• Απρ 22, 2020

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ****

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

 

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κάτοχος του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κάτοικος ****, επί της ****

 

ΚΑΤΑ

 

 1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από ****εκδοθείσας απορριπτικής απόφασης της **** Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών επί της από **** Προσφυγής μου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Υπηρεσίας Ασύλου / Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από **** αίτησή μου (αρ. ατομικού φακέλου **** και αρ. υπόθεσης ****) για χορήγηση διεθνούς προστασίας (συνημμένο Α).
 2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που έχει τυχόν εκδοθεί σε βάρος μου.

Θεσσαλονίκη,  ****

 

 

Κατά των ανωτέρω αναφερθέντων δυσμενών ατομικών διοικητικών αποφάσεων  ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας η από **** αίτηση ακύρωσης με αύξοντα αριθμό κατάθεσης ΑΚΥ        /         , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ **********

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Του (επ.) **** (ον.) **** του **** και της ****, γεν. ****, κάτοχος του υπ’  αριθμόν ****Διαβατηρίου της ****, κάτοικος ****, επί της ****

 

ΚΑΤΑ

 

 1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από ****εκδοθείσας απορριπτικής απόφασης της **** Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών επί της από **** Προσφυγής μου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Υπηρεσίας Ασύλου / Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από **** αίτησή μου (αρ. ατομικού φακέλου **** και αρ. υπόθεσης ****) για χορήγηση διεθνούς προστασίας (συνημμένο Α).
 2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που έχει τυχόν εκδοθεί σε βάρος μου.

Θεσσαλονίκη,  ****

 

 

 1. Σύντομη παράθεση του ιστορικού μέρους:

 

(****)

 

 

 1. Ως προς την ανάπτυξη αδιάρρηκτων βιοτικών δεσμών τ@ αιτ@ στην Ελλάδα:

 

(****)

 

Προς απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζω και επικαλούμαι τα ακόλουθα έγγραφα:

 

(****)

 

 1. Νομικό μέρος:

 

Α. Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων:

 

 1. Πρώτος λόγος ακύρωσης: Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία - Παράβαση του άρθρου 28 Π.Δ.114/2010, του άρθρου αρ.33 του Π.Δ. 113/2013, του άρθρου 5 παρ. 1β΄ Π.Δ 167/2014 και του άρθρου 67 ν. 4375/2016 :

 

Στην υπό εξέταση υπόθεση, η προσβαλλομένη εδράζεται αποκλειστικά στην νομικά και ουσιαστικά πλημμελή εκτίμηση της Διοίκησης περί μη συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 28 Π.Δ.114/2010, του άρθρου αρ.33 του Π.Δ. 113/2013, του άρθρου 5 παρ. 1β΄ Π.Δ 167/2014 και του άρθρου 67 ν. 4375/2016 περί πιθανολόγησης συνδρομής στο πρόσωπό μου των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και παραπομπής στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 19Α του ν. 4251/2014

 

 1. Δεύτερος λόγος ακύρωσης: Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου - Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και μη νόμιμη αιτιολογία - Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ καθώς των διατάξεων των άρθρων 20 και 26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 :

 

Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 δεδομένου ότι το μέτρο απόρριψης του αιτήματός μου για χορήγηση διεθνούς προστασίας ή παραπομπή στις αρμόδιες αρχές προς εξέταση της δυνατότητας χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο

 

 

 1. Τρίτος λόγος ακύρωσης: Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου

 

Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα ενώπιον της **** Επιτροπής Προσφυγών για να εκθέσω τις απόψεις μου και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με το αίτημά μου για χορήγηση διεθνούς προστασίας.

 

Β. Αναλυτική αναφορά λόγων ακύρωσης

 

(****)

                                                                                                           

 

Επειδή η προσβαλλόμενη τυγχάνει απορριπτέα για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους

 

Επειδή η  Επιτροπή Προσφυγών όφειλε να παραπέμψει την υπόθεσή μου ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να εξετασθεί αν δύναται να μου χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφ’ όσον πιθανολογούνται, στην περίπτωσή μου, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του σχετικού άρθρου περί παραπομπής στην αρμόδια αρχή για εξέταση χορήγησης άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ’ άρθρο 67 του ν. 4375/2016 και 19Α παρ. 1 στοιχ. στ’ του νόμου 4251/2014

 

Επειδή η προσβαλλομένη στερείται νόμιμης αιτιολογίας και εξεδόθη κατά σαφή παραβίαση της της χρηστής Διοίκησης, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ  καθώς των διατάξεων των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011 :

 

Επειδή η προσβαλλομένη παραβιάζει το δικαίωμα της προοηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου

 

Επειδή διαβιώ στην Ελλάδα αδιάλειπτα (****), καταφέρνοντας σε αυτό το μακρύ χρονικό διάστημα να δημιουργήσω ισχυρότατους οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και εν γένει βιοτικούς δεσμούς με τη Χώρα.

