• Νοε 25, 2019

[...] Μετά την συνεκτίμηση και την αξιολόγηση των ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα αρνητικά, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει Ελληνική Εθνική Συνείδηση στο πρόσωπό του.

Από τη συνέντευξη και τις ερωτήσεις που του τέθηκαν προέκυψε ότι δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ούτε την ιστορική διαδρομή της οικογένειάς του, εν δεν έχει επαφή με τα έθιμα των Ελλήνων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. Επιπλέον , διαπιστώθηκε ότι δεν γνωρίζει καθόλου στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, ότι δεν υφίσταται κοινωνική και οικονομική ένταξή του στην Ελληνική πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και καμία εξοικείωσή του με την ελληνική επικαιρότητα [...]

Επειδή, από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι η αίτηση του αιτούντος για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας απερρίφθη με την προσβαλλόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Μακεδονίας-Θράκης Περιφέρειας , με την αιτιολογία ότι δεν απεδείχθη η ελληνική εθνική του συνείδηση. Η κρίση αυτή στηρίχθηκε στην προαναφερόμενη από ........... γνωμοδότηση της Α' Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν.3284/2004, στην οποία περιέχονται οι παρατιθέμενες στην προηγούμενη σκέψη διαπιστώσεις, ως προς τον αιτούντα. Υπό τα δεδομένα αυτά όμως, η κρίση ότι ο αιτών δεν έχει ελληνική εθνική συνείδηση, στηριζόμενη στις διαπιστώσεις που παρατίθενται στο ως άνω πρακτικό της Ειδικής Επιτροπής, δεν παρίσταται νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη. Τούτο διότι, η κρίση ότι δεν προέκυψε ελληνική συνείδηση του αιτούντος στηρίζεται στη διαπίστωση ότι από τη συζήτηση, κατά τη συνέντευξη, προέκυψε ότι ο αυτός δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, ούτε την ιστορική διαδρομή της οικογένειάς του, δεν έχει επαφή με τα έθιμα των Ελλήνων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., δεν γνωρίζει καθόλου στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, δεν υφίσταται κοινωνική και οικονομική ένταξή του στην ελληνική πραγματικότητα, ούτε συμμετοχή του στην πολιτική ζωή της χώρας, καθώς και καμία εξοικείωσή του με την ελληνική επικαιρότητα, στηρίζεται, δηλαδή, σε νόμιμα , κατ ' αρχήν, στοιχεία, όμως δεν αιτιολογείται πλήρως, ενόψει των συγκεκριμένων απαντήσεων του αιτούντος τις ερωτήσεις που του έθεσαν τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής και αποτυπώνονται στο ως άνω πρακτικό της, αφού : α ) ούτε η έλλειψη επαρκούς γνώσεως της ελληνικής γλώσσας από τον αιτούντα συνάγεται, ο οποίος κατάλαβε τις περισσότερες ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν στην ελληνική γλώσσα, στην οποία και απάντησε, β) ως προς την ιστορική διαδρομή της οικογένειάς του, απάντησε ότι οι παππούδες του πήγαν στην Τσάλκα και ότι πριν ήταν στην Ελλάδα , γ ) η μη συμμετοχή του αιτούντος σε ελληνικό σύλλογο ή η απάντησή του ότι δεν ξέρει κάποιο ελληνικό έθιμο που τηρούσαν στο πατρικό του σπίτι και το οποίο θυμάται από τα παιδικά του χρόνια, δεν αποδεικνύει άνευ ετέρου, ότι δεν έχει επαφή με τα έθιμα των Ελλήνων της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., δ ) η διαπίστωση ότι ο αιτών δεν γνωρίζει καθόλου στοιχεία για την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, κλονίζεται από την θετική απάντηση του στην ερώτηση για τη σημαία, με την οποία έκανε πλήρη περιγραφή αυτής, ε) η διαπίστωση ότι δεν υφίσταται κοινωνική και οικονομική ένταξη του αιτούντος στην ελληνική πραγματικότητα, δεν βρίσκει επαρκές αιτιολογικό έρεισμα στις απαντήσεις του, ειδικότερα δε, στην απάντησή του ότι δεν εργαζόταν κατά το χρόνο της συνεντεύξες του, δεδομένου, μάλιστα ότι σε άλλη ερώτηση απάντησε ότι μένει συνέχεια εδώ, από το 2005 που ήλθε για πρώτη φορά και ότι εργαζόταν σε ανακαίνιση διαμερίσματος και στ) η διαπίστωση ότι δεν υφίσταται συμμετοχή του αιτούντος στην πολιτική ζωή της χώρας , καθώς και "καμία" εξοικείωσή του με την ελληνική επικαιρότητα, κλονίζεται κυρίως, από την απάντησή του για την πολιτειακή και πολιτικήηγεσία της χώρας. Άλλωστε το γεγονός ότι ο αιτών δεν γνώριζε τον αριθμό των ελλήνων βουλευτών και τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, δεν αποδεικνύει, σε κάθε περίπτωση, την έλλειψη συμμετοχής του στην πολιτική ζωή της χώρας. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό της πλημμελούς αιτιολογίας, βασίμως προβαλλόμενο με το δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως, η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθούν οι
προσβαλλόμενες αποφάσεις. [...]

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top