• Απρ 02, 2020

(...)

Γ. Εξέταση συνδρομής των όρων για χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το αρ. 67 (Ν. 4375/2016)

Στο σημείο αυτό, ύστερα από αίτημα της προσφεύγουσας με την προσφυγή της, η Επιτροπή εξέτασε εάν συντρέχουν λόγοι παραπομπής της υπόθεσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, για κρίση επί της χορήγησης καθεστώτος προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της προσφεύγουσας, η Επιτροπή πιθανολογεί ότι στο πρόσωπό της προσφεύγουσας, η Επιτροπή πιθανολογεί ότι στο πρόσωπο της συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και συνεπώς παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 19Α (στ) του Ν. 4251/2014 (Α' 80) όπως ισχύει, οι οποίες αποφασίζουν σχετικά με την χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Συγκεκριμένα γίνεται αντιληπτό, από τα προσκομισθέντα έγγραφα, ότι η προσφεύγουσα διαμένει στην Ελλάδα από πολύ μικρή ηλικία με τη μητέρα της και την αδελφή της (βλ. βεβαίωση του Δημάρχου Ευόσμου του 2003 καθώς και το πιστοποιητικό βάπτισης της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης του 1999). Επιπλέον η Επιτροπή παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα διέθετε νόμιμα χαρτιά διαμονής από το 2005 έως και το 2011 ενώ ομιλεί την ελληνική γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκε άλλωστε η συνέντευξη. Σύμφωνα δε με την από 18,10,2016 βεβαίωση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων η αδελφή της προσφεύγουσας έχει αναγνωριστεί με ποσοστό αναπηρίας 67%.

 

Για τους λόγους αυτούς

η Επιτροπή ομόφωνα

Δέχεται τυπικά την προσφυγή της πολίτη Αλβανίας (...)

Απορρίπτει κατ' ουσίαν την προσφυγή στο σύνολο της

και

Παραπέμπει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4375/2016, προκειμένου αυτές να αποφασίσουν σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top