 

Επειδή έχω λευκό ποινικό μητρώο και η παρουσία μου στη χώρα δεν συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

 

Επειδή (****)

 

Επειδή (****)

 

Επειδή προσκομίζω κάθε έγγραφο προς απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών.

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσεται να προσθέσω με  συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

 

Α. Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να υπάρξει ακύρωση:

 1. . Της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από ****εκδοθείσας απορριπτικής απόφασης της **** Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών επί της από **** Προσφυγής μου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. **** από **** απόφασης του Αυτοτελούς Κλιμακίου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας της Υπηρεσίας Ασύλου / Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου **** δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από **** αίτησή μου (αρ. ατομικού φακέλου **** και αρ. υπόθεσης ****) για χορήγηση διεθνούς προστασίας (συνημμένο Α).
 2. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που έχει τυχόν εκδοθεί σε βάρος μου.

Β. Να καταδικαστεί το ελληνικό δημόσιο στη καταβολή της δικαστικής μου δαπάνης

 

 

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

 

Επειδή κατ΄  άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, η Επιτροπή Αναστολών του αρμόδιου δικαστηρίου έχει αρμοδιότητα να αναστείλει την εκτέλεση των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων, αλλά και να διατάξει κάθε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική προστασία του διαδίκου.

 

Επειδή κατ΄ άρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 2721/1999 και κατ΄ άρθρο 15 ν. 3068/2002 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Πρωτοδικείου ή αρμόδιου τμήματος μπορεί με την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων.

 

Επειδή η Διοίκηση έδρασε κατά παράβαση Aρχών που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία της Διοίκησης στο σύνολό της και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ακυρωτέα.

 

Επειδή η προσβαλλομένη εξεδόθη κατά παράβαση του άρθρου 28 Π.Δ. 114/2010, του άρθρου 33 του Π.Δ. 113/2013, του άρθρου 19Α παρ. 1 περ. στ’ του νόμου 4251/2014 και του άρθρο 67 ν. 4375/2016

 

Επειδή η προσβαλλομένη παραβιάζει το άρθρο 17 ΚΔΔ/σίας περί μη νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας ενώ περαιτέρω εξεδόθη κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, της χρηστής Διοίκησης,  του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ  καθώς των διατάξεων των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011

 

Επειδή η Διοίκηση προχώρησε σε κακή χρήση της διακριτικής της ευχέρειας να απορρίψει το αίτημά μου

 

Επειδή παραβιάστηκε το δικαίωμά μου για προηγούμενη ακρόαση

 

Επειδή η **** Επιτροπή Προσφυγών όφειλε να παραπέμψει την υπόθεσή μου ενώπιον των αρμόδιων αρχών για να εξετασθεί αν δύναται να μου χορηγηθεί άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εφ’ όσον πιθανολογούνται, στην περίπτωσή μου, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του σχετικού άρθρου περί παραπομπής στην αρμόδια αρχή για εξέταση χορήγησης άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, κατ’ άρθρο 67 του ν. 4375/2016 και 19Α παρ. 1 στοιχ. στ’ του νόμου 4251/2014

 

 

Επειδή στην Ελλάδα έχω αναπτύξει ισχυρούς βιοτικούς, κοινωνικούς και κατά βάση οικογενειακούς δεσμούς.

 

Επειδή απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα θα έχει ολέθριες συνέπειες για το σύνολο ανωτέρω σχέσεων που έχω δημιουργήσει στην χώρα.

 

Επειδή σύμφωνα με τους προβαλλόμενους στην αίτηση ακύρωσης λόγους  πιθανολογείται σφόδρα ότι αυτή  θα γίνει δεκτή

 

Επειδή επιθυμώ να ασκήσω το δικαίωμα ακρόασης κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής μου

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με  συμπληρωματικό υπόμνημα  αιτούμαι:

 

Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα αίτηση αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων με την αίτηση ακύρωσης πράξεων.

Να μου χορηγηθεί προσωρινή διαταγή, όσον αφορά την αναστολή εκτέλεσης της παραπάνω προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι τη συζήτηση της αίτησης αναστολής μου και να διαταχθεί η Διοίκηση να απόσχει από κάθε ενέργεια που θα συντελέσει στη βίαιη απομάκρυνσή μου από την Ελλάδα.

 

        O πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top