• Μαρ 20, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Της **** (ον.) *** του *** και της***, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθ. ***** διαβατηρίου λήξεως  *****, με Α.Φ.Μ  ***** Δ.Ο.Υ****, κάτοικος **** επί της οδού****.

ΚΑΤΑ

 

  1. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. *** από ** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1α).
  2. Της υπ’ αριθμ. πρωτ.  ***  από ***  απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η υπ’αριθμόν ****  άδεια διαμονής η οποία εκδόθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. ****  αιτήματος μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1β).
  3. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

 

Θεσσαλονίκη, 13-12-2022

 

Ιστορικό μέρος:

Είμαι υπήκοος ****. Σε βάρος μου εκδόθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση  του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ  πρωτ. ****  αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου. Αιτιολογική βάση της ανωτέρω αποτέλεσε η κρίση της Διοίκησης   ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις του νόμου, ήτοι μη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας εκπορευόμενη από σύμβαση εργασίας με αμοιβή ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές ενός ανειδίκευτου εργάτη, αλλά μόνο διακόσιες έντεκα (211) μέρες στα δύο έτη, δίχως συνεκτίμηση της οικογενειακής και προσωπικής μου κατάστασης, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Άλλωστε βάσει της δεύτερης προσβαλλόμενης ανακλήθηκε η   υπ’αριθμόν ****  άδεια διαμονής μου, με πανομοιότυπη αιτιολογική βάση.

 

Νομικό μέρος:

Συνοπτική αναφορά τιθέμενων νομικών ζητημάτων

Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου- ήτοι παράβαση της αρχής της ισότητας ( αρ. 4 παρ. 1 Συντ.), της διάταξης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4251/2014- παράβαση  της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και παράβαση της αρχής της Χρηστής Διοίκησης (πρώτος λόγος ακύρωσης):

Η προσβαλλόμενη παραβιάζει καταφανώς τις επιταγές της προαναφερόμενης διάταξης μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες που συνέτρεχαν στο πρόσωπό μου το επίδικο διάστημα ήτοι τα 2019-2020, ήτοι εγκυμοσύνη, άδεια λοχίας, καραντίνα COVID -19, παραβιάζοντας ακολούθως την αρχή της Ισότητας ( αρ.4 παρ. 1 Συντ.) τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της Χρηστής Διοίκησης.

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης του νόμου- Παράβαση του άρθρου 17 ΚΔΔ- Μη νόμιμη και επαρκής αιτιολογία (δεύτερος λόγος ακύρωσης):

H προσβαλλόμενη αιτιολογείται πλημμελώς με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η γενική υποχρέωση της διοίκησης να αιτιολογεί πλήρως και ειδικώς τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει.

 

Παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου- Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και μη νόμιμη αιτιολογία- Παράβαση της αρχής της αναλογικότητας, του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ ( τρίτος λόγος ακύρωσης): 

Η προσβαλλόμενη αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ δεδομένου ότι το μέτρο επιστροφής σε βάρος μου  είναι εξαιρετικά επαχθές και μη αναγκαίο και στις διατάξεις των άρθρων 20 και  26 παρ. 3 εδ. τελευταίο του ν. 3907/2011.

Παράβαση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου (τέταρτος λόγος ακύρωσης)               Η Διοίκηση παραβίασε την αρχή της προηγούμενης ακρόασης καθώς ουδέποτε κλήθηκα για να εκθέσω τις απόψεις μου ουσιαστικά ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης του άρθρου 134 παρ. 2 Ν. 4251/2014 και να προσκομίσω τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα πριν την ανάκληση της άδειας διαμονής μου.

 

 

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν την αρχή της ισότητας ( αρ. 4 παρ. 1 Συντ.), εξομοιώνοντάς με αυθαίρετα με το μέσο εργαζόμενο αλλοδαπό, μη λαμβάνοντας υπόψη την εγκυμοσύνη μου καθώς και την έκτακτη εργασιακή συνθήκη της καραντίνας.

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας (αρ.25 παρ.1δ΄ Συντ.), το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ, τα άρθρα 20 και 26 παρ.3 εδάφιο τελευταίο του ν.3907/201

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες παραβιάζουν  κατ’ ουσίαν διάταξη νόμου, ήτοι παραβιάζει το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.4251/2014.

 

Επειδή οι προσβαλλόμενες εκδόθηκαν κατά παράβαση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης.

 

Επειδή η προσβαλλόμενες παραβιάζουν  κατάφωρα την αρχή της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου.

 

Επειδή ως προς το μέτρο επιστροφής στη χώρα καταγωγής μου η προσβαλλόμενη παραβιάζει το άρθρο 41 Ν. 3907/2011.

 

Επειδή η Διοίκηση εξέδωσε την προσβαλλόμενη κάνοντας κακή χρήση της διακριτικής της ευχέρειας.

 

Επειδή έχω επιτελέσει νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα από την ημέρα άφιξής μου.

 

Επειδή η οικογένεια μου διαβιεί εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και τίποτε δεν με συνδέει με την Χώρα καταγωγής μου.

 

Επειδή εργάζομαι σταθερά έως και σήμερα και εκπληρώνω στο ακέραιο τις υποχρεώσεις μου προς το Ελληνικό κράτος

 

Επειδή δεν συνεκτιμήθηκε από τις  προσβαλλόμενες ότι α) το επίδικο διάστημα πέρα από εργαζόμενη αποτελούσα κυοφορούσα και έπειτα ανέλαβα την φροντίδα και του νεογέννητου τρίτου τέκνου μου β) η οικογένεια μου βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και ως μητέρα νεογέννητου οφείλω να του προσφέρω ασφάλεια, σταθερότητα και οικείο περιβάλλον  και γ) το επίδικο διάστημα απρόβλεπτες συνθήκες δημοσίας τάξης και υγείας επέβαλαν γενικευμένη αεργία ή δικαιολογημένη περιορισμένη πρόσβαση στην εργασία ( λχ Covid-19, καραντίνα).

 

Επειδή ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησής μου, θα μου προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, καθώς  ζω στην Ελλάδα  πέραν της πενταετίας, με όλη μου την οικογένεια,  έχω ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία και έχω δημιουργήσει ισχυρούς βιοτικούς και κοινωνικούς δεσμούς.

 

 

 

Για τους λόγους αυτούς και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Α) Να γίνει πλήρως δεκτή η παρούσα και να υπάρξει  ακύρωση :

1.Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** από **** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. **** αίτημα μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο 1).

2.Της υπ’ αριθμ. πρωτ.  ****  από ***** απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης δυνάμει της οποίας ανακλήθηκε η υπ’αριθμόν ******* άδεια διαμονής η οποία εκδόθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. ******  αιτήματος μου για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία και παροχή υπηρεσιών ή έργου, μου επιβλήθηκε μέτρο επιστροφής με οικειοθελή αναχώρηση από τη Χώρα και ορίσθηκε σχετική προθεσμία για την εν λόγω αναχώρηση (συνημμένο)

  1. Κάθε άλλης συναφούς δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης που εκδόθηκε σε βάρος μου.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΚΛΙΑΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 9719)
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 2 – 54625 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
 ΤΗΛ. 2310/519876 – ΚΙΝ. 6976 074 934
ΑΦΜ: 138116380 – ΔΟΥ Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
e- mail : info@klianis.lawyer

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top