• Απρ 02, 2020

 (...)

5. Τέλος, δεδομένου ότι ο προσφεύγων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από αυτόν στοιχεία, διέμεινε στην Ελλάδα τουλάχιστον από το έτος 1997,

ότι φοίτησε σε ελληνικό σχολείο (Δημοτικό Σχολείο), ότι κατείχε ατομική άδεια διαμονής από το έτος 2006 την οποία είχε ανανεώσει, ο ίδιος δε, γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και είναι κάτοχος Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., πιθανολογείται από την Επιτροπή ότι στο πρόσωπο του προσφεύγοντος συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και συνεπώς πρέπει να παραπεμφθεί η υπόθεση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κατά τις συνδυαζόμενες διατάξεις των άρθρων 67 του ν. 4375/2016 και 19Α του  ν. 4251/2014.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την προσφυγή.

Παραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της απόφασης.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top