• Μαρ 27, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Του (επ.)******** (ον.)******* του ***** και της *****, γεν. στις  *****, υπηκόου *****, κατόχου του υπ’ αριθμ. ***** Διαβατηρίου Αρχών ***** με ημερομηνία λήξεως την **** , κατοίκου ****  επί της οδού ******

 

ΚΑΤΑ

 

  1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από *** αίτημά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1). 
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, 24/05/2019

 

Ιστορικό μέρος:

 

Είμαι υπήκοος *****. Σε βάρος μου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** από **** απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από *** αίτημά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους με την αιτιολογία ότι: «(…) Η ανωτέρω εταιρεία μέσω τηλεμοιοτυπίας απέστειλε την από **** επιστολή (******* εισερχόμενο πρωτόκολλο Υπηρεσίας μας), όπου αναγράφεται ότι “η λίστα συναλλαγών του **** του **** για το χρονικό διάστημα *** έως **** δεν είναι γνήσια”.»

 

 

Νομικό Μέρος:

Α. Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων :

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης του νόμου - παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4251/2014 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 31 παράγραφος 4 και άρθρο 40 του νόμου 4540/2018 (πρώτος λόγος ακύρωσης) :

Η απόρριψη της αίτησής μου για χορήγηση άδειας διαμονής παραβιάζει το άρθρο 19 παρ. 1 Ν. 4251/2014, αφού από τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που προσκόμισα αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της διαμονής μου στη χώρα για επτά (7) τουλάχιστον συνεχή έτη, πριν την υποβολή αίτησης, με αποτέλεσμα να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις στο πρόσωπό μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

 

Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας - Παράβαση του άρθρου 17 ΚΔΔ- Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία (δεύτερος λόγος ακύρωσης) :

H προσβαλλομένη αιτιολογείται πλημμελώς με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η γενική υποχρέωση της Διοίκησης να αιτιολογεί πλήρως και ειδικώς τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει.

 

Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και μη νόμιμη αιτιολογία - Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (τρίτος λόγος ακύρωσης):
Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ δεδομένου ότι το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου  είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011.

 

Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου (τέταρτος λόγος ακύρωσης) :

Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα για να εκθέσω τις απόψεις μου και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πριν την απόρριψη του αιτήματός μου για χορήγηση άδειας διαμονής.

 

.

 

Επειδή σύμφωνα με όλους ανωτέρω προβαλλόμενους λόγους η Διοίκηση έδρασε κατά παράβαση αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Διοίκησης στο σύνολό της και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ακυρωτέα.

 

Επειδή η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 19 Ν. 4251/2014 όπως ισχύει σήμερα

 

Επειδή η προσβαλλόμενη δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής μου για χορήγηση άδειας διαμονής

 

Επειδή η προσβαλλομένη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της Διαδικασίας καθώς δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία και κατά παράβαση του άρθρου 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης 

 

 

Επειδή περαιτέρω, η προσβαλλόμενη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), της προηγούμενης ακρόαση και εν συνόλω την αρχή της χρηστής διοίκησης

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση πληρώ τις εκ του νόμου 4251/2014 ουσιαστικές προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας διαμονής

 

Επειδή η χρήση εκ μέρους μου της λίστας εμβασμάτων ουδεμία έννομη συνέπεια θα προκαλούσε , καθώς αποδείκνυα την διαμονή μου , επτά χρόνια πριν την κατάθεση της αίτησης μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους με άλλα έγγραφο βέβαιης χρονολογίας

 

Επειδή συνεπώς ευελπιστώ να τεθεί στο αρχείο η σχηματισθείσα σε βάρος μου  αθωωθώ άλλως να αθωωθώ ενώπιον του Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Επειδή όλη μου η οικογένεια βρίσκεται στην Ελλάδα,  όντας άπαντες κάτοχοι ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων τα οποία και ανανεώνουν προσηκόντως ενώ δε, εργάζονται σταθερά εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό κράτος.

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή και στις βιοτικές σχέσεις που έχω αναπτύξει στην Ελλάδα, καθώς  ζω στο εσωτερικό της χώρας για χρονικό διάστημα ήδη πέραν της επταετίας (7ετίας), έχοντας ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς οι οποίοι θα διαρρηχθούν με τον πιο καταστροφικό τρόπο σε περίπτωση απομάκρυνσής μου από τη Χώρα

 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και η παρουσία μου στο Ελληνικό έδαφος δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Α) Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να επέλθει  ακύρωση :                

  1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. *** από **** αίτημά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1).
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 9719)
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 2 – 54625 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310/519876 – ΚΙΝ. 6976 074 934
ΑΦΜ: 138116380 – ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e- mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top