ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Του (επ.) **** (ον) **** του **** , γεννηθέντος την ****** , υπηκόου  **** , κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου Αρχών **** λήξεως την **** , κατοίκου ***** επί της οδού ******(Τ.Κ.*** ,*****), με ΑΦΜ *****  / ΔΟΥ ***

 

ΚΑΤΑ

 

  1. Της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Αδειών Διαμονής Φθιώτιδας) επί της με αριθμό πρωτοκόλλου ***** αίτησής μου για ανανέωση της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση
  2. Του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ***  από **** εγγράφου-απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Τμήμα Αδειών Διαμονής Φθιώτιδας) δυνάμει της οποίας, η αποφαινόμενη αρχή αρνήθηκε τόσο να μου επιδώσει την προσβαλλομένη όσο και να μου χορηγήσει απλό αντίγραφο αυτής
  3. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, 14/01/2022

 

Κατά των ανωτέρω αναφερθέντων δυσμενών ατομικών διοικητικών αποφάσεων  ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας η αίτηση ακύρωσης με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΚΥ ***/***, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

(****ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΛΕΞΕΙ****

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

Επειδή κατ΄  άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, η Επιτροπή Αναστολών του αρμόδιου δικαστηρίου έχει αρμοδιότητα να αναστείλει την εκτέλεση των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων, αλλά και να διατάξει κάθε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία του διαδίκου.

 

Επειδή κατ΄ άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και κατ΄ άρθρο 15 ν. 3068/2002 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή αρμόδιου τμήματος μπορεί με την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

Επειδή η Διοίκηση έδρασε κατά παράβαση αρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Διοίκησης στο σύνολό της και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ακυρωτέα.

 

Επειδή η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 21 παρ. 6 Ν. 4251/2014 όπως οφείλει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτοκόλλου 58037/2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4251/2014»

 

Επειδή η προσβαλλόμενη δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία ως προς τους λόγους απόρριψης της αίτησής μου για χορήγηση άδειας διαμονής

 

Επειδή η προσβαλλομένη εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της Διαδικασίας καθώς δεν διαλαμβάνει πλήρη και ειδική αιτιολογία και κατά παράβαση του άρθρου 20 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης 

 

Επειδή περαιτέρω, η προσβαλλόμενη παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), της προηγούμενης ακρόασης, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου καθώς και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και  το άρθρο 26 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν.3907/2011

 

Επειδή η προσβαλλομένη παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου έναντι των ενεργειών της Διοίκησης και της αρχής της ασφάλειας Δικαίου

 

Επειδή σε κάθε περίπτωση πληρώ τις εκ του νόμου 4251/2014 ουσιαστικές προϋποθέσεις για ανανέωση της άδειας διαμονής μου

 

Επειδή το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (προϊστάμενη αρχή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) με το υπ’ αριθμόν Πρωτοκόλλου **** έγγραφό του, με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4251/2014», θέτει τις ρυθμιστικές αρχές εξέτασης των αιτημάτων ανανέωσης άδειας διαμονής και το οποίο ορίζει ότι απλώς τεκμαίρεται η μη συνέχιση των δεσμών του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού με την Ελλάδα σε περίπτωση απουσίας του « (…) καθόσον τεκµαίρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ως τόπο µόνιµης διαµονής και ανάπτυξης βιοτικών σχέσεων την Ελλάδα» με αποτέλεσμα το βάρος απόδειξης να βαραίνει τον αλλοδαπό ο οποίος και θα πρέπει να αποδείξει τη συνέχιση των συγκεκριμένων δεσμών, κάτι το οποίο εν προκειμένω ισχύει.

 

Επειδή όλη η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα,  όντας άπαντες κάτοχοι ισχυρών νομιμοποιητικών εγγράφων τα οποία και ανανεώνουν προσηκόντως ενώ δε εγώ ο ίδιος, εργάζομαι σταθερά εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μου προς το ελληνικό κράτος.

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα μου προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, καθώς ζω μαζί με όλη την οικογένειά μου στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα πέραν της εικοσαετίας (20ετίας), έχοντας ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και έχοντας δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς οι οποίοι θα διαρρηχθούν με τον πιο καταστροφικό τρόπο σε περίπτωση απομάκρυνσής μου από τη Χώρα

 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και η παρουσία μου στο Ελληνικό έδαφος δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

Επειδή απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα θα έχει ολέθριες συνέπειες για το σύνολο ανωτέρω σχέσεων που έχω δημιουργήσει στην χώρα.

