• Μαρ 16, 2020

(...)

21. Παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

"Στην περίπτωση που αίτηση διεθνούς προστασίας αλλοδαπού ανιθαγενή έχει απορριφθεί τελεσίδικα και οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης του παρόντος Μέρους πιθανολογούν ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, παραπέμπουν την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19A (στ) του Ν . 4251 /2014 (A' 80 ) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες Αρχές Απόφασης χορηγούν σχετική Βεβαίωση ενδιαφερόμενο". Σύμφωνα με το άρθρο 19 A, περίπτωση στ', του Ν . 4251 /2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4332/2015, "Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγείται άδεια διαμονής για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε πολίτες τρίτων χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: [...] στ. Σε πολίτες τρίτων χωρών των οποίων η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης από τις αρμόδιες Αρχές Απόφασης του άρθρου 2 περίπτωση ιθ' του Π. δ. 113/2013 (A' 146) και τις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του Π.δ.114/201 0 (A' 195 ), όπως ισχύει. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής της παρούσας κατηγορίας , λαμβάνονται υπόψη ιδίως η αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής του στη χώρα καταγωγής ή συνήθους διαμονής του για λόγους ανωτέρας βίας, όπως σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογενείας του, διεθνής αποκλεισμός της χώρας του, ή συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης του άρθρου 3 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.δ. 53/1974 (Α'256) ή του άρθρου 3 της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1782/1988 (Α' 116).".

Εν προκειμένω, συνεκτιμώντας η Επιτροπή τα πραγματικά περιστατικά και όλα τα έγγραφα του φακέλου, καταλήγει πως επειδή η προσφεύγουσα διαβιεί στην Ελλάδα μαζί με την πυρηνική της οικογένεια (σύζυγος και τέκνο), επειδή ο σύζυγος της (...) βρίσκεται νόμιμα στην Ελλάδα (...) , επειδή το τέκνο της φοιτά σε ελληνικό σχολείο (...), επειδή η ίδια φροντίζει το ανήλικο τέκνο της όσο ο σύζυγος της εργάζεται, για όλους τους λόγους ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος της προσφεύγουσας (αρ. 8 ΕΣΔΑ) κρίνεται άξιος προστασίας και η Επιτροπή πιθανολογεί,με βάση τα παραπάνω πραγματικά δεδομένα και από τα στοιχεία που εξέτασε, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο της προσφεύγουσας οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Ν. 4375/2016 και για το λόγο αυτό αποφασίζει να παραπέμψει την προσφεύγουσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή ομόφωνα

Δέχεται εν μέρει την προσφυγή

Αποφαίνεται ότι η προσφεύγουσα δεν δικαιούται προσφυγικό καθεστώς ή επικουρική προστασία.

Παραπέμπει την προσφεύγουσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top