• Φεβ 15, 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 156 Ν. 4251/2014 ορίζεται: "Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου - Τροποποίηση του
άρθρου 136 του ν. 4251/2014

1. Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που παρατάθηκαν δυνάμει του άρθρου δέκατου όγδοου της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α` 177), παρατείνεται έως τις 31.3.2021. Κενές θέσεις που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

2. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A` 80) και του π.δ. 106/2007 (A` 135) και έληξαν ή θα λήξουν: (α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021 και (β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως τις 31 Μαρτίου 2021, παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων διαμονής, ανατρέχει στην επομένη ημέρα από την ημερομηνία λήξης του παραταθέντος τίτλου διαμονής. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για οριστικούς τίτλους διαμονής και βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης που έχουν ήδη ανανεωθεί για μεταγενέστερη ημερομηνία.

3. Η ισχύς των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 4831/25.7.2013 απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Β` 1841), όπως έχει πα-ραταθεί με την υπ` αρ. 18602/11.9.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β` 3881), πα-ρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2021 ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης εκάστου δελτίου. Εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, οι κάτοχοι των δελτίων, δύνανται να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα δελτία που προβλέπονται στην υπ` αρ. 22066/16.10.2020 κοινή απόφαση του Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β` 4699).

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί η ισχύς των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ` εφαρμογή του παρόντος νόμου και του π.δ. 106/2007 (Α` 135) αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του παρόντος, καθώς και να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»"

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ορίζεται: "Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε συνέχεια της ανάπτυξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος “Μετανάστευση” του ηλεκτρονικού συστήματος ραντεβού για την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής, προχωρά στην διάθεση στους πολίτες τρίτων χωρών μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία θα αφορά στην παροχή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη τρίτης χώρας πιστοποίησης / βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με την πρόσφατα υιοθετηθείσα νομοθεσία (άρθρο 156, ν. 4764/2020)..."

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε ισχύ πλατφόρμα για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης παράτασης άδειας διαμονής, την έκδοση της οποίας προτείνουμε για την ομαλή συναλλαγή των υπηκόων τρίτων χωρών με τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top