 

Επειδή σύμφωνα με τους προβαλλόμενους στην αίτηση ακύρωσης λόγους  πιθανολογείται σφόδρα ότι αυτή  θα γίνει δεκτή

 

Επειδή επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα ακρόασης κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής μου

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με  συμπληρωματικό υπόμνημα  αιτούμαι:

 

Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων με την αίτηση ακύρωσης πράξεων.

Να μου χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, όσον αφορά την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής μου και να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια που θα συντελέσει στη βίαιη απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα.

 

        O πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ

Του (επ) **** (ον) ***  του  **** , γεν. *** ,   υπηκόου ****, 

Θεσσαλονίκη, 13-10-2021

Έχω καταθέσει ενώπιον της Υπηρεσίας Σε το υπ’ αριθμ πρωτ. **** αίτημά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους λόγω επταετούς παραμονής στην χώρα.

Κατά την εξέταση του αιτήματος μου, προέκυψε ότι σε βάρος μου έχουν σχηματιστεί οι εξής δικογραφίες: 1) η υπ’ αριθμ. ****  δικογραφία η οποία αφορά *****  χωρίς την απαιτούμενη άδεια, για την οποία έχω αθωωθεί με την υπ’ αριθμ. **** απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκιδικής, 2) η υπ’ αριθμ.  **** και από **** δικογραφία, και 3) η υπ’ αριθμ. ******δικογραφία (****)

 

Επειδή υπάρχουν σε βάρος μου  μόνο δύο καταδικαστικές αποφάσεις με συνολικό ύψος  έντεκα μηνών με τριετή αναστολή, οι οποίες αφορούν αδικήματα ήσσονος σημασίας, τα οποία σχετίζονται με την προσπάθεια βιοπορισμού μου κατά το επίμαχο διάστημα και δεν περιέχουν στοιχεία βίας.

 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ: «2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από μη ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, ε) το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του»

 

Επειδή λοιπόν παρότι καταδικάστηκα σε φυλάκιση 5 μηνών στην υπ’αριθμ. **** απόφαση από ****, μου αναγνωρίστηκε η ελαφρυντική περίσταση που προβλέπεται στο αρ.84 π.2 εδ. α’ .

 

Επειδή μου χορηγήθηκε αναστολή που σηματοδοτεί ότι έχει γίνει ήδη κρίση της επικινδυνότητάς μου από το δικαστήριο. Εάν είχα κριθεί ως επικίνδυνος δεν θα μου είχε χορηγηθεί η αναστολή.

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.2 ΠΚ : « Αν η αναστολή δεν ανακληθεί και δεν αρθεί, η ποινή που είχε ανασταλεί θεωρείται σαν να μην είχε επιβληθεί.» Συνεπώς και καθώς δεν υπάρχει άλλη δικογραφία σε βάρος μου , πιθανολογώ σφόδρα ότι η από ****  της υπ’αριθμ. **** επιβληθείσα ποινή θα είναι σαν να μην έχει επιβληθεί. Γεγονός που επικυρώνει ότι δεν αποτελώ επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη. 

 

Επειδή έχει ήδη παρέλθει χρονικό διάστημα *** ετών από την κατάθεση της αίτησης μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

 

Επειδή άλλωστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που αποδίδεται σε βάρος μου δεν δικαιολογούν την έκδοση απορριπτικής απόφασης σε βάρος μου, καθώς το αδίκημα της άσκησης υπαίθριου εμπορίου δίχως την κατοχή προβλεπόμενης άδειας, δεν δύναται να δικαιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος μου δίχως την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος μου.

 

Επειδή οι καταδικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν σε βάρος μου δεν ξεπερνούν τους δώδεκα μήνες

 

Επειδή επιπλέον η συνεχής καθυστέρηση της υπηρεσίας Σας για την έκδοση της άδειας διαμονής μου, μου προκαλεί βλάβη καθώς αδυνατώ να εργαστώ, να συναλλαχθώ με τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας καθώς και να ταξιδέψω στην χώρα καταγωγής μου.

 

Επειδή προσκομίζω: 1) Την υπ’ αριθμ. ***** απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Παρακαλώ όπως γίνει δεκτό το υπ’ αριθμ πρωτ. **** αιτήμά μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και να μου χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.

