5. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με το παραδεκτά κατατεθέν την 28-3-2019 υπόμνημά του, ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων ότι αυτή δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη και εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.4251/2014 καθότι η Διοίκηση δεν εκθέτει με σαφήνεια στο σώμα της προσβαλλόμενης και δεν εξειδικεύει

(...)

Γ. Εξέταση συνδρομής των όρων για χορήγηση άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σύμφωνα με το αρ. 67 (Ν. 4375/2016)

(...)

Ζ. Εξέταση συνδρομής των όρων του άρθρου 19Α παρ. 1 του ν. 4251/2014 προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

 (...)

5. Τέλος, δεδομένου ότι ο προσφεύγων, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από αυτόν στοιχεία, διέμεινε στην Ελλάδα τουλάχιστον από το έτος 1997,

(...)

V. Παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους

(...)

Στην παρούσα περίπτωση, η επιτροπή διαπιστώνει ότι η πρωτεύουσα προσφεύγουσα διαβεί στην Ελλάδα ήδη επί δύο έτη ( από το Φεβρουάριο του έτους 2017) μαζί με τα ανήλικα τέκνα της και επίσης προσφεύγοντες, το μεγαλύτερο εκ των οποίων είναι τριών ετών και το νεότερο είναι μόλις ενός έτους και έχει, μάλιστα, γεννηθεί στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου αλλά και από την προφορική συνέντευξη της  πρωτεύουσας προσφεύγουσας ,

5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η απομάκρυνσή τους από την χώρα σε εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης,

(...)

21. Παραπομπή για ανθρωπιστικούς λόγους


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4375/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Επικοινωνία

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός σκοπός του γραφείου μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, οι οποίες προασπίζουν απόλυτα τα δικαιώματα των εντολέων μας, κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής και της δεοντολογίας και ανταποκρινόνται πάντα στις προκλήσεις της σύγχρονης, μάχιμης δικηγορίας.

klianis.law

Top