• Απρ 22, 2020

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ **********

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κατοίκου ****, επί της ****

 

ΚΑΤΑ

 

  1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από ****εκδοθείσας απορριπτικής απόφασης της **** Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών επί της από **** Προσφυγής μου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Υπηρεσίας Ασύλου / Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από **** αίτησή μου (αρ. ατομικού φακέλου **** και αρ. υπόθεσης ****) για χορήγηση διεθνούς προστασίας (συνημμένο Α).
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που έχει τυχόν εκδοθεί σε βάρος μου.

Θεσσαλονίκη,  ****

 

 

  1. Σύντομη παράθεση του ιστορικού μέρους:

 

(****)

 

  1. Ως προς την ανάπτυξη αδιάρρηκτων βιοτικών δεσμών τ@ αιτ@ στην Ελλάδα:

 (****)

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζω και επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα:

(****)

  1. Νομικό μέρος:

 

Α. Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων:

 

  1. Πρώτος λόγος ακύρωσης: Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία - Παράβαση του άρθρου 28 Π.Δ.114/2010, του άρθρου αρ.33 του Π.Δ. 113/2013, του άρθρου 5 παρ. 1β΄ Π.Δ 167/2014 και του άρθρου 67 ν. 4375/2016 :

 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η προσβαλλομένη εδράζεται αποκλειστικά στην νομικά και ουσιαστικά πλημμελή εκτίμηση της Διοίκησης περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 28 Π.Δ.114/2010, του άρθρου αρ.33 του Π.Δ. 113/2013, του άρθρου 5 παρ. 1β΄ Π.Δ 167/2014 και του άρθρου 67 ν. 4375/2016 περί πιθανολόγησης συνδρομής στο πρόσωπό μου των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και παραπομπής στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 4251/2014

 

  1. Δεύτερος λόγος ακύρωσης: Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και μη νόμιμη αιτιολογία - Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ καθώς των διατάξεων των άρθρων 20 και 26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 :

 

Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 δεδομένου ότι το μέτρο απόρριψης του αιτήματός μου για χορήγηση διεθνούς προστασίας ή παραπομπή στις αρμόδιες αρχές προς εξέταση της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο

 

 

  1. Τρίτος λόγος ακύρωσης: Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου

 

Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα ενώπιον της **** Επιτροπής Προσφυγών για να εκθέσω τις απόψεις μου και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το αίτημά μου για χορήγηση διεθνούς προστασίας.

 

Β. Αναλυτική αναφορά λόγων ακύρωσης

 

(****)

                                                                                                           

 

Επειδή η προσβαλλόμενη τυγχάνει απορριπτέα για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους

 

Επειδή η  Επιτροπή Προσφυγών όφειλε να παραπέμψει την υπόθεσή μου ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να εξετασθεί αν δύναται να μου χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφ’ όσον πιθανολογούνται, στην περίπτωσή μου, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του σχετικού άρθρου περί παραπομπής στην αρμόδια αρχή για εξέταση χορήγησης άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ’ άρθρο 67 του ν. 4375/2016 και 19Α παρ. 1 στοιχ. στ’ του νόμου 4251/2014

 

Επειδή η προσβαλλομένη στερείται νόμιμης αιτιολογίας και εξεδόθη κατά σαφή παραβίαση της της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ  καθώς των διατάξεων των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 :

 

Επειδή η προσβαλλομένη παραβιάζει  το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου

 

Επειδή διαβιώ στην Ελλάδα αδιάλειπτα (****), καταφέρνοντας σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα να δημιουργήσω ισχυρότατους οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και εν γένει βιοτικούς δεσμούς με τη Χώρα.

 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και η παρουσία μου στη χώρα δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

 

Επειδή (****)

 

Επειδή (****)

 

Επειδή προσκομίζω κάθε έγγραφο προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών.

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσεται να προσθέσω με  συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

 

Α. Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να υπάρξει ακύρωση:

  1. . Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από ****εκδοθείσας απορριπτικής απόφασης της **** Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών επί της από **** Προσφυγής μου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Υπηρεσίας Ασύλου / Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από **** αίτησή μου (αρ. ατομικού φακέλου **** και αρ. υπόθεσης ****) για χορήγηση διεθνούς προστασίας (συνημμένο Α).
  2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που έχει τυχόν εκδοθεί σε βάρος μου.

Β. Να καταδικαστεί το ελληνικό δημόσιο στη καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης

 

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top