Ο αιτών

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗ

 (τακτική διαδικασία)

Του (επ)  ***** (ον) **** του ****  και της *****, γεν.******, κατόχου του υπ’ αριθμ ***** Α.Δ.Τ., κατοίκου *****, επί της οδού *****, με ΑΦΜ******, ΔΟΥ *****

 

ΚΑΤΑ

Της (επ)  ***** (ον) **** του ****  και της *****, γεν.******, κατόχου του υπ’ αριθμ ***** Α.Δ.Τ., κατοίκου *****, επί της οδού *****, με ΑΦΜ******, ΔΟΥ *****

 

Θεσσαλονίκη, 10/04/2019

  1. A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

(***)

Β. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 1509 εδ. 1 ΑΚ: «Η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του, είτε για τη δημιουργία ή τη διατήρηση οικονομικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας είτε για την έναρξη ή την εξακολούθηση επαγγέλματος, αποτελεί δωρεά μόνο ως προς το ποσόν που υπερβαίνει το μέτρο, το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις…….». Το «μέτρο το οποίο επιβάλλουν οι περιστάσεις» αποτελεί αόριστη νομική έννοια εξειδικευόμενη από τον δικαστή, ως «περιστάσεις» δε, προς το οποίες πρέπει να είναι ανάλογο το ποσό της γονικής παροχής, μπορούν να θεωρηθούν η οικονομική κατάσταση του γονέα, οι άλλες υποχρέωσεις του που συναρτώνται με την οικογενειακή του κατάσταση και η ανάγκη του τέκνου προς το οποίο γίνεται η παροχή (ΑΠ 1248/2009).

Σύμφωνα δε με το άρθρο 505 ΑΚ: «Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ του παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο στη στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.» Ως αχαριστιά νοείται επομένως η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου που συνιστά παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων για ηθική και ευπρέπεια, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα καθώς και η έλλειψη ευγνωμοσύνης προς τον δωρητή (ΑΠ 1248/2009, ΑΠ 1714/2007, ΑΠ 1982/2006, ΑΠ 1707/2005). Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 509 ΑΚ: «Η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς το δωρεοδόχο. Αφού γίνει η ανάκληση αποσβήνεται η υποχρέωση του δωρητή για παροχή, και αναζητείται η παροχή που εκπληρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.». Επομένως, η ανάκληση της δωρεάς γίνεται με σχετική δήλωση του δωρητή προς τον δωρεοδόχο, κατά συνέπεια και με αγωγή εφόσον αυτή κοινοποιηθεί. Η δήλωση αυτή, συνιστά άσκηση διαπλαστικού δικαιώματος του δωρητή και επιφέρει τα έννομα αποτελέσματα της από την περιέλευση της στο δωρεοδόχο. (264/2014 ΤρΕφΛαρ, ΕφΑθ 298/2008, ΑΠ 1025/1998). Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 511 ΑΚ: «Προκαταβολική παραίτηση από το δικαίωμα της ανάκλησης δεν ισχύει».

 

ΕΠΕΙΔΗ οι υπ’αριθμ.  ****** και  **** γονικές παροχές προς την ενάγουσα, τυγχάνουν στην πραγματικότητα δωρεές σύμφωνα με το άρθρο 1509 εδ. 1 ΑΚ, καθώς ξεπερνούσαν το μέτρο, το οποίο επέβαλαν οι περιστάσεις.

 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα ανωτέρω η  εναγόμενη επέδειξε αχάριστη συμπεριφορά προς το πρόσωπο μου, αθέτησε δε την υποχρέωση διατροφής μου την οποία μάλιστα ειδικά είχε συμφωνήσει να τηρεί 

 

ΕΠΕΙΔΗ με την παρούσα αγωγή μου δηλώνω ρητά ότι ανακαλώ τα υπ’ αριθμ. **** και  ***** συμβόλαια γονικών παροχών της ****

 

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το άρθρο 509 ΑΚ, μετά την ανάκληση της δωρεάς αναζητείται το αποδοθέν πράγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 ΑΚ επ.)

 

ΕΠΕΙΔΗ συνεπώς θα πρέπει η ενάγουσα να αναμεταβιβάσει την κυριότητα των ακινήτων, τα οποία της παραχώρησα με τα υπ’ αριθμ.  **** και *** συμβόλαια γονικών παροχών της  *** καθώς έληξε η αιτία μεταβίβασης αυτών

 

ΕΠΕΙΔΗ η παρούσα αγωγή μου είναι νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη, φέ­ρεται δε για συζήτηση στο αρμόδιο, υλικά και τοπικά, δικαστήριο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους θα προσθέσω με την κατάθεση των προτάσεων μου μετά της προσθήκης αυτών και με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μου

 

ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου.

 

Να αναγνωριστεί η εγκυρότητα της ανάκλησης των  *****, λόγω της αχαριστίας που έχει επιδείξει η εναγόμενη προς το πρόσωπο μου.

