• Μαρ 20, 2023

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗ

 (τακτική διαδικασία)

Του (επ)  ***** (ον) **** του ****  και της *****, γεν.******, κατόχου του υπ’ αριθμ ***** Α.Δ.Τ., κατοίκου *****, επί της οδού *****, με ΑΦΜ******, ΔΟΥ *****

 

ΚΑΤΑ

Της (επ)  ***** (ον) **** του ****  και της *****, γεν.******, κατόχου του υπ’ αριθμ ***** Α.Δ.Τ., κατοίκου *****, επί της οδού *****, με ΑΦΜ******, ΔΟΥ *****

 

Θεσσαλονίκη, 10/04/2019

  1. A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

(***)

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1509 εδ. 1 ΑΚ: «Η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσόν που υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις…….». Το «μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις» αποτελεί αόριστη νομική έννοια εξειδικευόμενη από τον δικαστή, ως «περιστάσεις» δε, προς το οποίες πρέπει να είναι ανάλογο το ποσό της γονικής παροχής, μπορούν να θεωρηθούν η οικονομική κατάσταση του γονέα, οι άλλες υποχρέωσεις του που συναρτώνται με την οικογενειακή του κατάσταση και η ανάγκη του τέκνου προς το οποίο γίνεται η παροχή (ΑΠ 1248/2009).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 505 ΑΚ: «Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο στη στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.» Ως αχαριστιά νοείται επομένως η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου που συνιστά παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων για ηθική και ευπρέπεια, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα καθώς και η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον δωρητή (ΑΠ 1248/2009, ΑΠ 1714/2007, ΑΠ 1982/2006, ΑΠ 1707/2005). Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 509 ΑΚ: «Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς το δωρεοδόχο. Αφού γίνει η ανάκληση αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή για παροχή, και αναζητείται η παροχή που εκπληρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.». Επομένως, η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με σχετική δήλωση του δωρητή προς τον δωρεοδόχο, κατά συνέπεια και με αγωγή εφόσον αυτή κοινοποιηθεί. Η δήλωση αυτή, συνιστά άσκηση διαπλαστικού δικαιώματος του δωρητή και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της από την περιέλευση της στο δωρεοδόχο. (264/2014 ΤρΕφΛαρ, ΕφΑθ 298/2008, ΑΠ 1025/1998). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 511 ΑΚ: «Προκαταβολική παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης δεν ισχύει».

 

ΕΠΕΙΔΗ οι υπ’αριθμ.  ****** και  **** γονικές παροχές προς την ενάγουσα, τυγχάνουν στην πραγματικότητα δωρεές σύμφωνα με το άρθρο 1509 εδ. 1 ΑΚ, καθώς ξεπερνούσαν το μέτρο, το οποίο επέβαλαν οι περιστάσεις.

 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα ανωτέρω η  εναγόμενη επέδειξε αχάριστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο μου, αθέτησε δε την υποχρέωση διατροφής μου την οποία μάλιστα ειδικά είχε συμφωνήσει να τηρεί 

 

ΕΠΕΙΔΗ με την παρούσα αγωγή μου δηλώνω ρητά ότι ανακαλώ τα υπ’ αριθμ. **** και  ***** συμβόλαια γονικών παροχών της ****

 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 509 ΑΚ, μετά την ανάκληση της δωρεάς αναζητείται το αποδοθέν πράγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 ΑΚ επ.)

 

ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς θα πρέπει η ενάγουσα να αναμεταβιβάσει την κυριότητα των ακινήτων, τα οποία της παραχώρησα με τα υπ’ αριθμ.  **** και *** συμβόλαια γονικών παροχών της  *** καθώς έληξε η αιτία μεταβίβασης αυτών

 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέ­ρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσω με την κατάθεση των προτάσεων μου μετά της προσθήκης αυτών και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μου

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.

 

Να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της ανάκλησης των  *****, λόγω της αχαριστίας που έχει επιδείξει η εναγόμενη προς το πρόσωπο μου.

(*****)

 

Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top