• Αυγ 26, 2021

5. Επειδή, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων του ν. 4251/2014, προκύπτει ότι η μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα για παροχή εξαρτημένης εργασίας ρυθμίζεται με γνώμονα τις υπάρχουσες ανάγκες εργασίας στην ελληνική επικράτεια και μάλιστα ανά Περιφέρεια και ανά ειδικότητα απασχόλησης.

Για τον λόγο αυτόν, ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, κατά μεν την διάρκεια του πρώτου έτους ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, δύναται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, μόνον υπό τις προϋποθέσεις ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας απασχόλησής του και ότι συνεχίζει να απασχολείται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα, μετά δε την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής του, δύναται κατά την σύναψη σύμβασης εργασίας με άλλον εργοδότη, να μεταβάλλει είτε την ειδικότητα απασχόλησής του είτε την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζεται είτε και τα δύο ως άνω στοιχεία της εργασιακής του απασχόλησης. Άλλωστε, κατά την υποβολή αίτησης μετάκλησης ο ενδιαφερόμενος εργοδότης οφείλει να καταθέσει έγκυρη σύμβαση εργασίας του πολίτη τρίτης χώρας ελάχιστης διάρκειας μόνο ενός έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο νομοθέτης αποδέχεται το ενδεχόμενο, μετά τη λήξη της σύμβασης αυτής, ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει διετή άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, να συνάψει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, μεταβάλλοντας τόσο την ειδικότητά του όσο και τον τόπο παροχής της εργασίας του.

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο αιτών, υπήκοος Αλβανίας, γεννημένος στις 5.10.1987 και κάτοχος διαβατηρίου εν ισχύ, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας μετάκλησης, εισήλθε στην Ελλάδα, για να εργαστεί ως εργάτης γης στο νομό Θεσσαλονίκης, με εργοδότη τον (...) (βλ. την (...) θεώρηση εισόδου τύπου D, ισχύος από 18.11.2016 έως 17.11.2017, για εξαρτημένη εργασία, και το από 23.9.2016 ιδιωτικό συμφωνητικό εργασίας διάρκειας δώδεκα μηνών μεταξύ του εργοδότη (...), ο οποίος διατηρεί γεωργοκτηνοτροφική επιχείρηση στη (...), και του αιτούντος ως εργάτη γης). Για τον σκοπό αυτόν του χορηγήθηκε η (...) άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, που υπογράφεται, με εντολή του, από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, ισχύος από 8.12.2016 έως 7.12.2018, στις δε 9.11.2018 υπέβαλε την (...) αίτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, ζητώντας την ανανέωση της άδειας διαμονής του για εξαρτημένη εργασία. Για την διεκπεραίωση της εν λόγω αίτησης, η ανωτέρω υπηρεσία με το (...) έγγραφο ζήτησε από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α. για τα έτη 2017 και 2018, τούτος δε ανταποκρίθηκε στο εν λόγω αίτημα στις 7.6.2019 (βλ. την (...) αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων). Σύμφωνα με το από 30.5.2019 προσκομισθέν αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ο αιτών κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2017 απασχολήθηκε αποκλειστικά ως εργάτης γης (πακέτο κάλυψης 060), πραγματοποιώντας μηνιαίως 25 ημέρες ασφάλισης, ενώ τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 απασχολήθηκε μεν ως εργάτης γης, πραγματοποιώντας 25, 25 και 19 ημέρες ασφάλισης αντίστοιχα, αλλά και ως μισθωτός οικοδομικών εργασιών (πακέτο κάλυψης 781), πραγματοποιώντας με την τελευταία αυτή ειδικότητα συνολικά 21 ημέρες απασχόλησης (6 ημέρες τον Οκτώβριο, 2 τον Νοέμβριο και 13 τον Δεκέμβριο του 2017). Το δε έτος 2018 απασχολήθηκε τους μήνες Απρίλιο, Ιούλιο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο ως μισθωτός οικοδομικών εργασιών, πραγματοποιώντας συνολικώς 46 ημερομίσθια. Κατόπιν τούτων, εκδόθηκε η (...) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε η (...) αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία του αιτούντος, με την αιτιολογία ότι κατά την διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του αυτός μετέβαλε την ειδικότητα για την οποία του είχε χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου. Κατά της εν λόγω απόφασης ο αιτών άσκησε την (...) αίτηση θεραπείας, ισχυριζόμενος ότι μετέβαλε την ειδικότητά του μετά την πάροδο έτους από την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του, ήτοι μετά τις 7.12.2017. Η αίτηση θεραπείας απορρίφθηκε με τη μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη (...) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την αιτιολογία ότι ναι μεν ο αιτών μετέβαλε την ειδικότητά του μετά την πάροδο του πρώτου έτους της άδειας διαμονής του, πλην όμως δεν άλλαξε την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργαζόταν και, επομένως, η μεταβολή αυτή δεν ήταν επιτρεπτή. 

7. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου και χωρίς νόμιμη και επαρκή αιτιολογία. Ειδικότερα, ο αιτών ισχυρίζεται ότι αφενός μεν μετέβαλε την ειδικότητά του από εργάτης γης σε μισθωτός οικοδομικών εργασιών μετά την πάροδο έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής του, ήτοι μετά τον Δεκέμβριο του 2017, αφετέρου δε ότι η μεταβολή της ειδικότητάς του δεν απαιτείται να συνοδεύεται υποχρεωτικώς και από μεταβολή της Περιφερειακής Ενότητας, εντός της οποίας παρέχει την εργασία του, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η Διοίκηση. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του, μεταξύ άλλων, επικαλείται και προσκομίζει: (α) το εκδοθέν στις 5.11.2018 βιβλιάριο υγείας του ιδίου, ως άμεσα ασφαλισμένου, θεωρημένο από τον Ανταποκριτή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) του Δημοτικού Διαμερίσματος (...) και (β) τα από 13.9.2019 δύο εργόσημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με φορέα κύριας ασφάλισης τον Ο.Γ.Α., ποσού 5.000 ευρώ και 2.000 ευρώ.

8. Επειδή, η Διοίκηση στα έγγραφα απόψεών της, που περιήλθαν στο Δικαστήριο στις 28.11.2019 και στις 4.3.2020, αφού εκθέτει την διαδικασία εισόδου του αιτούντος στην Χώρα για παροχή εξαρτημένης εργασίας και τις σχετικές υπηρεσιακές ενέργειες που έλαβαν χώρα, ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς ο αιτών κατά την διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του μετέβαλε την ειδικότητα για την οποία του χορηγήθηκε η εθνική θεώρηση εισόδου, κατά παράβαση του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4251/2014.

9. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην πέμπτη (5η) σκέψη της παρούσας, από την συνδυαστική ερμηνεία των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4251/2014, προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, που έχει λάβει άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, μετά την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής του, δύναται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλον εργοδότη, μεταβάλλοντας είτε την ειδικότητα απασχόλησής του είτε την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργάζεται είτε και τα δύο ως άνω στοιχεία της εργασιακής του απασχόλησης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αιτών μετέβαλε την ειδικότητα απασχόλησής του από εργάτης γης σε μισθωτό οικοδομικών εργασιών μετά την πάροδο ενός έτους από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής του (8.12.2016), καθώς μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2017 εργαζόταν ως εργάτης γης, είναι δε αδιάφορο εάν τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2017 απασχολήθηκε περιστασιακώς και συμπληρωματικώς, πραγματοποιώντας συνολικώς μόλις 21 ημερομίσθια, και ως μισθωτός οικοδομικών εργασιών. Άλλωστε, και η ίδια η Διοίκηση στην αιτιολογία απόρριψης της αίτησης θεραπείας του αιτούντος αποδέχεται ότι τούτος μετέβαλε την ειδικότητα για την οποία είχε λάβει θεώρηση εισόδου μετά την πάροδο έτους από την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής του. Περαιτέρω, όμως, η Διοίκηση, ερμηνεύοντας εσφαλμένως τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4251/2014, υπολαμβάνει ότι η μεταβολή της ειδικότητας πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικώς και από μεταβολή της Περιφερειακής Ενότητας παροχής της εργασίας του πολίτη τρίτης χώρας, η οποία, όμως, μεταβολή, όπως έγινε ανωτέρω δεκτό, δεν τίθεται στο νόμο ως σωρευτική προϋπόθεση, αλλά ως απλή δυνατότητα, προς διευκόλυνση εξεύρεσης εργασίας και, εν τέλει, προς όφελος του αλλοδαπού. Επομένως, η προσβαλλόμενη (...) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση θεραπείας του αιτούντος κατά της (...) απόφασης του ίδιου οργάνου, (με την οποία είχε απορριφθεί αίτησή του για ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου), με την αιτιολογία ότι αυτός, ναι μεν μετέβαλε την ειδικότητά του μετά την πάροδο του πρώτου έτους της άδειας διαμονής του, πλην όμως δεν άλλαξε την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία εργαζόταν και, επομένως, η μεταβολή αυτή δεν ήταν επιτρεπτή, δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ακύρωσης.

10. Επειδή, κατόπιν τούτων, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων ακύρωσης.

11. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η (...) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 36 παρ. 4 εδ. α΄ του π.δ. 18/1989, Α΄ 8) και να καταλογισθούν σε βάρος του καθ’ ου Υπουργού τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος [άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α΄ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α΄ 97), και εφαρμόζεται εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ΄ του ν. 702/1977 (Α΄ 268), όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77)]. 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την (...) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που υπογράφεται, με εντολή του, από την Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου.

Επιβάλλει σε βάρος του καθ’ ου Υπουργού τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, τα οποία προσδιορίζονται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24.9.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top