(*****)

 

Να καταδικαστεί η αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ/ ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Του **** του ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου Αλβανικών Αρχών, κατοίκου ***** , κρατούμενου στο *****

 

ΚΑΤΑ

 

Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** και από ****** απόφασης  κράτησης του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με την οποία αποφασίστηκε η κράτηση μου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης από την χώρα, προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ***** και από **** Απόφασης Επιστροφής της Δ.Α. Χαλκιδικής.

 

Θεσσαλονίκη, 13/02/2023

Α. Ιστορικό Μέρος

Είμαι υπήκοος ****. Με την ανωτέρω προσβαλλόμενη  απόφαση   αποφασίστηκε η διοικητική μου κράτηση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης από την χώρα, προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. **** και από **** Απόφασης Επιστροφής της Δ.Α. Χαλκιδικής, καθώς συνελήφθην στις **** στη ***** και κρίθηκα ως παράνομα διαμένων επειδή όπως αυτολεξεί αναφέρει η προσβαλλόμενη: «******»

 

 

Επειδή στην Ελλάδα διέμενα νόμιμα έως ***** ως κάτοχος της υπ’ αριθ. πρωτ. *** και από *** Απόφαση της Δ.Α Χαλκιδικής απόφασης αναβολής απομάκρυνσης η οποία εκδόθηκε λόγω της απασχόλησης μου σε αγροτικές εργασίες, βάσει του άρθρου 13Α Ν. 4251/2014, την ανανέωση της οποία έχω αιτηθεί ήδη από *** ενώπιον του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής βάσει της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 και η οποία έχει ήδη εγκριθεί .

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1α του Ν.4783/2021: «1α. Με τη διαδικασία αίτησης της παρ. 1 μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ρυθμιστεί.» Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.4783/2021: «4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατη-ριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν.4251/2014. Με τους ίδιους όρους, οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1α. Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτού-ντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή υπολογιστικών φύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» 

 

Επειδή με την αποδοχή του υπ’αριθ. *** και από ***** αιτήματός μου για για προσωρινή απασχόληση εργατών γης- έκτακτη διαδικασία κατά το άρθρο 16 παρ. 1α του  Ν.4251/2014, καθίσταται πρόδηλη η μέριμνα μου για εκ νέου νομιμοποίηση της παραμονής μου στη Χώρα και δεν δύναμαι να καταστώ παράνομα διαμένων.

 

Επειδή ενδεχόμενη απομάκρυνσή μου από τη χώρα και συνακόλουθη εγγραφή μου στον ΕΚΑΝΑ αποτελεί ανεπιεική μεταχείριση και δυσανάλογη απαίτηση λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες ισχυρούς δεσμούς μου με τη Χώρα, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα την βίαιη διάλυση της οικογενειακής μου ενότητας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός της συνεχόμενης μέριμνας μου για ανανέωσης των νομιμοποιητικών μ ου εγγράφων στη χώρα

 

Επειδή διαθέτω γνωστή και σταθερή διαμονή στην  *** , όπου διαμένω με τη σύζυγο μου ******  και σε καμία περίπτωση δεν δύναμαι να θεωρηθώ ύποπτος φυγής και ότι στερούμαι καταλύματος.

Επειδή είμαι μονίμως και νομίμως εργαζόμενος στην χώρα καθώς εργάζομαι σταθερά ως εργάτης γης και ειδικότερα ***** και σε καμία περίπτωση δεν δύναμαι να θεωρηθώ ύποπτος φυγής και ότι στερούμαι μέσων διαβίωσης

Επειδή δεν εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης μου.

Επειδή δεν είμαι επικίνδυνος για την δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

Για τους λόγους αυτούς και για όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου και να αρθεί η κράτηση που μου επιβλήθηκε  δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** από **** απόφασης  κράτησης του του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και να μου χορηγηθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης

Άλλως να  εφαρμοστεί οποιοδήποτε εναλλακτικό  μέτρο αντί της κράτησης μου κρίνεται πρόσφορο.

 

Αντίκλητό μου διορίζω τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Ελευθέριο Κλιάνη (ΑΜ.ΔΣΘ 9719) με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λέοντος Σοφού αρ. 2, τηλ.6976074934, 2310-519876, info@klianis.lawyer

 

 

Με τιμή
ο αιτών διά του πληρεξουσίου δικηγόρου

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της **** (ον.) *** του *** και της***, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθ. ***** διαβατηρίου λήξεως  *****, με Α.Φ.Μ  ***** Δ.Ο.Υ****, κάτοικος **** επί της οδού****.

