(...)

Γ. Εξέταση συνδρομής των όρων για χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το αρ. 67 (Ν. 4375/2016)

(...)

Ζ. Εξέταση συνδρομής των όρων του άρθρου 19Α παρ. 1 του ν. 4251/2014 προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

 (...)

5. Τέλος, δεδομένου ότι ο προσφεύγων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από αυτόν στοιχεία, διέμεινε στην Ελλάδα τουλάχιστον από το έτος 1997,

(...)

V. Παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους

(...)

Στην παρούσα περίπτωση, η επιτροπή διαπιστώνει ότι η πρωτεύουσα προσφεύγουσα διαβεί στην Ελλάδα ήδη επί δύο έτη ( από το Φεβρουάριο του έτους 2017) μαζί με τα ανήλικα τέκνα της και επίσης προσφεύγοντες, το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι τριών ετών και το νεότερο είναι μόλις ενός έτους και έχει, μάλιστα, γεννηθεί στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αλλά και από την προφορική συνέντευξη της  πρωτεύουσας προσφεύγουσας ,

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η απομάκρυνσή τους από την χώρα σε εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης,

(...)

21. Παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

12. Επειδή, από τα αναφερόμενα στη σκέψη 2 στοιχεία που προσκομίζουν οι προσφεύγοντες, αποδεικνύεται ότι αυτοί έχουν πράγματι ισχυρούς κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς στην Ελλάδα, καθόσον διέμεναν στη χώρα επί μακρόν, η ανήλικη μάλιστα κόρη τους έχει ξεκινήσει την σχολική εκπαίδευσή της από μικρή ηλικία εδώ και τώρα παρακολουθεί της τελευταίες τάξεις του σχολείου.

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top