• Μαρ 13, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(δια του κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης)

 

ΑΙΤΗΣΗ

προσωρινά κρατηθέντα και μετέπειτα αθωωθέντα

 

Του  **** του *****  και της ****, γεν. **** , υπήκοος******, κάτοικος****, οδός**** .

 

Θεσσαλονίκη, 28/01/2015                                                                                    

Κινήθηκε εναντίον μου με παραγγελία για διενέργεια κύριας ανάκρισης ποινική δίωξη α) για διευκόλυνση μεταφοράς υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, ενεργώντας από κοινού εκ κερδοσκοπίας β) για συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία άτομα, επιδιώκοντας τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων.

Περατώθηκε η κύρια ανάκριση χωρίς την απολογία μου καθώς θεωρήθηκα εσφαλμένα ως αγνώστου διαμονής και  εκδόθηκε σε βάρος μου το υπ’ αριθμ. *** Ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή του 6ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης (το οποίο επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. *** Διάταξη του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης), δυνάμει του οποίου αποφασίσθηκε η προσωρινή κράτηση μου.

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας με την υπ’ αριθμ.  **** απόφασή του προέβη στην αθώωσή μου.

 

Επειδή δεν ήμουν από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής κράτησης μου.

Επειδή δεν παρήλθε από την απαγγελία της αθωωτικής απόφασης του Δικαστηρίου Σας προθεσμία δέκα ημερών (άρθρο 537 παρ. 2 ΚΠΔ).

 

Επειδή με βάση την οικονομική μου κατάσταση την οποία προτίθεμαι να αποδείξω ενώπιόν Σας, η αιτούμενη αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των ****€  ανά ημέρα προσωρινής κράτησης.

 

Επειδή κρατήθηκα από *** έως ****, δηλαδή για τουλάχιστον**** , ήτοι για ** ημέρες.

 

Επειδή **** ημέρες επί ** € ανέρχεται σε τουλάχιστον *** €.

 

Επειδή λόγω της κράτησης μου επί *** έχω υποστεί τεκμαρτή περιουσιακή ζημία καθώς και ηθική βλάβη η οποία πρέπει να καταφαθεί από το δικαστήριο Σας

 

Επειδή στην Ελλάδα διαμένω για τουλάχιστον ***  έτη, όντας κάτοχος ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων και εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις προς το Ελληνικό κράτος.

 

Επειδή το Δικαστήριό Σας που εξέδωσε την αθωωτική του απόφαση είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο για την κρίση της αιτήσεώς μου (άρθρο 537 παρ.2 ΚΠΔ).

 

Επειδή η παρούσα αίτησή μου ασκείται παραδεκτά, είναι νόμιμη και βάσιμη.

 

Για όλους τους λόγους αυτούς και με κάθε επιφύλαξή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για κάθε νόμιμη απαίτησή μου αιτούμαι:

  

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου.

Να μου επιδικασθεί αποζημίωση **  € ανά ημέρα προσωρινής κράτησης.

Να μου επιδικασθεί συνολικά το ποσό των *** € (***ημέρες Χ ** Ευρώ) .

                                                                            

 

                                                          Ο αιτών δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του

 

                                                 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top