ΚΑΤΑ

 

  1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. *** από ** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1α).
  2. Της υπ’ αριθμ. πρωτ.  ***  από ***  απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η υπ’αριθμόν ****  άδεια διαμονής η οποία εκδόθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. ****  αιτήματος μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1β).
  3. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, 13-12-2022

 

Ιστορικό μέρος:

Είμαι υπήκοος ****. Σε βάρος μου εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ  πρωτ. ****  αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου. Αιτιολογική βάση της ανωτέρω αποτέλεσε η κρίση της Διοίκησης   ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι μη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας εκπορευόμενη από σύμβαση εργασίας με αμοιβή ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές ενός ανειδίκευτου εργάτη, αλλά μόνο διακόσιες έντεκα (211) μέρες στα δύο έτη, δίχως συνεκτίμηση της οικογενειακής και προσωπικής μου κατάστασης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Άλλωστε βάσει της δεύτερης προσβαλλόμενης ανακλήθηκε η   υπ’αριθμόν ****  άδεια διαμονής μου, με πανομοιότυπη αιτιολογική βάση.

 

Νομικό μέρος:

Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων

Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου- ήτοι παράβαση της αρχής της ισότητας ( αρ. 4 παρ. 1 Συντ.), της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4251/2014- παράβαση  της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και παράβαση της αρχής της Χρηστής Διοίκησης (πρώτος λόγος ακύρωσης):

Η προσβαλλόμενη παραβιάζει καταφανώς τις επιταγές της προαναφερόμενης διάταξης μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνέτρεχαν στο πρόσωπό μου το επίδικο διάστημα ήτοι τα 2019-2020, ήτοι εγκυμοσύνη, άδεια λοχίας, καραντίνα COVID -19, παραβιάζοντας ακολούθως την αρχή της Ισότητας ( αρ.4 παρ. 1 Συντ.) τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της Χρηστής Διοίκησης.

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης του νόμου- Παράβαση του άρθρου 17 ΚΔΔ- Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία (δεύτερος λόγος ακύρωσης):

H προσβαλλόμενη αιτιολογείται πλημμελώς με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η γενική υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί πλήρως και ειδικώς τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει.

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου- Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και μη νόμιμη αιτιολογία- Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ ( τρίτος λόγος ακύρωσης): 

Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ δεδομένου ότι το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου  είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011.

Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου (τέταρτος λόγος ακύρωσης)               Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα για να εκθέσω τις απόψεις μου ουσιαστικά ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 134 παρ. 2 Ν. 4251/2014 και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πριν την ανάκληση της άδειας διαμονής μου.

 

 

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν την αρχή της ισότητας ( αρ. 4 παρ. 1 Συντ.), εξομοιώνοντάς με αυθαίρετα με το μέσο εργαζόμενο αλλοδαπό, μη λαμβάνοντας υπόψη την εγκυμοσύνη μου καθώς και την έκτακτη εργασιακή συνθήκη της καραντίνας.

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, τα άρθρα 20 και 26 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν.3907/201

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν  κατ’ ουσίαν διάταξη νόμου, ήτοι παραβιάζει το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.4251/2014.

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες εκδόθηκαν κατά παράβαση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης.

 

Επειδή η προσβαλλόμενες παραβιάζουν  κατάφωρα την αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

 

Επειδή ως προς το μέτρο επιστροφής στη χώρα καταγωγής μου η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 41 Ν. 3907/2011.

 

Επειδή η Διοίκηση εξέδωσε την προσβαλλόμενη κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής της ευχέρειας.

 

Επειδή έχω επιτελέσει νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα από την ημέρα άφιξής μου.

 

Επειδή η οικογένεια μου διαβιεί εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και τίποτε δεν με συνδέει με την Χώρα καταγωγής μου.

 

Επειδή εργάζομαι σταθερά έως και σήμερα και εκπληρώνω στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μου προς το Ελληνικό κράτος

 

Επειδή δεν συνεκτιμήθηκε από τις  προσβαλλόμενες ότι α) το επίδικο διάστημα πέρα από εργαζόμενη αποτελούσα κυοφορούσα και έπειτα ανέλαβα την φροντίδα και του νεογέννητου τρίτου τέκνου μου β) η οικογένεια μου βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και ως μητέρα νεογέννητου οφείλω να του προσφέρω ασφάλεια, σταθερότητα και οικείο περιβάλλον  και γ) το επίδικο διάστημα απρόβλεπτες συνθήκες δημοσίας τάξης και υγείας επέβαλαν γενικευμένη αεργία ή δικαιολογημένη περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία ( λχ Covid-19, καραντίνα).

