• Νοε 08, 2019

12. Επειδή, από τα αναφερόμενα στη σκέψη 2 στοιχεία που προσκομίζουν οι προσφεύγοντες, αποδεικνύεται ότι αυτοί έχουν πράγματι ισχυρούς κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς στην Ελλάδα, καθόσον διέμεναν στη χώρα επί μακρόν, η ανήλικη μάλιστα κόρη τους έχει ξεκινήσει την σχολική εκπαίδευσή της από μικρή ηλικία εδώ και τώρα παρακολουθεί της τελευταίες τάξεις του σχολείου.

Ενόψει αυτού, η Επιτροπή κρίνει οτι πιθανολογούνται στην περίπτωση τους οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 19 Α παράγραφος στ του Ν 4251/2015, δηλαδή η συνδρομή ανθρωπιστικών λόγων συνιστάμενων σε αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης λόγω σοβαρής διατάραξης της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής. Κατά τα λοιπά, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφέρει κρίση ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, ο έλεγχος των οποίων εκφεύγει της αρμοδιότητάς της και αποφασιζει την παραπομπή της υπόθεσης στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 67 του N/ 4375/2016.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η ΕΠΙΤΟΠΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δέχεται εν μέρει την προσφυγή.
Αποφαίνεται ότι οι προσφεύγοντες δεν δικαιούνται προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική
προστασία.
Παραπέμπει τους προσφεύγοντες στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top