμεύει τη Διοίκηση. (****)

Κρίσιμο και βαρύνουσας σημασίας γεγονός (****) διαμονή του συνόλου της οικογενείας μου στο εσωτερικό της Ελλάδας όπου και έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο αδιάρρηκτων βιοτικών (****) (βλ. ΕυρΔΔΑ, _ κατά Ολλανδίας (Τμήμα _), _) όσο και η οικογενειακή μου ενότητα, (****). Σύμφωνα και με την απόφαση του ΕυρΔΔΑ στην υπόθεση _ κατά Ολλανδίας, _: «(****)». Άλλωστε το ΕυρΔΔΑ έχει καταλήξει σε μια ερμηνευτική αρχή που έχει εξελιχθεί και εμπλουτιστεί με το πέρασμα του χρόνου, σύμφωνα με την οποία (****)

Γίνεται βέβαια δεκτό και σαφές ότι από τη νομολογία του ΕΔΔΑ κατά την εξέταση υποθέσεων απαγόρευσης εισόδου / οικογενειακής επανένωσης ή απέλασης αλλοδαπών προκύπτει ότι, τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν (****) (βλ. _ κατά Ηνωμένου Βασιλείου, _). Η ΕΣΔΑ δεν κατοχυρώνει ένα γενικό δικαίωμα στους αλλοδαπούς να εισέρχονται και να παραμένουν σε μία χώρα. Εντούτοις οι περιορισμοί στην είσοδο και διαμονή πρέπει πάντα να εξετάζονται υπό το πρίσμα (****) (βλ. (****)

Σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. _ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (****) Παρόμοια και η υπ’ αριθμ. _ απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά _ « (…) καθώς και ότι δεν εξετάστηκαν οι ισχυροί δεσμοί του με την χώρα υπό το πρίσμα των αρχών της αναλογικότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, (****), παρίσταται ανεπαρκώς αιτιολογημένη, καθώς δεν αιτιολογείται (****)

Εν προκειμένω κρίνεται ως εξαιρετικά επαχθής η παρεπόμενη «ποινή» της απόρριψης της αίτησής μου για χορήγηση νομιμοποιητικών εγγράφων, ήτοι η απομάκρυνσή μου (****)

 

4ος λόγος: Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου

 

Εν προκειμένω, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης **** προχώρησε στην απόρριψη της αίτησής μου (****) χωρίς να με καλέσει προκειμένου να εκθέσω τις αντιρρήσεις μου για τη λήψη ενδεχόμενων δυσμενών διοικητικών μέτρων εις βάρος μου και χωρίς να μου δώσει τη δυνατότητα να εκθέσω τις απόψεις μου και να προσκομίσω τυχόν επιπλέον αποδεικτικά έγγραφα τα οποία εδύναντο να εξαλείψουν κάθε υπόνοια περί ύπαρξης λόγων Δημοσίας Τάξης και Ασφάλειας στο πρόσωπό μου. Σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να κληθώ ενώπιον των Επιτροπών Μετανάστευσης όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο (****) ν. 4251/2014 προκειμένου να αποδείξω την ύπαρξη δεσμών με τη Χώρα και τη μη Συνδρομή λόγων Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας στο πρόσωπό μου.

Ειδικότερα, ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας προβλέπει, ότι η διοικητική δράση, επομένως και η ακρόαση, πρέπει να συνδέεται υποκειμενικά, δηλαδή με υπαιτιότητα ή με υποκειμενική συμπεριφορά (****) δηλαδή άσχετα με υπαιτιότητα ή οποιαδήποτε υποκειμενική συμπεριφορά (****).  Άξια αναφοράς, αναφορικά με την παραβίαση του δικαιώματος ακρόασης, είναι η υπ’ αριθμόν _  απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αιτήσεως ακύρωσης κατά απορριπτικής (****)  δεν θα πρέπει άνευ ετέρου, ο συγκεκριμένος λόγος ακυρώσεως να κριθεί απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋπόθεσης καθώς (****) να εισφέρει συγκεκριμένα έγγραφα και πιο ειδικά μόνο τα έγγραφα (****) όφειλε να με καλέσει προκειμένου να μπορέσω και η ίδια να αναπτύξω τις απόψεις και κρίσεις μου επί του θέματος.

Αξίζει να αναφερθεί επιπλέον και η υπ’ αριθμ. _ απόφαση του Β΄ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία:  (****)

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Διοίκηση θεώρησε ότι η απόρριψη της αίτησής μου εκδόθηκε βάσει αντικειμενικών προϋποθέσεων, (****) πλην όμως δεν έλαβε υπ’ όψιν (****).

Για τους λόγους αυτούς, καθώς η Διοίκηση πριν λάβει οποιοδήποτε δυσμενές μέτρο εις βάρος μου θα έπρεπε να με καλέσει προς ακρόαση (****) , η προσβαλλομένη καθίσταται ακυρωτέα.

 

Επειδή σύμφωνα με όλους ανωτέρω προβαλλόμενους λόγους η Διοίκηση έδρασε κατά παράβαση αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Διοίκησης στο σύνολό της και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ακυρωτέα.

 

Επειδή η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 6 Ν. 4251/2014 όπως ισχύει σήμερα

 

Επειδή η προσβαλλόμενη δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής μου για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής

 

Επειδή η προσβαλλομένη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της Διαδικασίας καθώς δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία και κατά παράβαση του άρθρου 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης 

 

Επειδή περαιτέρω, η προσβαλλόμενη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), της προηγούμενης ακρόαση και εν συνόλω την αρχή της χρηστής διοίκησης

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση πληρώ τις εκ του νόμου 4251/2014 ουσιαστικές προϋποθέσεις για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής

 

Επειδή η κρίση περί επικινδυνότητάς μου είναι πλήρως αναπόδεικτη βασιζόμενη (****)

 

Επειδή όλη μου η οικογένεια (****)

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή και στις βιοτικές σχέσεις που έχω αναπτύξει στην Ελλάδα, καθώς  (****)

 

Επειδή η παρουσία μου στο Ελληνικό έδαφος δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Α) Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να επέλθει  ακύρωση :               

  1. Της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** από **** απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ****, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου **** από ****αίτημά μου για χορήγηση/ανανέωση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους/Εξαρτημένη Εργασία/Επί Μακρόν Διαμένοντος/****, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1).
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top