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα μου προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, καθώς  ζω στην Ελλάδα  πέραν της πενταετίας, με όλη μου την οικογένεια,  έχω ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και έχω δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς.

 

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Α) Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να υπάρξει  ακύρωση :

1.Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** από **** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1).

2.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.  ****  από ***** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η υπ’αριθμόν ******* άδεια διαμονής η οποία εκδόθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. ******  αιτήματος μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο)

  1. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 9719)
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 2 – 54625 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 2310/519876 – ΚΙΝ. 6976 074 934
ΑΦΜ: 138116380 – ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e- mail : info@klianis.lawyer

 

 

 

 

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ

Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΟΣ

 

Της (επ) **** (ον) *** του ***** και της *** , γεν. *** στη **** , κατόχου του υπ’ αριθμ. ***** Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, κατοίκου **** επί της οδού***** , με ΑΦΜ *****, ΔΟΥ ****

 

Θεσσαλονίκη, 05/07/2021

Ασκήθηκε εναντίον εμού και του συντρόφου μου **** ποινική δίωξη για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (με την πιο ειδική μορφή της κατοχής). Μετά την απολογία μου ενώπιον της Ανακρίτριας του 4ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αφέθηκα ελεύθερη χωρίς την επιβολή περιοριστικού όρου καθώς ουδεμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου ανευρέθη.

Με την από **** έκθεση κατάσχεσης αυτοκινήτου, οι, ενεργούντες προανάκριση, ανακριτικοί υπάλληλοι του Τμήματος Ασφαλείας Βεροίας, προέβησαν σε κατάσχεση του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας μου, μάρκας*** , μοντέλο ****, χρώματος ****, με αριθμό πλαισίου ******, ως μέσου διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Εν προκειμένω χρήζει ιδιαίτερης μνείας και αναφοράς το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ι.Χ. αυτοκίνητο, αγοράστηκε εκ μέρους λίγες μέρες πριν την σύλληψη μου, έμεινε σε συνεργείο για κάποια σχετική επισκευή και ήρθε στην κατοχή μου περίπου μια εβδομάδα πριν τη σύλληψη μου. Το χρησιμοποίησα μόνο  εγώ η ίδια και μάλιστα  ελάχιστες φορές και αποκλειστικά  προς το σκοπό της μετακίνησής μου για τις υποχρεώσεις μου και  ουδεμία σχέση είχε με διακίνηση ναρκωτικών. Επιπλέον σύμφωνα και με την από **** έκθεση εξέτασης του μάρτυρα *****, περιήλθαν πληροφορίες στην Υπηρεσία του ότι από κοινού με τον συγκατηγορούμενό μου κατείχαμε και αποκρύπταμε στην οικία μας ποσότητες ναρκωτικών ουσιών τις οποίες και διακινούσαμε με το ως άνω όχημα μάρκας****** . Ωστόσο, εν τέλει η κατηγορία που μας αποδόθηκε αφορούσε μόνο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με τη μορφή της κατοχής καθώς από ουδέν στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε η περαιτέρω διακίνηση με την μορφή της μεταφοράς  ως άνω ποσότητας ναρκωτικών. Επιπροσθέτως,  η σύλληψή μας έγινε πριν την επιβίβασή μας στο ως άνω όχημα με αποτέλεσμα να καθίσταται φανερό ότι το ως άνω όχημα ουδέποτε συσχετίσθηκε με την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που ανευρέθη. Καθίσταται φανερό ότι το συγκεκριμένο όχημα ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης ουδεμίας αξιόποινης πράξης, καθώς όπως παραδέχθηκε και ο συγκατηγορούμενός μου κατά την απολογία του, τη συγκεκριμένη ποσότητα ναρκωτικών την είχε παραλάβει από τρίτο πρόσωπο κάποιες μέρες πριν τη σύλληψή του αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό αποθήκευσής της.

Πέραν του γεγονότος ότι δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδεμία σχέση έχω με την οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, κάτι που απεδείχθη και κατά την ανακριτική διαδικασία κατά την οποία αφέθηκα ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ως μη γνωρίζουσα τις αξιόποινες πράξεις του συγκατηγορουμένου μου και χωρίς να ανευρεθεί καμία απόδειξη ενοχής εις βάρος μου, ζητώ διά της παρούσης να αρθεί η κατάσχεση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου, άλλως δε να διορισθώ μεσεγγυούχος του, καθώς η διαμορφούμενη κατάσταση με την κατάσχεσή του με οδηγεί σε πλήρη αδυναμία χρήσης του και μετακίνησής μου, από και προς την εργασία μου και ικανοποίηση των καθημερινών, βιοτικών αναγκών μου, ειδικά από τη στιγμή που ο σύντροφός μου βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος και όλο το βάρος συντήρησης της προσωπικής μας οικίας, λογαριασμών και διαβίωσής μας, επαφίεται πλέον αποκλειστικά σε εμένα την ίδια.

