• Μαρ 16, 2020

5. (...) Η Επιτροπή Πολιτογράφησης με το υπ’ αριθμ. (...................) πρακτικό της, εισηγήθηκε την απόρριψη του αιτήματος της αιτούσας με την αιτιολογία ότι

αυτή «βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα από το έτος 2007. Είναι σύζυγος Έλληνα πολίτη και ομιλεί επαρκώς τη γλώσσα. Από τις απαντήσεις της προκύπτει ότι δεν διαθέτει γνώσεις της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού και δεν έχει ενταχθεί στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Δεν είναι ενήμερη σε θέματα πολιτικής επικαιρότητας και δεν παρουσιάζει δυνατότητα ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου». Η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της αιτούσας.(...)

7. Επειδή, η αιτιολογία του προαναφερόμενου πρακτικού της Επιτροπής Πολιτογράφησης, η οποία αποτελεί και την αιτιολογία της προσβαλλόμενης απορριπτικής απόφασης, στηρίζεται μεν σε νόμιμα κριτήρια, είναι όμως ανεπαρκώς αιτιολογημένη, για τους ακόλουθους λόγους: 1) δεν εκτιμήθηκε το κρίσιμο γεγονός ότι η αιτούσα έχει αποφοιτήσει από ελληνικό Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο, κατ’ ανάγκη, μετήλθε της, στοιχειώδους έστω, ελληνικής παιδείας, 2) η αιτούσα απάντησε ορθά σε σημαντικό αριθμό ερωτήσεων που αφορούν τη γεωγραφία και ιστορία της Ελλάδας, απαντήσεις, οι οποίες εξ αντικειμένου κλονίζουν τη βάση του συλλήβδην διατυπωθέντος και απολύτως αρνητικού συμπεράσματος ότι «δεν διαθέτει γνώσεις της Ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού», 3) δεν τεκμηριώνεται η κρίση ότι αυτή δεν έχει ενταχθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, ενόψει πάντοτε του ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα από το έτος 1993, έχει δημιουργήσει οικογένεια, η οποία κατοικεί σε ιδιόκτητη κατοικία, ότι τηρεί τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της, επιμελείται της ανατροφής και της φοίτησης του τέκνου της στο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο, όπως δήλωσε στην Επιτροπή, βοηθάει στα μαθήματά του. Βεβαίως, φαίνεται ότι δεν εργάζεται, αλλά δεν πρέπει προς τούτο να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι φέρει ιατρική αναπηρία σε ποσοστό 85% και ταλαιπωρείται με σοβαρά προβλήματα υγείας από ετών, 4) δεν τεκμηριώνεται επαρκώς το, κατά τρόπο απόλυτο και κατηγορηματικό διατυπωθέν αρνητικό συμπέρασμα της Επιτροπής ότι «δεν παρουσιάζει δυνατότητα ενεργού και ουσιαστικής συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου», καθόσον από τις απαντήσεις της προέκυψε ότι αυτή γνωρίζει, έστω και στοιχειωδώς, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος στη Χώρα και ουδόλως μπορεί να εξαχθεί με βεβαιότητα ή να πιθανολογηθεί το συμπέρασμα ότι αυτή, μετά την πολιτογράφησή της, δεν θα έχει το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα της ενεργής συμμετοχής στην πολιτική ζωή του τόπου σε βαθμό τουλάχιστον ανάλογο με τον μέσο έλληνα πολίτη. Ενόψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως βασίμως προβάλλεται, φέρει ανεπαρκή αιτιολογία και, για το λόγο αυτό, πρέπει, κατ’ αποδοχή της υπό κρίση αίτησης, να ακυρωθεί. Τέλος, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το Δημόσιο από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

- Δέχεται την αίτηση.

- Ακυρώνει τη με αρ. πρωτ. (...) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

- Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση κατά το αιτιολογικό.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top