• Μαρ 27, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Του (επ.) **** (ον) **** του **** , γεννηθέντος την ****** , υπηκόου  **** , κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου Αρχών **** λήξεως την **** , κατοίκου ***** επί της οδού ******(Τ.Κ.*** ,*****), με ΑΦΜ *****  / ΔΟΥ ***

 

ΚΑΤΑ

 

  1. Της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Αδειών Διαμονής Φθιώτιδας) επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ***** αίτησής μου για ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση
  2. Του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ***  από **** εγγράφου-απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Αδειών Διαμονής Φθιώτιδας) δυνάμει της οποίας, η αποφαινόμενη αρχή αρνήθηκε τόσο να μου επιδώσει την προσβαλλομένη όσο και να μου χορηγήσει απλό αντίγραφο αυτής
  3. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2022

 

Κατά των ανωτέρω αναφερθέντων δυσμενών ατομικών διοικητικών αποφάσεων  ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας η αίτηση ακύρωσης με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΚΥ ***/***, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

(****ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ****

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

Επειδή κατ΄  άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, η Επιτροπή Αναστολών του αρμόδιου δικαστηρίου έχει αρμοδιότητα να αναστείλει την εκτέλεση των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων, αλλά και να διατάξει κάθε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία του διαδίκου.

 

Επειδή κατ΄ άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και κατ΄ άρθρο 15 ν. 3068/2002 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή αρμόδιου τμήματος μπορεί με την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

Επειδή η Διοίκηση έδρασε κατά παράβαση αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Διοίκησης στο σύνολό της και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ακυρωτέα.

 

Επειδή η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 21 παρ. 6 Ν. 4251/2014 όπως οφείλει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτοκόλλου 58037/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4251/2014»

 

Επειδή η προσβαλλόμενη δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής μου για χορήγηση άδειας διαμονής

 

Επειδή η προσβαλλομένη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της Διαδικασίας καθώς δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία και κατά παράβαση του άρθρου 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης 

 

Επειδή περαιτέρω, η προσβαλλόμενη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), της προηγούμενης ακρόασης, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου καθώς και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και  το άρθρο 26 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν.3907/2011

 

Επειδή η προσβαλλομένη παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου έναντι των ενεργειών της Διοίκησης και της αρχής της ασφάλειας Δικαίου

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση πληρώ τις εκ του νόμου 4251/2014 ουσιαστικές προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας διαμονής μου

 

Επειδή το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προϊστάμενη αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) με το υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου **** έγγραφό του, με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4251/2014», θέτει τις ρυθμιστικές αρχές εξέτασης των αιτημάτων ανανέωσης άδειας διαμονής και το οποίο ορίζει ότι απλώς τεκμαίρεται η μη συνέχιση των δεσμών του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού με την Ελλάδα σε περίπτωση απουσίας του « (…) καθόσον τεκµαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ως τόπο µόνιµης διαµονής και ανάπτυξης βιοτικών σχέσεων την Ελλάδα» με αποτέλεσμα το βάρος απόδειξης να βαραίνει τον αλλοδαπό ο οποίος και θα πρέπει να αποδείξει τη συνέχιση των συγκεκριμένων δεσμών, κάτι το οποίο εν προκειμένω ισχύει.

 

Επειδή όλη η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα,  όντας άπαντες κάτοχοι ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων τα οποία και ανανεώνουν προσηκόντως ενώ δε εγώ ο ίδιος, εργάζομαι σταθερά εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μου προς το ελληνικό κράτος.

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα μου προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, καθώς ζω μαζί με όλη την οικογένειά μου στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πέραν της εικοσαετίας (20ετίας), έχοντας ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς οι οποίοι θα διαρρηχθούν με τον πιο καταστροφικό τρόπο σε περίπτωση απομάκρυνσής μου από τη Χώρα

 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και η παρουσία μου στο Ελληνικό έδαφος δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

Επειδή απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα θα έχει ολέθριες συνέπειες για το σύνολο ανωτέρω σχέσεων που έχω δημιουργήσει στην χώρα.

 

Επειδή σύμφωνα με τους προβαλλόμενους στην αίτηση ακύρωσης λόγους  πιθανολογείται σφόδρα ότι αυτή  θα γίνει δεκτή

 

Επειδή επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα ακρόασης κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής μου

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με  συμπληρωματικό υπόμνημα  αιτούμαι:

 

Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων με την αίτηση ακύρωσης πράξεων.

Να μου χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, όσον αφορά την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής μου και να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια που θα συντελέσει στη βίαιη απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα.

 

        O πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top