 Το να μην διαθέτω κανένα μεταφορικό μέσο ή έστω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάποιο έτερο μέσο με οδηγεί σε πλήρως δυσχερή θέση καθώς δεν θα μπορώ να καλύψω καθημερινές μου ανάγκες, όπως λ.χ. μεταφορά από και προς την εργασία μου ή κάλυψη των λοιπών βιοτικών αναγκών μου κ.ο.κ..

*****

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 269 παρ. 3 και 307 εδ. β΄ ΚΠΔ προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της προδικασίας και μέχρι την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη με επίδοση σ’ αυτόν του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης, την άρση της επιβληθείσας κατάσχεσης μπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή δικαιώματα στα πράγματα που κατασχέθηκαν, το δικαστικό συμβούλιο, αν δεν είναι πιθανό ότι από το λόγο αυτό θα δημιουργηθούν δυσχέρειες στην εξακρίβωση της αλήθειας (ΑΠ 137/68 ΠΧρ 1969.294, ΕφΑΘ 772/68, ΠΧρ 1969.562, ΣυμβΠλΠειρ 181/2010 ΑΡΜ 2010.1398). Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατά το στάδιο της προδικασίας από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δήμευση των κατασχεθέντων (βλ. Μπουροπούλου, ΕρμΚΠΔ, έκδ. Β`, τόμ. Α΄ υπ΄ άρθ. 268 αριθ. 4, Ζησιάδη, ΠοινΔικ, έκδ. Γ, τόμ., Β` σελ. 224, Εφθεσ 650/2000 ΠΧρ 2001.733, Εφθεσ 449/1990 ΠΧρ 1990.1173, Εφθεσ 96/1992 ΑΡΜ 1992.273, ΕφΠατρ 52/1993 ΠΧρ 1993.891, ΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΕφΑΘ 1403/1997 ΠΧρ 1997.1168, ΕφΘεσ 1039/1998 ΑρχΝ 1999.297).

Έτσι, αν από το αντικείμενο αυτό δεν προκύπτει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, όπως εν προκειμένω, το Δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει τη δήμευση του αντικειμένου αυτού, αλλά αντίθετα, ακόμη και σε περίπτωση καταδίκης των αυτουργών ή συμμέτοχων θα αποφασίσει την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση του πράγματος στον ιδιοκτήτη του (373 ΚΠΔ). Στην τελευταία αυτή περίπτωση, όταν το θέμα ανακύπτει στο στάδιο της προδικασίας, το δικαστικό Συμβούλιο μπορεί αναμφισβήτητα να αποφασίσει για την τύχη του κατασχεθέντος, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν ανωτέρω, δεδομένου ότι η παράταση της κατάσχεσης μέχρις ότου αρθεί αυτή από το δικαστήριο που θα δικάσει την ουσία της υπόθεσης, πράγμα που είναι βέβαιο, είναι συνήθως μακρόχρονη, με συνέπεια ο κύριος του πράγματος να στερείται ενός περιουσιακού του αντικειμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. ΕφΘεσ 449/90 ΠΧρ 1990.1173, ΣυμβΠλημΔρ 68/90 ΝοΒ 39.620). Η απόδοση διατάσσεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στον ιδιοκτήτη του κατασχεθέντος αντικειμένου, ο οποίος αποδεικνύει την επ’ αυτού κυριότητα.

