• Νοε 07, 2019

5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτά κατατεθέν την 28-3-2019 υπόμνημά του, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων ότι αυτή δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.4251/2014 καθότι η Διοίκηση δεν εκθέτει με σαφήνεια στο σώμα της προσβαλλόμενης και δεν εξειδικεύει

τους λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας που συντρέχουν στο πρόσωπό του, οι οποίοι δικαιολογούν επιτακτικά τη μη χορήγηση άδειας διαμονής, ενώ αρκείται απλώς στη γενικόλογη κρίση περί μελλοντικής παραβατικής του συμπεριφοράς, χωρίς να λάβει υπόψη της την προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση […] η Διοίκηση όφειλε να εκφέρει ειδικώς αιτιολογημένη κρίση περί της επικινδυνότητάς του , κατόπιν συνεκτίμησης όχι μόνον της φύσης, της βαρύτητας και των συνθηκών τέλεσης του ως άνω αδικήματος , αλλά και όλων των προαναφερθέντων πρόσφορων στοιχείων που ανάγονταν στην όλη προσωπικότητα και συμπεριφορά του (πρβλ ΣΤΕ 3152/2012 , 3147/2012 ), αλλά και στην οικογενειακή του ζωή, Επομένως, η προσβαλλόμενη (……………………) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, για τον ως άνω βασίμως προβαλλόμενο λόγο […]

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top