• Μαρ 20, 2023

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ/ ΤΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

 

Του **** του ****, γεν. ****, κατόχου του υπ’ αριθμ. **** Διαβατηρίου Αλβανικών Αρχών, κατοίκου ***** , κρατούμενου στο *****

 

ΚΑΤΑ

 

Της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** και από ****** απόφασης  κράτησης του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής με την οποία αποφασίστηκε η κράτηση μου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης από την χώρα, προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ***** και από **** Απόφασης Επιστροφής της Δ.Α. Χαλκιδικής.

 

Θεσσαλονίκη, 13/02/2023

Α. Ιστορικό Μέρος

Είμαι υπήκοος ****. Με την ανωτέρω προσβαλλόμενη  απόφαση   αποφασίστηκε η διοικητική μου κράτηση έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες απομάκρυνσης από την χώρα, προς εκτέλεση της υπ’ αριθμ. **** και από **** Απόφασης Επιστροφής της Δ.Α. Χαλκιδικής, καθώς συνελήφθην στις **** στη ***** και κρίθηκα ως παράνομα διαμένων επειδή όπως αυτολεξεί αναφέρει η προσβαλλόμενη: «******»

 

 

Επειδή στην Ελλάδα διέμενα νόμιμα έως ***** ως κάτοχος της υπ’ αριθ. πρωτ. *** και από *** Απόφαση της Δ.Α Χαλκιδικής απόφασης αναβολής απομάκρυνσης η οποία εκδόθηκε λόγω της απασχόλησης μου σε αγροτικές εργασίες, βάσει του άρθρου 13Α Ν. 4251/2014, την ανανέωση της οποία έχω αιτηθεί ήδη από *** ενώπιον του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Χαλκιδικής βάσει της διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 και η οποία έχει ήδη εγκριθεί .

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1α του Ν.4783/2021: «1α. Με τη διαδικασία αίτησης της παρ. 1 μπορούν να διαμείνουν και να απασχοληθούν και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα και το καθεστώς διαμονής τους δεν έχει ρυθμιστεί.» Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν.4783/2021: «4. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος, σε συνέχεια των αιτήσεων των παρ. 1 έως 3, εκδίδουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης του εργοδότη, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, και την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες διαβατη-ριακού ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν.4251/2014. Με τους ίδιους όρους, οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας εκδίδουν συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών της παρ. 1α. Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις των αιτού-ντων εργοδοτών και των πολιτών τρίτων χωρών, τους οποίους αφορούν οι σχετικές αιτήσεις, αποστέλλεται σε επεξεργάσιμη μορφή υπολογιστικών φύλλων στην Κεντρική Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στις περιφερειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και στη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.» 

 

Επειδή με την αποδοχή του υπ’αριθ. *** και από ***** αιτήματός μου για για προσωρινή απασχόληση εργατών γης- έκτακτη διαδικασία κατά το άρθρο 16 παρ. 1α του  Ν.4251/2014, καθίσταται πρόδηλη η μέριμνα μου για εκ νέου νομιμοποίηση της παραμονής μου στη Χώρα και δεν δύναμαι να καταστώ παράνομα διαμένων.

 

Επειδή ενδεχόμενη απομάκρυνσή μου από τη χώρα και συνακόλουθη εγγραφή μου στον ΕΚΑΝΑ αποτελεί ανεπιεική μεταχείριση και δυσανάλογη απαίτηση λαμβάνοντας υπόψη τους προαναφερθέντες ισχυρούς δεσμούς μου με τη Χώρα, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα την βίαιη διάλυση της οικογενειακής μου ενότητας, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός της συνεχόμενης μέριμνας μου για ανανέωσης των νομιμοποιητικών μ ου εγγράφων στη χώρα

 

Επειδή διαθέτω γνωστή και σταθερή διαμονή στην  *** , όπου διαμένω με τη σύζυγο μου ******  και σε καμία περίπτωση δεν δύναμαι να θεωρηθώ ύποπτος φυγής και ότι στερούμαι καταλύματος.

Επειδή είμαι μονίμως και νομίμως εργαζόμενος στην χώρα καθώς εργάζομαι σταθερά ως εργάτης γης και ειδικότερα ***** και σε καμία περίπτωση δεν δύναμαι να θεωρηθώ ύποπτος φυγής και ότι στερούμαι μέσων διαβίωσης

Επειδή δεν εξετάστηκε η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μέτρων αντί της κράτησης μου.

Επειδή δεν είμαι επικίνδυνος για την δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.

 

Για τους λόγους αυτούς και για όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με συμπληρωματικό υπόμνημα αιτούμαι:

Να γίνουν δεκτές οι παρούσες αντιρρήσεις μου και να αρθεί η κράτηση που μου επιβλήθηκε  δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. ***** από **** απόφασης  κράτησης του του Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και να μου χορηγηθεί προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης

Άλλως να  εφαρμοστεί οποιοδήποτε εναλλακτικό  μέτρο αντί της κράτησης μου κρίνεται πρόσφορο.

 

Αντίκλητό μου διορίζω τον Δικηγόρο Θεσσαλονίκης  Ελευθέριο Κλιάνη (ΑΜ.ΔΣΘ 9719) με έδρα τη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λέοντος Σοφού αρ. 2, τηλ.6976074934, 2310-519876, info@klianis.lawyer

 

 

Με τιμή
ο αιτών διά του πληρεξουσίου δικηγόρου

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top