Επικουρικά κατά την διάρκεια της προδικασίας το Συμβούλιο των Πλημμελειοδικών έχει υλική αρμοδιότητα να αποφανθεί κατ' επέκταση και περί του ορισμού κάποιου ως μεσεγγυούχου κατασχεθέντος πράγματος (βλ. Ζησιάδη, Ποινική Δικονομία Εκδ. Γ', 1977, Τομ. β', σ. 346, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ΠΧρ 1981.821, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122), όπου το κατασχεθέν πράγμα μπορεί να δοθεί υπό μεσεγγύηση στον ιδιοκτήτη αυτού ή σε άλλον τρίτον. Ο μεσεγγυούχος υποχρεούται ως φύλακας να διαφυλάξει το πράγμα και να το παραδώσει σε κάθε αίτηση της δικαστικής αρχής, εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις, μία υποχρεωτική, ήτοι να μην φαίνεται πιθανό ότι η απόδοση υπό μεσεγγύηση θα δυσχεράνει την ανακάλυψη της αλήθειας, σε σχέση πάντοτε με τη φύση της υποθέσεως, και μία δυνητική, δηλαδή η απόδοση να δικαιολογείται από την ανάγκη καλύτερης συντηρήσεως του κατασχεθέντος (βλ. Κονταξή, Ερμην. Ποιν. Δ. 1993, Εκδ. Γ' Τομ. Α' σ. 1285, ΓνωμΕισΑΠ 267/1952 ΠΧρ 1952.413, Γνωμ. Μαγκάκη-Σπινέλλη, ο.π. σ. 826, Τσουκαλά, Ερμην. Ποιν. Δικον. 1947, Τομ. Β', σ. 123, σημ. 24, ΣυμβΕφΘεσ 612/1995 ΑΡΜ 1995.1209, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996.122).

Εξάλλου το Συμβούλιο κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρόκειται να διαρκέσει η κατάσχεση, τη χρησιμότητα του κατασχεθέντος, την πιθανότητα φθοράς του κατά το χρόνο που παραμένει κατασχεμένο, αλλά και να διασφαλίζει τη διατήρηση του κατασχεμένου στη διάθεση της αρμόδιας αρχής (ΣυμΠλΘεσ 1145/2009 αδημ., ΣυμβΠλΣερ 509/1996 ΥΠΕΡ 1997.365, ΣυμβΠλΛαρ 324/1995 ΠΧρ 1996 ΥΠΕΡ 1996.591).

 

ΕΠΕΙΔΗ το αυτοκίνητο ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε προς τέλεση αξιόποινων πράξεων.

 

Επειδή δεν κατηγορούμαι εγώ και ο συγκατηγορούμενος σύντροφός μου για διακίνηση ναρκωτικών με την μορφή της μεταφοράς και δεν βρέθηκε καμία ναρκωτική ουσία στο κατασχεθέν αυτοκίνητο  μου

 

ΕΠΕΙΔΗ αυτή ακριβώς η ανάγκη για συντήρηση του κατασχεθέντος αυτοκινήτου μου είναι ένα ακόμη μείζον επιχείρημα για τον ορισμό μου ως μεσεγγυούχου. Στην αντίθετη περίπτωση, το αυτοκίνητό μου θα παραμείνει επί μακρόν σε ακινησία και εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες, με αναπόφευκτη συνέπεια να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία, όντας ήδη όχι στην καλύτερη κατάσταση

 

 

ΕΠΕΙΔΗ πανθομολογείται από θεωρία και νομολογία ότι η πράξη της κατάσχεσης αποτελεί ουσιώδη περιορισμό της ιδιοκτησίας, ως εκ τούτου πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας η οποία διέπει τις επαχθείς ανακριτικές πράξεις (ενδεικτικά Κονταξής, ΚΠΔ, σελ.1666).

 

ΕΠΕΙΔΗ σε καμία περίπτωση η άρση της κατάσχεσης ή ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του αυτοκινήτου μου δεν θα επηρεάσει αρνητικά το έργο των ανακριτικών αρχών, αφού η δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς απόδειξη που να σχετίζεται με το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, με το διορισμό μου ως μεσεγγυούχου θα δεσμευτώ να παραδώσω το κατασχεθέν αυτοκίνητο σε κάθε αίτηση της Δικαστικής Αρχής.

 

ΕΠΕΙΔΗ η αίτησή μου νομίμως και αρμοδίως εισάγεται στο παρόν Συμβούλιο.

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.

Να άρει το Συμβούλιό Σας την κατάσχεση του ***. αυτοκινήτου, μάρκας **** μοντέλο**** , χρώματος***, με αριθμό πλαισίου **** και αριθμό κινητήρα ***, ιδιοκτησίας, νομής και κατοχής μου, το οποίο κατασχέθηκε στις ***** και να διατάξει την απόδοσή του σε εμένα.

Άλλως να διαταχθεί ο διορισμός μου ως μεσεγγυούχου του ανωτέρω οχήματος ιδιοκτησίας μου, μέχρι την οριστική του απόδοση σε εμένα

Αντίκλητο και πληρεξούσιο δικηγόρο μου διορίζω τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης Ελευθέριο Κλιάνη (ΑΜ.ΔΣΘ 9719), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Λέοντος Σοφού αρ. 2, τηλέφωνο 2310519876 και 6976074934, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Με τιμή,

Η αιτούσα διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου

 

 

 

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top